E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 29 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Ofis Çalışanlarında Kardiyovasküler Hastalık Riski ve Bilgi Düzeyi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2018; 9(18): 1-6 | DOI: 10.5543/khd.2018.84756  

Ofis Çalışanlarında Kardiyovasküler Hastalık Riski ve Bilgi Düzeyi

Ayşe Sezer Balcı, Nurcan Kolaç, Demet Şahinkaya, Esra Yılmaz, Cansu Nirgiz
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç: Çalışmanın amacı ofis çalışanlarının kardiyovasküler hastalık riski ve kardiyovasküler hastalıklar konusunda bilgi durumunun belirlenmesidir.
Yöntemler: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evrenini İstanbul İli Anadolu Yakasında özel bir holding ve bankanın ofis bölümü çalışanları oluşturdu (n=1200). Bu evrenden anlamlılık düzeyi 0.05, %95 güven aralığında, asgari örneklem sayısı 240 olarak hesaplandı, örneklemin %72’sine ulaşıldı (n=172). Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Kardiyovasküler Hastalık Bilgi Düzeyi (KARDİF-BD) Ölçeği, Framingham Risk Skoru ile toplandı. Arıkan ve ark (2009) tarafından geliştirilen KARDİF-BD Ölçeği kardiyovasküler hastalık risk faktörleri ile ilgili bilgi düzeyini ölçmektedir.10 yıllık koroner riski belirlemek için Framingham Risk Skoru kullanıldı. Skorlama her iki cinsiyet için de ayrı yapılmaktadır. Hesaplama için altı risk faktörü vardır: cinsiyet, yaş, kolesterol, HDL, sistolik ve diyastolik kan basıncı, sigara içme. Skorlar <%10 düşük risk, %10-20 orta risk, >%20 yüksek risk olarak alınmaktadır.
Bulgular: Bireylerin %59.9’u kadın, %63.4’ü evli, %43’ü lisans mezunu, %49.4’ü sigara,"%20.9’u alkol kullanmakta, %51.7’si hiç egzersiz yapmamaktadır. Çalışma sonunda çalışanların on yıllık kalp hastalığına yakalanma riskleri %79.1’inde düşük, %13.4’ü orta, %7.5’i yüksek riskli olarak bulunmuş, KARRİF BD ölçek puan ortalamaları 19.23±3.03 (min=8, max=27) şeklindedir. KARRİF-BD ölçek puan ortalamaları ile Framingham Risk Skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (x2=16.66, p=0.00).
Sonuç: Çalışanların yaklaşık beşte biri orta-yüksek derece kalp hastalığına yakalanma riskine sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, kardiyovasküler hastalık; ofis çalışanları; risk.


Cardiovascular Risk Factors and Knowledge Levels in Office Workers

Ayşe Sezer Balcı, Nurcan Kolaç, Demet Şahinkaya, Esra Yılmaz, Cansu Nirgiz
Department of Nursing, Marmara University Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey

Objective: Aim of study determine on cardiovascular disease risk and status of information in office workers.
Methods: The descriptive study universe of the research was created office department workers of a holding and bank a private holding company in Istanbul, Turkey (n=1200). The level of significance was 0.05, 95% confidence interval, the minimum sample number was calculated as 240. 72% of the sample was reached (n=172). The data collected Personal Information Form, Risk Factors in Cardiovascular Disease Knowledge Level (CARRIF-KL) scale, Framingham Risk Scores. CARDIF-KL developed by Arikan et al. (2009) measured cardiovascular disease risk factor knowledge level. The higher the scale score shows higher the level of knowledge. The Framingham Risk Score for a 10-year coronary risk profile was calculated for both sexes. There are six risk factors for calculation: gender, age, cholesterol-T, HDL-C, blood pressure (BP), and smoking. Scores <10% low risk, 10-20% moderate risk >20% high risk.
Results: It was found that 59.9% of the individuals were female, 63.4% were married, 43% of them have undergraduate degrees, 49.4% of the participants had used cigarettes, 20.9% were using alcohol and 51.7% of them don’t exercise. Among office workers, the risk CVDs was found to have 79.1% were low, 13.4% were moderate and 7.5% were high risk. The mean of the CARRIF-KL scale score was found 19.23±3.03 (min= 8, max=27). A statistically significant difference was found between CARRIF-KL scale and Framingham Risk Scores average scores (x2=16.66, p=0.00).
Conclusion: One of five of participants was estimated to have moderate-high risk to develop cardiovascular disease within the following 10-years.

Keywords: Cardiovascular disease, knowledge; office workers; risk.


Ayşe Sezer Balcı, Nurcan Kolaç, Demet Şahinkaya, Esra Yılmaz, Cansu Nirgiz. Cardiovascular Risk Factors and Knowledge Levels in Office Workers. Turk J Card Nur. 2018; 9(18): 1-6

Sorumlu Yazar: Ayşe Sezer Balcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale