E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 28 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
New Trend In To Cardiopulmonary Resuscitation Training: High-Fidelity Simulation [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(17): 100-108 | DOI: 10.5543/khd.2017.48030  

New Trend In To Cardiopulmonary Resuscitation Training: High-Fidelity Simulation

Dilek Taş, Asiye Akyol
Ege University, Faculty of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, Izmir, Turkey

Cardiovascular diseases are a major cause of mortality and morbidity in the world and in our country. 8 million people lost their lives in the world due to cardiovascular diseases in 2015. There are approximately 1.2 million coronary heart patients in Turkey and 130 of these patients are lost annually. Half of deaths due to coronary artery disease are caused by sudden stop of circulation and breathing. Cardiopulmonary arrest is defined as a sudden and unexpected arrest of respiration and / or circulation due to cerebral, myocardial ischemic damage and inadequate perfusion of vital organs. Cardiac arrest is potentially a reversible medical emergency if it is intervened early in some cases. Cardiopulmonary resuscitation (CPR) is a simple, but knowledgeable, experience that is given to the whole of urgent practice to ensure adequate respiration and circulation when pulmonary, cardiac, or cardiopulmonary arrest develops. The competence of nurses in CPR is an important factor in the successful outcome of cardiac arrest. Nurses must use their knowledge and skills to perform CPR at a safe and high quality that will increase patient survival after cardiac arrest. Since nurses are generally the first responders to clinical emergencies, a timely and appropriate approach to the patient with cardiac arrest is very important. Nowadays, simulation has become popular in nursing education, especially in training to raise qualified nurses, ensuring patient safety, improving clinical practice, teaching resuscitation and acquiring clinical decision making skills. In this review, nurses who have an important role in life saving in emergency care system are referred to the use of highfidelity simulation which is a new trend in acquiring knowledge and skills in CPR applications.

Keywords: CPR, Simulation, Nursing


Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitiminde Yeni Eğilim: Yüksek-Güvenirlikli Simulasyon

Dilek Taş, Asiye Akyol
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Kardiyovasküler hastalıklar Dünya’da ve ülkemizde önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. 2015 yılında kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle Dünya’da sekiz milyon birey yaşamını kaybetmiştir. Türkiye’de ise; yaklaşık 1.2 milyon koroner kalp hastası bulunmakta ve bu hastaların yılda 130 bini kaybedilmektedir. Koroner arter hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ölümlerin yarısı dolaşım ve solunumun ani olarak durması nedeni ile olmaktadır. Kardiyopulmoner arrest, serebral, miyokardiyal iskemik hasar ve yaşamsal organlara yetersiz perfüzyon nedeniyle, kalbin mekanik aktivitesinin durması ile solunum ve/veya dolaşımın ani ve beklenmedik bir biçimde durması olarak tanımlanmaktadır.Kardiyak arrest bazı durumlarda eğer erken müdahale edilirse potansiyel olarak geri dönüşümlü olabilen tıbbi bir acil durumdur. Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) pulmoner, kardiyak veya kardiyopulmoner arrest geliştiğinde yeterli solunum ve dolaşımı sağlamak için yapılan bazı basit, ancak bilgi ve deneyim gerektiren acil uygulamaların tümüne verilen addır.Hemşirelerin KPR’de ki yetkinliği kardiyak arresten başarılı sonuçların alınmasında önemli bir faktördür. Hemşireler kardiyak arrest sonrası, hastada sağ kalım oranını arttıracak olan güvenli ve yüksek kalitede KPR’yi gerçekleştirmek için bilgi ve becerilerini kullanmak zorundadırlar. Klinik acil durumlara ilk müdahale edenler genellikle hemşireler olduğu için, kardiyak arrest olan hastaya zamanında ve uygun yaklaşım çok önemlidir. Günümüzde artık simülasyon hemşirelik eğitimlerinde özellikle kalifiye hemşireler yetiştirmek için öğrenmeyi arttırmada, hasta güvenliğini sağlamada, klinik uygulamayı geliştirmede, resüsitasyonu öğretmede ve klinikte karar verme becerilerinin kazandırılmasında popüler olmaya başlamıştır. Bu derlemede acil bakım sisteminde hayat kurtarmada önemli bir yeri olan hemşirelerin, KPR uygulamalarında bilgi ve beceri kazanmasında yeni bir eğilim olan yüksek-güvenirlik simülasyon kullanımına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Simulasyon, Hemşirelik


Dilek Taş, Asiye Akyol. New Trend In To Cardiopulmonary Resuscitation Training: High-Fidelity Simulation. Turk J Card Nur. 2017; 8(17): 100-108

Corresponding Author: Dilek Taş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology