E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 28 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
Determination of Frailty Status of Elderly Individuals With Heart Failure [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2020; 11(25): 51-59 | DOI: 10.5543/khd.2020.06025  

Determination of Frailty Status of Elderly Individuals With Heart Failure

Merve Yalınkılıç1, Kimya Kılıçaslan1, Hilal Uysal1, Saniye Bilgin2, Nuray Enç1
1İstanbul University-Cerrahpaşa Florence Nightingale Faculty of Nursing, İstanbul
2Republic of Turkey Ministry of Helath University of Health Sciences Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital

Objective: This research was carried out to determine the frailty of elderly individuals with heart failure.
Methods: The study included 151 patients aged 65 and over, who were hospitalized in the cardiology services of a training and research hospital in Istanbul, and diagnosed with heart failure. The research is a descriptive- correlational study. Sociodemographic characteristics patient identification form, Edmonton Frailty Scale, Mini Nutritional Assessment (MNA) Questionnaire-Long Version and Perception of Health Scale were used as data collection tools in the study. Statistics of the study were made with Windows IBM SPSS 21.0 package program. Number, percentage, arithmetic mean, t-test, Mann-Whitney U test, Pearson and Spearman's correlation analysis were used for statistical analysis. The results were evaluated at the 95% confidence interval and the significance level at p<0.05.
Results: It was found that 58.3% of the individuals participating in the study were male, 69.5% were married, 86.8% were primary school graduates, mean age was 71.6±6.38, and body mass index averages were 28.07±4.78. According to the Edmonton Frail Scale mean scores (9.63±2.99), individuals were found to be at the middle frail level. It was found that the mean scores of frailty were significantly higher for women, single people, those without social security, non-smokers and those who felt sad for two weeks. According to MNA mean scores (19.25±4.38), individuals were found to be at risk in terms of malnutrition. A statistically significant difference was found between patients' risk of malnutrition and their frailty. It was determined that as the risk of malnutrition increased, the severity of frailty also increased. It was determined that the total point average of the health perception scale (33.56±7.16) was at a medium level. There was no significant relationship between individuals' perception of health and malnutrition.
Conclusion: It was determined that the frailty level of elderly individuals with heart failure was at a medium level, they were at risk for malnutrition, and their health perception was at a moderate level. It was found that female gender, single, without social security, no smoking, feeling sad for two weeks and those at risk in terms of nutritional status increases the frailty of individuals.

Keywords: Frailty, geriatrics; health; heart failure; perception.


Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Bireylerin Kırılganlık Durumunun Belirlenmesi

Merve Yalınkılıç1, Kimya Kılıçaslan1, Hilal Uysal1, Saniye Bilgin2, Nuray Enç1
1İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
2T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu araştırma kalp yetersizliği olan yaşlı bireylerin kırılganlık durumlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntemler: Araştırmaya İstanbul ilinde yer alan bir eğitim araştırma hastanesinin kardiyoloji servislerinde yatan, kalp yetersizliği tanısı konulmuş, 65 yaş ve üzerinde 151 hasta dahil edildi. Araştırma tanımlayıcı- ilişki arayıcı bir çalışmadır. Çalışmada veri toplama araçları olarak sosyodemografik özellikler hasta tanılama formu, Edmonton Kırılganlık Ölçeği, Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MNA) Anketi- Uzun Versiyonu ve Sağlık Algısı Ölçeği kullanıldı. Çalışmanın istatistikleri Windows IBM SPSS 21.0 paket programı ile yapıldı. İstatistiksel analizler için sayı, yüzdelik, aritmetik ortalama, t-testi, Mann-Whitney U testi, Pearson ve Spearman’s korelasyon analizleri kullanıldı. Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin %58.3’ünün erkek, %69.5’inin evli, %86.8’inin ilköğretim mezunu, yaş ortalamalarının 71.6±6.38, beden kitle indeksi ortalamalarının 28.07±4.78 olduğu bulundu. Edmonton Kırılganlık Ölçeği puan ortalamalarına göre (9.63±2.99) bireylerin orta kırılgan seviyesinde olduğu saptandı. Kadınların, bekar olanların, sosyal güvencesi olmayanların, sigara içmeyenlerin ve iki haftadır üzgün hissedenlerin kırılganlık puan ortalamalarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edildi. MNA puan ortalamalarına göre (19.25±4.38) bireylerin malnutrisyon açısından risk altında oldukları saptandı. Hastaların malnutrisyon riski ile kırılganlık durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Malnütrisyon riski arttıkça kırılganlık şiddetinin de arttığı belirlendi. Sağlık algısı ölçeği toplam puan ortalamasının (33.56±7.16) orta düzeyde olduğu tespit edildi. Bireylerin sağlık algısı ile malnutrisyon durumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Sonuç: Kalp yetersizliği olan yaşlı bireylerin kırılganlık seviyesinin orta düzeyde olduğu, malnutrisyon açısından risk altında olduğu, sağlık algısının orta düzeyde olduğu belirlendi. Kadın cinsiyet, bekar, sosyal güvencesi olmayan, sigara içmeyen, iki haftadır üzgün hisseden bireylerin ve beslenme durumu açısından riskli grupta olanların kırılganlık şiddetinin arttığı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Algı, geriatri; kalp yetersizliği; kırılganlık; sağlık.


Merve Yalınkılıç, Kimya Kılıçaslan, Hilal Uysal, Saniye Bilgin, Nuray Enç. Determination of Frailty Status of Elderly Individuals With Heart Failure. Turk J Card Nur. 2020; 11(25): 51-59

Corresponding Author: Merve Yalınkılıç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology