E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 29 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kalp Yetersizliği Öz Bakımında Bakım Veren Katkısı Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(14): 169-177 | DOI: 10.5543/khd.2016.36449  

Kalp Yetersizliği Öz Bakımında Bakım Veren Katkısı Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması

Gülçin Akbıyık1, Nuray Enç2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma Vellone ve ark. ları (2013) tarafından geliştirilen “Kalp Yetersizliği Özbakımında Bakım Veren Katkısı Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemek için yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Nisan-Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji servis ve polikliniğinde bakım verenlerle yüz yüze görüşme ile gerçekleştirildi. Metodolojik türde yapılan çalışmada ''Kalp yetersizliği özbakımında bakım veren katkısı ölçeği'' 22 maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir. Ölçekte çeviri geri-çeviri yöntemi kullanıldı. Örneklem grubunu, iletişim kurmayı engelleyen sorunu olmayan, New york Heart Association 3 (NYHA 3) ve New york Heart Association 4 (NYHA 4) kalp yetersizliği olan, en az 3 ay öncesinde tanı konulan, hastaneye tekrar yatışları olan 165 hastaya bakım veren bireyler oluşturdu. Ölçeğin geçerliliği, dil ve kapsam geçerliliği ve faktör analizi ile,güvenilirliği ise iç tutarlılık ve zamana göre değişmezlik yöntemleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Kapsam geçerliliği uzmanlar tarafından görüş alınarak değerlendirildi. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin alt boyutlarında genel uyum katsayılarında sorunlar olduğu saptandı. Faktör yükü 0,04 (<0,30) olan bir madde saptandı. Çalışmada ölçeğin cronbach alfa iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı özbakım sürekliliğini sağlama boyutu için 0,66; özbakım yönetimine katkı boyutu için 0,81; bakım verenlerin güvenirliğinin hasta özbakımına katkısı boyutu için 0,80’dir. Çalışmada test-tekrar test değerlendirmesi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kalp yetersizliği özbakımı yönetiminde bakım verenlerin katkısı boyutunda, doğrulayıcı faktör analizi ile faktör yükü 0,04 olan on beşinci madde veri setinden çıkarıldığında faktör yüklerinin yükseldiği saptandı. Ancak bu maddenin de kalp yetersizliği hastalarının özbakımında bakım verenlerin katkısını değerlendirebilmek için sorulması gereken önemli bir soru olduğu ve uyarlama çalışmalarında madde elemesi önerilmediğinden madde elemesi yapılmayıp, farklı sağlık hizmet birimlerinde daha fazla örneklem alınıp tekrar değerlendirilerek sonuçlar elde edilebileceği düşünüldü. Sonuç olarak “Kalp Yetersizliği Özbakımında Bakım Veren Katkısı Ölçeği”nin Türkçe versiyonunun Türk toplumunda kullanımı için iyileşme çalışmalarının yapılarak ve farklı hizmet birimlerinde kullanılarak ileriki çalışmalarda kullanılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kalp Yetersizliği, Bakım Verenler, Özbakım, Geçerlilik Güvenilirlik


Validity and Reliability of the Turkish Version of the Caregiver Contrubition to Self-care of Heart Failure

Gülçin Akbıyık1, Nuray Enç2
1Istanbul Unıversity Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Istanbul
2Istanbul University Florance Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul

INTRODUCTION: This study has been conducted to determine the validity and reliability of the Turkish version of the “Caregiver Contrubition to Self-care of Heart Failure Index” (CCSCHFI) developed by Vellone et al(2013).
METHODS: The study,involving face-to-face conversations with care-givers in the cardiology service and polyclinic of Istanbul University's Cerrahpaşa Faculty of Medicine,was done from April-December 2014.In this methodological study is a likert-type scale composed of 22 items.The scale was used back-translation technique.The sample group was of caregivers without problems in establishing communication,who cared for 165 patients with New York Heart Association 3 (NYHA 3) and NYHA 4 heart failure diagnosed at least 3 months earlier.The validity of the scale was evaluated with factor analysis and language and content validity,and the reliability was evaluated with internal consistency and continuity methods.


RESULTS: Content validity was evaluated in the context of consultations with experts.Through confirmatory factor analyses some problems were found in the general compliance parametres.A factor loading of 0.04(<0.30) was found for an item.In the study,the Cronbach alpha relability coefficient was determined at 0.66 for the first scale;at 0.81 for the second scale;and at 0.80 for the third scale.The result of the text-repeat test evaluation showed a statistically significant level of relationship.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the second scale,the fifteenth item with a factor loading of 0.04 was taken from the set,the factor loadings were found to rise.However,it was found that this item was an important question for the evaluation of the caregivers' contribution to the self-care of heart failure patients.It is considered that different health units repeating the study with larger sample groups,without item elimination,as it is unadvisable to remove items when adapting the results.As a result it was determined that the Turkish version of the CCSCHFI needs further refinement to be used in Turkish society,with a recommendation that different health units use it in further studies.


Keywords: Heart Failure, Caregiver, Self-care, Validity and Reliability


Gülçin Akbıyık, Nuray Enç. Validity and Reliability of the Turkish Version of the Caregiver Contrubition to Self-care of Heart Failure. Turk J Card Nur. 2016; 7(14): 169-177

Sorumlu Yazar: Gülçin Akbıyık, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale