E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 28 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
Atrial Fibrillation- Stroke Relationship and Nursing Approach [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(17): 71-76 | DOI: 10.5543/khd.2017.02419  

Atrial Fibrillation- Stroke Relationship and Nursing Approach

Fatma İltuş1, Ayfer Karadakovan2
1İzmir Kâtip Çelebi University, Faculty of Health Science, Department of Nursing, Internal Medicine Nursing Department,Izmir, Turkey
2Ege University, Faculty of Nursing, Internal Medicine Nursing Department, Izmir, Turkey

Atrial fibrillation (AF) is the most common cardiac rhythm disorder. Ischemic stroke is the most important result of AF which is increasing prevalance with increasing age. The roles of nurses about AF can be classify by three titles: Screening for early detection of AF, primary prevention for patients of AF diagnosed and secondary prevention for patients with AF associated stroke. AF screen sever yout patient clinics and clinics in primary and secondary health care services where about 65 years and older patients. Nurses role for early detection of AF is crucial. Because nurses take vital signs beside theyare the health professionals whokeeps contact with the patients at most. Patients must be included primary prevention programme by cardiology nurse from the time of AF detection to be more competent in AF management. Patient education should essentially included etailed information about AF, drug effects, side effects of the medicine, thromboembolic complications and emergency sings. If occurence AF associated stroke, patient should be included secondary stroke prevention programme by neurology nurse. When the patient is eligible for health education, failure causes of primary prevention programme should be identified. Both nurse and patient should determine about solutions for identified problem. In this situation neurology nurse should educate patient about both secondary stroke prevention and stroke rehabilitation.

Keywords: Nursing, Atrial fibrillation; Stroke


Atriyal Fibrilasyon-İnme İlişkisi ve Hemşirelik Yaklaşımı

Fatma İltuş1, Ayfer Karadakovan2
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Atriyal fibrilasyon (AF) en sık görülen kardiyak ritim bozukluğudur. Yaşlandıkça prevalansı artan AF’nin, en önemli sonucu iskemik inmedir. Atriyal fibrilasyonla ilgili olarak hemşirelerin rolleri üç başlık altında toplanabilir: Atriyal fibrilasyonun erken tanılanması için taramalar, atriyal fibrilasyon saptanmış hastalarda birincil korunma ve atriyal fibrilasyon nedeniyle inme geçiren hastalarda ikincil korunma. Atriyal fibrilasyon taraması birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarında 65 yaş üstü hastaların bulunduğu her poliklinik ve klinikte yapılabilir. Bu konuda hastalarla en çok temas eden sağlık ekibi üyesi olması yanında yaşamsal bulgu izlemlerinin de hemşirelerce yapılıyor olması AF’nin erken tanılanmasında hemşirelerin önemli rolünü ortaya koymaktadır. Hastaların AF yönetiminde daha yetkin bir duruma getirilmeleri için tanı konulduğu andan itibaren kardiyoloji hemşiresi tarafından birincil korunma programına dahil edilmeleri gerekmektedir. Atriyal fibrilasyon hakkında ayrıntılı bilgi, ilaçların etkileri, ilaç komplikasyonları, hastalıkla ilişkili tromboemboli komplikasyonları ve acil durum belirtileri hastalara öğretilmesi gereken öncelikli eğitim konularıdır. Atriyal fibrilasyona bağlı bir inme gelişirse hastanın nöroloji hemşiresi tarafından ikincil inme korunma programına dahil edilmesi gerekmektedir. Hastanın durumu eğitim için uygun duruma geldikten sonra birincil korunma programının aksayan yönleri saptanmalıdır. Saptanan soruna yönelik hasta ile birlikte çözüm önerileri getirilmelidir. Nöroloji hemşiresi hastaya bu aşamada hem inme rehabilitasyonu hem de ikincil inmeden korunma ile ilgili eğitim vermelidir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Atriyal fibrilasyon; İnme


Fatma İltuş, Ayfer Karadakovan. Atrial Fibrillation- Stroke Relationship and Nursing Approach. Turk J Card Nur. 2017; 8(17): 71-76

Corresponding Author: Fatma İltuş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology