E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 11 Issue : 24 Year : 2020
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles

   
Quick Search

 
Evaluation of the Quality of Life of Patients with Acute Coronary Syndrome [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2019; 10(23): 138-144 | DOI: 10.5543/khd.2019.06078  

Evaluation of the Quality of Life of Patients with Acute Coronary Syndrome

Şeyma Demir1, Zeynep Özer2
1Department of Bolu Abant Izzet Baysal University, Health Sciences Faculty, Bolu, Turkey
2Department of Akdeniz University Faculty of Nursing, Antalya, Turkey

Objective: Acute coronary syndrome affects important health dimensions related to individuals' social and personal relationships, their professional situations, their daily activities and quality of life. The study aimed determining the factors that affect quality of life of patients with acute coronary syndrome in the Turkish population and to examine the relationship between this factors.
Methods: The descriptive cross-sectional study was conducted with 370 acute coronary syndrome patients. Data were collected with Multidimensional Index of Life Quality-Turkish Version. Descriptive statistics were calculated. The independent sample t test, one-way anova and multiple regression analysis were used in determining effects on quality of life scores of variables.
Results: Ten variables explained 31% of the variance related to the overall scale (R=0.56, R2=0.31, p<0.001). It has been seen that age (β=-9.39, p=0.001), marital status (β=-46.06, p<0.001), level of education (β=3.06, p=0.016), income-expense balance (β=16.77, p=0.012), number of previous infarction (β=-5.23, p=0.028) and regularly exercise (β=-16.81, p<0.001) had independent predictor effect on overall scores.
Conclusion: The study that discussed also general living standards and health-related lifestyles of the Turkish community revealed importance of cultural differences in determining the effects of a disease. This study can also enable nurses to plan nursing interventions and to improve the quality of care for this patients.

Keywords: Acute coronary syndrome, Multidimensional Index of Life Quality-Turkish Version; quality of life.


Akut Koroner Sendromlu Hastaların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Şeyma Demir1, Zeynep Özer2
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bolu, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya, Türkiye

Amaç: Akut koroner sendrom bireylerin sosyal ve kişisel ilişkileri, mesleki durumları, günlük aktiviteleri ve yaşam kalitesi ile ilgili önemli sağlık boyutlarını etkiler. Çalışma, akut koroner sendromlu hastaların yaşam kalitesini etkileyen faktörleri belirlemeyi ve bu faktörler arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır.
Yöntemler: Tanımlayıcı kesitsel çalışma 370 akut koroner sendromlu hasta ile yapıldı. Veriler Çok Boyutlu Yaşam Kalitesi İndeksi-Türkçe Versiyonu ile toplandı. Tanımlayıcı istatistikler hesaplandı. Değişkenlerin yaşam kalitesi puanları üzerindeki etkilerin belirlenmesinde bağımsız örneklem t testi, tek yönlü anova ve çoklu regresyon analizi kullanıldı.
Bulgular: On değişken toplam ölçek puanı ile ilgili yaşam kalitesinin %31’ini açıkladı (R=0.56, R2=0.31, p<0.001). Yaş (β=-9.39, p=0.001), medeni durum (β=-46.06, p<0.001), eğitim düzeyi (β=3.06, p=0.016), gelir-gider dengesi (β=16.77, p=0.012), önceki infarktüs sayısı (β=-5.23, p=0.028) ve düzenli egzersiz yapma (β=-16.81, p<0.001) toplam ölçek puanlarının bağımsız yordayıcı değişkenleri olarak bulunmuştur.
Sonuç: Türk toplumunun genel yaşam standartlarını ve sağlıkla ilgili yaşam tarzlarını da tartışan çalışma, bir hastalığın etkilerini belirlemede kültürel farklılıkların önemini ortaya koydu. Bu çalışma hemşirelik girişimlerini planlamalarını ve bu hastalar için bakım kalitesini artırmalarını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, Çok Boyutlu Yaşam Kalitesi İndeksi-Türkçe Versiyon; yaşam kalitesi.


Şeyma Demir, Zeynep Özer. Evaluation of the Quality of Life of Patients with Acute Coronary Syndrome. Turk J Card Nur. 2019; 10(23): 138-144

Corresponding Author: Şeyma Demir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology