E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 28 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
Determination of Risk Factors In Patients With Acute Coronary Syndrome [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2020; 11(25): 82-89 | DOI: 10.5543/khd.2020.08769  

Determination of Risk Factors In Patients With Acute Coronary Syndrome

Aynur Kaynar Şimşek, Şule Ecevit Alpar
Marmara University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul

Objective: This descriptive study was conducted to determine the risk factors of coronary artery disease (CAD) in patients presenting with acute coronary syndrome (ACS).
Methods: 120 patients who were referred to the cardiology clinic from the emergency or outpatient clinic with ACS between 2018 and 2019 in a university hospital were included in this study. The data were collected with Patient Monitoring Questionnaire.
Results: The patients mean age was 54.71 (female: 54.82; male: 54.69), 85.8% of them were male (n=103) and 64.2% of them (n=43) had a total monthly income of 2000-5000TL. When patients are evaluated in terms of CAD risk factors, it is found out that 82.5% had no physical activity, 80.7% did not even know that their diagnosis was CAD, 76.6% (n=92) had a diagnosis of a systemic disease, 69.2% had a family history of CAD, 66.7% had remained inadequate in stress control, 56,7% smoked, When the risk factors were compared by gender, the body mass index of women (31.63) and insufficiency in stress controll (94.1%) were higher than men (p<0.005). In addition, when the frequency of risk factors was compared by gender, it was found that stress (94.1%) was in the first place in woman while hypercholesterolemia (92.0%) was in the first place in men.
Conclusion: As a result of this study it is observed that the patients with Acute Coronary Syndrome carry the CAD risk factors (gender, aging, having a systemic disease, smoking, inadequate physical activity, stess, dyslipidemia, higher BMI). In addition, it was concluded that low monthly income and lack of CAD awareness increase CAD risk.

Keywords: Physical activity, hypertension; nursing.


Akut Koroner Sendrom Geçiren Hastalarda Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Aynur Kaynar Şimşek, Şule Ecevit Alpar
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç: Bu araştırma akut koroner sendrom (AKS) ile başvuran hastalarda koroner arter hastalığı (KAH) risk faktörlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.
Yöntemler: Araştırmaya bir üniversite hastanesinde 2018- 2019 tarihleri arasında acilden ya da poliklinikten AKS ile kardiyoloji kliniğine yönlendirilen 120 hasta dahil edildi. Veriler Hasta İzlem Anketi ile toplandı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 54.71±9.8 olup (kadın: 54.82±9.36; erkek: 54.69±9.91), %85.8’i (n=103) erkekti ve %64.2’sinin (n=43) toplam aylık geliri 2000-5000 TL idi. Hastalar KAH risk faktörleri açısından değerlendirildiğinde; %82.5’inin fiziksel aktivite yapmadığı, %76.6’sının sistemik bir hastalığının olduğu ve KAH olan bireylerin %80.7’sinin tanısını bilmediği, %69.2’sinin (n: 83) ailesinde KAH öyküsünün olduğu, %66.7’sinin stresini kontrol etmede yetersiz kaldığı, %56.7’sinin sigara kullandığı tespit edildi. Risk faktörleri cinsiyete göre karşılaştırıldığında, kadınların beden kitle indeksi (31.63) ve stresi konturol etmede yetersiz kalma durumu (%94.1) erkeklere göre yüksek bulundu (p<0.005). Ayrıca risk faktörlerinin görülme sıklığı cinsiyete göre karşılaştırıldığında kadınlarda stres (%94.1) birinci sırada iken, erkeklerde hiperkolesteroleminin (%92.0) birinci sırada yer aldığı tespit edildi.
Sonuç: AKS geçiren hastaların, KAH risk faktörlerini (cinsiyet, yaş, sistemik hastalıklara sahip olmak, sigara içmek, yetersiz fiziksel aktivite, stres, dislipidemi, beden kitle indeksinin yüksek olması) taşıdıkları saptandı. Ayrıca düşük gelirli olmak, KAH’nın farkındalığının olmaması AKS geçirme riskini artırdığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, hipertansiyon; hemşirelik.


Aynur Kaynar Şimşek, Şule Ecevit Alpar. Determination of Risk Factors In Patients With Acute Coronary Syndrome. Turk J Card Nur. 2020; 11(25): 82-89

Corresponding Author: Aynur Kaynar Şimşek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology