E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 28 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
Quality of Life in Patients with Acute Coronary Syndrome and Affecting Factors [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(17): 131-141 | DOI: 10.5543/khd.2017.65265  

Quality of Life in Patients with Acute Coronary Syndrome and Affecting Factors

Gül Dural, Seyhan Çıtlık Sarıtaş
Inönü University, Faculty of Health Sciences, Department of Internal Medicine Nursing, Malatya, Turkey

Objective: Acute coronary syndromes are one of the leading causes of morbidity and mortality in the world and in our country. The study was conducted to determine the quality of life and the factors affecting patients with acute coronary syndrome.
Methods: Research was done as descriptive. The study's universe consisted of all patients with acute coronary syndrome who were admitted to a university hospital and the sample consisted of 200 patients who were over 18 years old, conscious and open to volunteering. Patient presentation formand Rolls Royce Quality of Life Scale were used to collect the data. In the analysis of the data, descriptive statistics, t-test in independent groups, ANOVA were used.
Results: In the survey it was determined that the majority of the patients were male, married, primary school graduate, still working, middle income level. It was also found that the majority of the patients had chronic disease, unstable angina pectoris, previous treatment, not smoking and drinking alcohol, exercising regularly. In the study, it was found that the patients had Rolls Royce scale of 132.30 ± 24.42 points and the highest score was of the social interaction sub-dimension (24.46 ± 3.98). Patients were found to have higher quality of life scale rates for men, high school graduates, higher incomes, retired, living with their spouses, with myocardial infarction, and regularly exercising and the difference was found statistically significant.
Conclusion: We found that many factors negatively or positively affected the quality of life in acute coronary syndrome. Patients were found to have moderate quality of life. It is proposed to plan the approaches of the nursing leadership to protect and improve the quality of life of the patients.

Keywords: Acute Coronary Syndrome, Nursing Care, Quality of Life


Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

Gül Dural, Seyhan Çıtlık Sarıtaş
İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Malatya

Amaç: Akut koroner sendromlar, dünyada ve ülkemizde morbidite ve mortalitenin önde gelen sebeplerinden biridir. Araştırma akut koroner sendromlu hastalarda yaşam kalitesi ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.
Yöntemler: Araştırma tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesine yatan tüm akut koroner sendromlu hastalar, örneklemi ise evrenden seçilen 18 yaş üstü, bilinci açık ve araştırmaya gönüllü 200 hasta oluşturdu. Verilerin toplanmasında hasta tanıtım formu ve Rolls Royce Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t-testi, ANOVA, korelasyon analizleri kullanıldı.
Bulgular: Araştırmada hastaların çoğunluğunun erkek, evli, ilköğretim mezunu, hala bir işte çalıştığı, orta gelir düzeyinde olduğu saptandı. Aynı zamanda hastaların çoğunun kronik hastalığı olduğu, unstabil anginası olduğu, daha önce tedavi gördüğü, sigara ve alkol kullanmadığı, ara sıra egzersiz yaptığı görüldü. Araştırmada hastaların Rolls Royce ölçeğinden 132.30±24.42 puan aldıkları ve en yüksek puanı da sosyal ilişki alt boyutundan (24.46±3.98) aldıkları saptandı. Hastalardan erkeklerin, lise mezunlarının, geliri yüksek olanların, emeklilerin, eşleriyle yaşayanların, miyokard infarktüsü geçirmiş olanların ve düzenli egzersiz yapanların yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu.
Sonuç: Araştırmamızda birçok faktörün, akut koroner sendromu olan hastalarda yaşam kalitesini olumlu ya da olumsuz etkilediği görüldü. Hastaların orta düzey yaşam kalitesine sahip oldukları belirlendi. Hastaların yaşam kalitelerini koruyacak ve geliştirecek hemşire liderliğindeki yaklaşımların planlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut Koroner Sendrom, Hemşirelik Bakımı, Yaşam Kalitesi


Gül Dural, Seyhan Çıtlık Sarıtaş. Quality of Life in Patients with Acute Coronary Syndrome and Affecting Factors. Turk J Card Nur. 2017; 8(17): 131-141

Corresponding Author: Gül Dural, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology