E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 10 Issue : 21 Year : 2019
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles

   
Quick Search

 
Metabolic Syndrome Among Office Workers [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2018; 9(19): 50-57 | DOI: 10.5543/khd.2018.77598  

Metabolic Syndrome Among Office Workers

Ayşe Sezer Balcı, Nurcan Kolaç, Emre Yıldız, Selin Kara, Merve Çetin, Esma Erdoğan
Department of Nursing, Marmara University Faculty of Health Sciences, Istanbul

Objective: The aim of this study is to determine the frequency of metabolic syndrome in office workers.
Methods: The universe of the descriptive cross-sectional study was created by a private bank and company office staff in Istanbul between January 2017 and April 2017 (n=1200). The level of significance was 0.05, 95% confidence interval, the minimum sample number was calculated as 344, but 40.6% of the sample was reached (n=140). Data were collected with the Personal Information Form and the NCEP-ATP III diagnostic criteria. For NCEP-ATP III diagnostic criteria, blood pressure, height, weight, waist circumference measurements of the employees were performed, blood sample was taken in order to evaluate fasting blood glucose, serum triglyceride level and HDL cholesterol level for diagnosis criteria of ATP III. Descriptive statistics (number, percentage, mean) were used for data analysis.
Results: It was found that 50% of the office workers were female, 62.1% were married; 52.9% of participants had education of university and over. 22.9% of the participants had a chronic disease and 36.4% of the participants had used cigarettes, 42.9% of the participant had normal weight and 36.4% of them had overweight. Rate of the abdominal obesity had been found as 45.7% in women and 28.6% in men. Prevalence of MetS had been found as 18.6% among office workers. This rates were %17.1 in women and %20 in men. MetS frequency was higher in married, chronic illnesses, 41-60 years who worked over 8 hours a day was statistically significantly higher than others (p<.05).
Conclusion: As a result, workplace health improvement programs should be established for the prevention and early detection of metabolic syndrome in office workers.

Keywords: Health behaviors, metabolic syndrome, office workers.


Ofis Çalışanlarında Metabolik Sendrom

Ayşe Sezer Balcı, Nurcan Kolaç, Emre Yıldız, Selin Kara, Merve Çetin, Esma Erdoğan
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı ofis çalışanlarında metabolik sendrom sıklığını belirlemektir.
Yöntemler: Tanımlayıcı-kesitsel tipteki araştırmanın evrenini Ocak 2017-Nisan 2017 arasında İstanbul'da özel bir banka ve şirketin ofis çalışanları oluşturdu (n=1200). Bu evrenden anlamlılık düzeyi 0.05, %95 güven aralığında, örneklem sayısı hesaplandı (n=344), ancak örneklemin %40.6’sına ulaşıldı (n=140). Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve NCEP-ATP III tanı kriterleri ile toplandı. NCEP-ATP III tanı kriterleri için çalışanların kan basıncı, boy, kilo, bel çevresi ölçümleri yapıldı, trigliserid düzeyi, HDL ve açlık kan şekeri değerini belirlemek için işyeri sağlık ofisinde kanları alındı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama), ki kare testi kullanıldı.
Bulgular: Çalışanların %50’si kadın, %62.1’i evli, %52.9’unun eğitim düzeyi lisans ve üzeri, %22.9’unun kronik hastalığı bulunmakta, %36.4’ü sigara kullanmakta, %42.9’u normal kilolu, %36.4’ü ise fazla kiloludur. Abdominal obezite oranı kadınlarda %45.7, erkeklerde %28.6’di. Tüm çalışanlarda MetS sıklığı %18.6 olarak bulundu. Kadınlarda bu oran %17.1, erkeklerde ise %20’di. MetS sıklığı evlilerde, kronik hastalığı olanlarda, 41-60 yaş arası olanlarda, masa başında günlük çalışma süresi sekiz saat üzeri olanlarda istatiksel olarak anlamlı daha yüksekti (p<.05).
Sonuç: Sonuç olarak ofis çalışanlarında metabolik sendromun önlenmesi ve erken tanısı için işyerlerinde sağlığı geliştirme programları oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, ofis çalışanlar, sağlık davranışları.


Ayşe Sezer Balcı, Nurcan Kolaç, Emre Yıldız, Selin Kara, Merve Çetin, Esma Erdoğan. Metabolic Syndrome Among Office Workers. Turk J Card Nur. 2018; 9(19): 50-57

Corresponding Author: Ayşe Sezer Balcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology