E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 29 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

 

Yazarlara Bİlgi

Yazarlara Bilgi

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknikerlik Proje Grubu’nun yayın organıdır. Alanındaki bilimsel çalışmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, çevirileri (izinli), editöre mektupları, haberleri, Ulusal Kardiyoloji Kongrelerinde sunulan bildiri özetlerini yayımlar.
Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğüne, Yazım Kılavuzuna ve mümkün olduğunca Türk Kardiyoloji Derneğinin Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Türkçe Terimler Sözlüğüne uygun olması gerekir. Türkiye’den gönderilen İngilizce yazıların yazım dilinin yeterli bulunmaması halinde, dergi editörlüğü yazarlardan yazıyı Türkçe yazılmış halde göndermelerini isteyebilir.

YAZILARIN HAZIRLANMASI
Tüm yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda yazılmalı, sayfanın kenar boşlukları üstten, alttan ve yanlardan 2,5 cm kalacak şekilde düzenlenmelidir. Kaynakları sıralı olarak ve derginin stiline uygun olarak giriniz. Kaynaklar, tablolar ve şekil açıklamaları dahil metnin tümü 2 satır aralıklı, sola dayalı, satır sonu tireleme olmadan ve 11 punto yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Paragraf ayırımı için TAB tuşunu bir kez kullanınız. Mümkün olduğu sürece metinler, semboller ve diğer özel karakterler için “Times New Roman” veya “Arial” yazı biçimi kullanılmalıdır. Koyu, Eğik, Yunan Alfabesi, Matematik, Altsimge ve Üstsimge karakterlerini göstermek için kelime işlemci programınızın biçimlendirme özelliklerini kullanınız. Harf “O” ile rakam “0” ve harf “I” ile rakam “1” arasındaki ayırıma dikkat ediniz. Ölçüm birimi olarak sadece SI birimi kullanılmalıdır. Kısaltmaların açıklamaları ilk kullanıldıkları yerde verilmeli ve takiben parantez içinde kısaltması yazılmalıdır. Yazının son halini özellikle yazım ve biçimlendirme hatalarına karşı dikkatlice inceleyiniz.
Başlık sayfasından başlayarak tüm sayfalar numaralandırılmalıdır (1. sayfa başlık sayfası, 2. sayfa Türkçe özet, 3. sayfa İngilizce özet olacak şekilde). Sayfa numarası her sayfanın sağ alt köşesine yerleştirilmelidir.
Yazılar herhangi bir kelime işlemci programı ile yazıldıktan sonra “.doc” şeklinde kaydedilmelidir. “PDF” formatında gönderilen yazılar kabul edilmeyecektir. 

YAZI TÜRLERİ
Aşağıda yazı içinde geçiş sırasına göre yazının bölümleri ve o başlık ile ilgili açıklamalar verilmiştir.

Orijinal Araştırma MakalesiKliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalar yayımlanabilmektedir. Şu bölümlerden oluşmalıdır:

- Özet (Ortalama 200-250 kelime: Türkçe; amaç, yöntemler, bulgular, sonuç ve İngilizce; objective, methods, results, conclusion bölümlerinden oluşan)
- Başlık sayfası
- Türkçe özet ve anahtar sözcükler (Ortalama 200-250 kelime:Amaç, yöntemler, bulgular, sonuç)
- İngilizce özet ve anahtar sözcükler (Ortalama 200-250 kelime:Objective, methods, results, conclusion)
- Giriş 
- Gereç ve Yöntemler 
- Bulgular
- Tartışma
- Sonuç
- Teşekkür
- Çıkar uyuşmazlığı
- Fon/finans kaynakları
- Kaynaklar 

Yöntemler, bulgular ve tartışma bölümlerinin gerektiğinde alt başlıklarla ele alınması tercih edilir.

Derleme: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. Şu bölümlerden oluşmalıdır:

- Başlık sayfası
- Türkçe özet ve anahtar sözcükler (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz)
- İngilizce özet ve anahtar sözcükler (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz)
- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

Olgu Sunumu: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. Şu bölümlerden oluşmalıdır:

- Başlık sayfası
- Türkçe özet ve anahtar sözcükler (Ortalama 100-150 kelime, bölümsüz)
- İngilizce özet ve anahtar sözcükler (Ortalama 100-150 kelime, bölümsüz)
- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar

Editöryel Yorum/Tartışma: Yayımlanan orijinal araştırma makalelerinin, araştırmanın yazarları dışındaki, o konunun uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. İlgili makalenin sonunda yayımlanır.

Editöre Mektup: Son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimelik yazılardır. Şu bölümlerden oluşmalıdır:

- Başlık ve özet bölümleri yoktur.
- Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır.
- Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.

Bilimsel Mektup: Genel tıbbi konularda okuyucuyu bilgilendiren, basılmış bilimsel makalelere de atıfta bulunarak o konuyu tartışan makalelerdir. Şu bölümlerden oluşmalıdır:

- Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

Yazı türüne göre önerilen maksimum yazar, kelime, tablo/şekil ve kaynak sayıları aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır:

 

Kelime*

Kaynak

Tablo/Şekil

Yazar

Araştırma Makalesi

6000

50

10

Tümü

Derleme

6000

50

8

Olgu Sunumu

2500

15

5

5

Editöryal Yorum

2000

10

5

1

Editöre Mektup

500

5

2

2

Bilimsel Mektup

500

5

2

2

*Başlık sayfası kaynaklar; şekil açıklamaları ve tablolar dahil.
†Meta-analiz ve sistematik derlemelerde tüm yazarlar

KISALTMALAR: Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları”  kaynağına başvurulabilir.

BAŞLIK SAYFASI: Başlık sayfasında aşağıdaki bölümler bulunmalıdır:
(1) Yazının başlığı, (2) Tüm yazarların açık ad-soyadları ve ünvanları, (3) Tüm yazarların kurumları, şehir ve ülke adları, (4) Yazışmaların yapılacağı yazarın adı soyadı, açık adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi, (5) Kelime sayısı (Başlık sayfası, özetler, kaynaklar, şekil açıklamaları ve tablolar dahil).
Çalışma daha önce sunulmuş ise başlık sayfasında ayrı bir satır olarak bu durum açıklanmalıdır.

ÖZETLER: Yazı Türleri bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale metni içerisine yerleştirilmelidir.

ANAHTAR KELİMELER:
- En az 2 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.
- Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.
- İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir (Bkz: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).
- Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz: www.bilimterimleri.com).

GİRİŞ
Kısaca araştırılan konu ile ilgili mevcut veriler ile birlikte çalışmanın amacı yazılmalıdır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Çalışmanın nasıl yapıldığı, katılımcıların nasıl seçildiği, hangi yöntemlerin kullanıldığı bu bölümde detaylıca yazılmalıdır. Bilinen yöntemler için kaynak eklenmelidir. Kullanılan yeni veya modifiye yöntemler detaylıca tanımlanmalıdır. İlaçlar ve kimyasal ajanların dozları, konsantrasyonları uygulama yolu ve süreleri belirtilmelidir. Yöntemler bölümünde bir alt başlık altında, verilerin özetlenmesi, hipotezin test edilmesi ve testlerde temel alınan istatistiksel farklılık düzeyi dahil kullanılan tüm istatistiksel metotlar kısa ve öz bir şekilde yazılmalıdır. Kabul aşamasına gelmiş tüm yazılar detaylı bir istatistiksel değerlendirmeden geçirilir. Mümkün olduğunca standart istatistiksel yöntemler kullanılmalı, daha nadir ve yeni istatistiksel yöntemler kullanıldığında bu yöntemlere ait kaynaklar eklenmelidir. Gerek duyulduğunda kullanılan sıra dışı, komplike veya yeni istatistiksel yöntemlere ait daha detaylı açıklamalar, ayrı dosyalar halinde, çevrimiçi destekleyici veri olarak okuyuculara sunulabilir. İstatistiksel analiz için kullanılan yazılımın adı ve sürüm numarası verilmelidir. İstatistiksel değerlendirmeler için “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication,” belgesinin istatistik bölümündeki öneriler temel alınmalıdır (www.icmje.org)

BULGULAR
Bulgular mantıksal bir sırada ve metinde olabildiğince ayrıntılı yazılmalı, şekil ve tablolar ile desteklenmeli; şekil ve tablolarda verilen bilgiler, gerekmedikçe metinde tekrarlanmamalıdır.

TARTIŞMA
Ağırlıklı olarak çalışma ile ilgili veriler tartışılmalı, yerli ve yabancı kaynaklarla desteklenmelidir. Konu ile doğrudan ilgisi olmayan genel bilgilere uzun uzun yer vermekten kaçınılmalıdır.

TEŞEKKÜR: Çalışmaya katkısı olmuş ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerin adları bu bölümde verilmelidir. Teşekkür bölümünde adları geçen tüm bireylerin onayı alınmalıdır.

ÇIKAR UYUŞMAZLIĞI (CONFLICT OF INTEREST): Bu başlık altında tüm olası çıkar uyuşmazlıkları beyan edilmelidir. İlaç şirketleri, biyomedikal cihaz üreticileri veya makalenin konusu ile ilgili servis veya ürünü olan diğer şirketlerle olan tüm ilişkiler açıkça belirtmelidir. Eğer çıkar uyuşmazlığı yoksa bu bölüme “çıkar uyuşmazlığı: yok” ifadesi yazılmalıdır. Çıkar uyuşmazlıklarına ait beyanlar kaynaklar sayfasından önceki sayfanın sonuna, teşekkür yazısından hemen sonrasına yazılmalıdır. Kabul edilen tüm yazılar için yazarlara elektronik olarak doldurulabilir bir Çıkar Uyuşmazlığı Formu gönderilecektir.

Fon/Finans Kaynakları (Funding Sources): Bu başlık altında varsa çalışmayı destekleyen fon veya kuruluşların adları yazılmalıdır. 

KAYNAKLAR
Kaynaklar metin içinde anılma sırasına göre dizilmeli ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra kare parantez “[ ]” içinde “Üst Simge” olarak belirtilmelidir. Makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, altıdan fazla yazar durumunda, altıncı yazarın arkasından “et al.” ya da “ve ark.” eklenmelidir. Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medicus’ta belirtilen şekilde olmalıdır (Bkz: www.icmje.org). Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilemez. Dergi isimleri Index Medicus’a göre (Bkz: www.icmje.org) kısaltılmalıdır; dergi kısaltmaları için http://library.caltech.edu/reference/abbreviations/ adresinden yararlanılabilir. Kısaltılması mümkün olmayan durumlarda dergi adının tamamı verilmelidir. Kısaltılması mümkün olmayan durumlarda dergi adının tamamı verilmelidir. 

Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Dergi için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir. Örnek:
Vural Doğru B, Karadakovan A. Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastalarda Psikososyal Uyum ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Journal of Cardiovas Nursing 2016;7(13):88-104.

Dergide baskı aşamasında olan makaleler için doi numarasına göre; Roten L, Derval N, Sacher F, Pascale P, Wilton SB, Scherr D, et al. Ajmaline attenuates electrocardiogram characteristics of inferolateral early repolarization. Heart Rhythm 2011 Sep 19 [E-pub ahead of print], doi:10.1016/j.hrthm.2011.09.013.

Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, baskı sayısı, şehir, yayınevi, yıl belirtilmelidir.

Örnek:  
Underwood LE, Van Wyk JJNormal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, eds. Wiliams’ Textbook of Endocrinology1st edPhiladelphiaWB Saunders1992.

Kitap içinde bölüm için;
Anderson JL, Muhlestein JB. The role of infection. In: Theroux P, editor. Acute coronary syndromes: a companion to Braunwald’s Heart Disease. Philadelphia: W.B.Saunders; 2003.p. 88-107.
Şekil Açıklamaları
Her şeklin açıklaması kaynaklardan hemen sonra ayrı bir sayfada “şekil açıklamaları” başlığı altında ve sıralı olarak verilmelidir. Şekil üzerindeki tüm kısaltmalar ve semboller tanımlanmalıdır.

Şekiller
Bir makaleye ait tüm şekiller alınmadan değerlendirme süreci başlamaz. Şekil sayısı içeriğe uygun sayıda olmalı ve şekiller, metin ve tablolarda sunulan verileri tekrarlamamalıdır. Tüm şekiller ayrı dosyalar halinde, baskıya hazır boyutlarda ve elektronik formatta gönderilmelidir. Şekillerin maksimum yüksekliği 12.5 cm ve maksimum genişliği 18 cm olmalıdır. Renkli şekiller baskıya uygun biçimde CMYK renk formatında ve en az 300 DPI çözünürlükte olmalıdır. Gri skaladaki şekiller en az 600 DPI, siyah-beyaz çizimler ise en az 1200 DPI çözünürlükte olmalıdır. Tüm şekiller TIFF formatında kayıt edilmelidir. Gönderilen hiçbir görüntü üzerinde hastanın tanınmasını sağlayacak herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Eğer gönderilen şekilde hasta tanınabiliyorsa hastanın yazılı onayı alınmalıdır.

Tablolar
Her bir tablo ayrı bir sayfada ve iki satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Tablolar sırasına göre numaralandırılmalıdır. Her tablonun üstünde tablo numarası ile birlikte tablo başlığı bulunmalıdır. Kolonlar arasında dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Sadece kolon başlıklarının altında, üstünde ve tablonun en altında yatay çizgiler kullanılmalıdır. Gerek duyulduğunda her tablonun altında açıklayıcı bir not bulunmalıdır. Tabloda kullanılan tüm kısaltmaların açıklamaları tablo altında alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Tablolarda semboller aşağıdaki sıraya göre kullanılmalıdır: *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡, §§, ||||, ¶¶, vs. Her tabloya metin içerisinde atıfta bulunulması gerekir. Tablo verileri yayımlanmış başka bir kaynaktan alınmışsa bunun için gerekli izinler alınmalıdır.

BİLİMSEL SORUMLULUK
Makalenin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Makalenin değerlendirilmeye alınması için, gönderilen yazıya tüm yazarların onay verdiklerine dair imzalı bir açıklama eklenmesi gerekir. Makale işleme alındıktan sonra, Telif Hakkı Devir Formunda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. Bu aşamadan sonra makaleye hiçbir aşamada, yayın hakları devir formunda imzası bulunan yazarlar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.
Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır. 
-Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,
-Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,
-Makaleyi imzalamalı veya revize etmeli,
-Son halini kabul etmelidir.

ETİK SORUMLULUK
İlaç çalışmalarında, çalışmanın Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yürütüldüğü ve etik kurul izni alındığı belirtilmelidir. Etik Kurul onayı alınması gereken çalışmalarda, bu onayın gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır. Ayrıca, tüm çalışmalarda “Helsinki Deklarasyonu”, “İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu” ve “İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu’nda belirtilen esaslara uyulmalı, hastalar bilgilendirildikten sonra yazılı veya sözlü izinleri alınmalıdır.
Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html) ve “iyi klinik uygulamalar kılavuzu”nda belirtilen esaslar ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır. 
-Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.htmlprensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır.
-Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) alınmalıdır.
-Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma... ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır.
-Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; alınan belge online olarak, http://khd.tkd.org.tr/adresinde yer alan “Makale Gönderim” linkindeki bölümden, makale ile birlikte gönderilmelidir.
-Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Makalenin değerlendirilmesi aşamasında, yayın kurulunun gerek görmesi halinde, makale ile ilgili araştırma verilerinin ve/veya etik kurul onayı belgesinin sunulması yazarlardan talep edilebilir.

BİYOİSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME
Tüm retrospektif, prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve raporlama ile belirtilmelidir. Makalelerde p değerleri açık olarak verilmelidir (p=0.025; p= 0.524 gibi). Araştırma makaleleri dergiye gönderilmeden önce, biyoistatistik uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve uzmanın ismi yazarlar arasında yer almalıdır. Biyomedikal dergilere gönderilen yazıların biyoistatistiki uygunluğunun kontrolü için ek bilgi www.icmje.org adresinden temin edilebilir. Makalelerin biyoistatistiksel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

YAZARLIK
Gönderilen makalede yazar olarak sıralanan tüm bireyler çalışmaya yeterli emek vermiş olmalı, yazarlık kriterlerini karşılamalı ve katkıda bulunduğu içerik ile ilgili olarak sorumluluk almalıdır. Çalışmanın sonuçları ve bütünlüğü ile ilgili olarak yazıda yer alan her bölüm, en az bir yazarın sorumluluğu altında olmalıdır. ICMJE (http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/) yazarlığın aşağıdaki 4 kritere dayalı olduğunu önermektedir:
1. Çalışmanın konsepti ya da tasarımına; çalışmanın datasına ait veri toplama, analiz ya da yorumlanmasına önemli katkıları
2. Entelektüel?? içerik için önemli olan çalışmanın hazırlanması veya revize edilmesi
3. Yayınlanacak versiyonun son onayı
4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun bir şekilde araştırılması ve çözümlenmesinin doğrulanmasında çalışmadan tüm yönleriyle sorumlu olmak
Çok-merkezli çalışmalarda, yazı başlığının altında yazar olarak bildirilenlerin tümü, yazarlık için yukarıda belirtilen şartları yerine getirmelidir. Çalışma için mali destek arama ve bulma ya da sadece verilerin toplanması gibi katkılar tek başına yazar olma hakkını doğurmaz. Ayrıca, çalışmayı yürütenlere yapılan genel yardım ve rehberlikler de yazarlık için yeterli değildir. Çalışmaya çeşitli şekillerde katkıda bulunan ancak yazarlık kriterlerini karışılamayan bireyler, kendi izinlerinin de alınması koşuluyla, “Teşekkür” bölümünde belirtilebilir. Yazarlık hakkında daha detaylı bilgiyi ICMJE (http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/) sayfasında bulabilirsiniz. Makalelerde yazar sayısını gereksiz artırma gibi etik dışı bir uygulamanın ve kişilerin haksız akademik, vb. yarar sağlama davranışlarının önlenmesi için editör, yazarlardan her bir yazarın yazıya yaptığı katkının açıklanmasını isteyebilir ve bu bilginin yayınlanmasını uygun görebilir. Yazar sıralaması, tüm yazarların ortak kararına dayanmalıdır. Yazarlık sırasının belirlenmesindeki farklılıklardan dolayı, yazarlar tarafından aksi belirtilmedikçe, bildirilen sıra esas alınacaktır. Yazarlar, farklı bir sıralama söz konusu olduğunda bu durumu dipnotla açıklayabilirler.

ÖNYAZI
Her makale bir ön yazı ile gönderilmelidir. Ön yazıda aşağıdaki ifadeler bulunmalıdır:
1) Tüm yazarlar yazarlık kriterlerini karşılamaktadır.
2) Gönderilen yazı eş zamanlı olarak başka bir dergiye yollanmamış ve hali hazırda başka bir dergi tarafından değerlendirilmemektedir.
3) Yazı içeriğinin hiç bir kısmı daha önce yayınlanmamıştır.
4) Yazı tüm yazarlar tarafından okunmuş ve onaylanmıştır.
Tüm editöryel yazışmaların yapılacağı yazarın adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi bu bölümde belirtilmelidir. Bu bölümde kısa bir paragraf ile gönderilen yazının önemine vurgu yapılabilir.

YAZILARIN GÖNDERİLMESİ
Kadiyovasküler Hemşirelik Dergisi’ne  (http://khd.tkd.org.tr/) gönderilen yazılar çevrimiçi gönderim sistemi üzerinden iletilmelidir. Yazarlar, makale gönderim ve değerlendirme süreci hakkındaki soru ve isteklerini [email protected] adresine e-posta olarak iletebilirler. Dergi kuralları gereği makalenin durumu telefonda tartışılmaz. Yazıyı yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlandıktan sonra çevrimiçi gönderim sistemi sayfasına gidiniz. İlk kez sistemi kullanacaklar önce kayıt işlemini yapmalıdırlar. Kayıt işlemi bitince kullanıcı adı ve size özel şifrenizi içeren bir e-posta adresinize gönderilecektir. Daha detaylı bilgi için çevrim içi makale gönderim sayfasına https://www.journalagent.com/kvhd/) bakabilirsiniz.

YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce başka bir dergide basılmamış olması gerekir. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların değerlendirmeye alınması için, gönderilen yazıya tüm yazarların onay verdiklerine dair imzalı bir açıklama eklenmesi gerekir.
Gönderilen tüm yazılar önce yayın kurulu tarafından değerlendirilir. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi’nde yayınlanması uygun görülmeyen, yazım kuralları ve gerekliliklerini yerine getirmeyen veya içerik olarak yeterli bulunmayan bazı yazılar bu aşamada yazarlara geri gönderilir. Yayın kurulu tarafından uygun görülen yazılar daha detaylı değerlendirmeler için hakemlere gönderilir. Yazıların kabulü orijinallik, bilimsel içerik ve çalışmanın konusu ile ilgili derginin yayın dengesine bağlıdır. Yayınlanmaya uygun görülen tüm araştırma makaleleri son karar verilmeden önce detaylı bir istatistiksel değerlendirmeden geçirilir. Yazı hakkında verilen karar genellikle 6 hafta içinde yazarlara çevrim içi sistemden e-posta yolu ile bildirilir. Editörler yazı hakkındaki kararı telefonda tartışmazlar. Tüm itirazlar ve istekler editörlere yazılı olarak bildirilmelidir. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda yazıların özünü değiştirmeden metinde düzeltme yapmakla yetkilidir. Yazarlara ayrı baskı gönderilmez.

YAYIN HAKKI
1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez.
Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi’ne makale göndermek için; “makale gönder” linkini tıklayınız (Yalnızca bu yolla gönderilen makaleler işleme alınmaktadır). Makaleniz ile ilgili tüm işlemleri de bu adresten takip edebilirsiniz.
Yazarlar, http://khd.tkd.org.tr/ internet adresinden ulaşacakları “Telif Hakkı Devir Formu”nu doldurup, online olarak, http://khd.tkd.org.tr/ adresinde yer alan “Makale Gönder” linkindeki bölümden, makale ile birlikte göndermelidirler.

Sadece on-line yayınlar için;
DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır.

İletişim adresi: 
Prof. Dr. Fisun Şenuzun,
[email protected]

 
Hızlı Arama

 
 
 
Copyright © 2022 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale