E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 12 Issue : 28 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
Current Psychosocial Approaches in Cardiovascular Diseases [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(2): 60-68 | DOI: 10.5543/khd.2016.81904  

Current Psychosocial Approaches in Cardiovascular Diseases

Nazmiye Kocaman Yıldırım1, Sibel Öztürk2
1Istanbul University,ıstanbul Medical Faculty, Department of Psychiatry, Department of Consultation Liaison Psychiatry, Istanbul, Turkey
2Cukurova University, Medical Faculty, Balcalı Hospital Nursing Services Director, Adana, Turkey

Cardiovascular diseases cause nearly one-third of all deaths worldwide. More than six decades of empirical research have shown that psychosocial risk factors like low socio-economic status, lack of social support, stress at work and family life, depression, anxiety, and hostility contribute both to the risk of developing coronary heart disease and the worsening of clinical course and prognosis in patients with coronary heart disease. In addition, psychobiological and behavioral mechanisms have been identified. In clinical practice, psychosocial risk factors should be assessed and medical outcome should be discussed with the patient. Anxiety and depression should be screened in all patients with cardiovascular diseases. In case of elevated risk or clinically significant symptoms of depression and anxiety should be referred to a mental health professional help. Psychosocial interventions can either be delivered in isolation or in combination with other interventions including cardiac rehabilitation, cognitive behavioral therapy, problem solving therapy, stress management programs. In this paper explained the effect of psychosocial risk factors in the development of heart disease, the effects mental state of cardiovascular disease, and effective, current psychosocial interventions in heart patients.

Keywords: Cardiovascular diseases, psychocardiology, psychosocial risk factors, psychosocial interventions


Kardiyovasküler Hastalıklarda Güncel Psikososyal Yaklaşımlar

Nazmiye Kocaman Yıldırım1, Sibel Öztürk2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD, İstanbul
2Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Adana

Kardiyovasküler hastalıklar dünyada tüm ölümlerin yaklaşık üçte birinin nedenidir. Uzun yıllara dayanan ampirik araştırmalarda, düşük sosyo-ekonomik durum, sosyal destek eksikliği, iş ve aile yaşamı stresi, depresyon, anksiyete ve hostilite gibi psikososyal risk faktörleri hem koroner kalp hastalığı gelişim riskini, hem de klinik süreci ve prognozu kötüleştirdiği gösterilmiştir. Ayrıca, psikobiyolojik ve davranışsal mekanizmalar tanımlanmıştır. Klinik uygulamada, psikososyal risk faktörleri tanılanmalı ve tıbbi sonuçları hastayla tartışılmalıdır. Kardiyovasküler hastalığı olan tüm hastalarda anksiyete ve depresyon taranmalıdır. Riskli veya klinik olarak anksiyete ve depresyon semptomları saptanan olgular profesyonel ruh sağlığı yardımı için yönlendirilmelidir. Kardiyak rehabilitasyonu, bilişsel davranışçı terapiyi, sorun çözme terapisini, stres yönetim programlarını içeren psikososyal müdahaleler tek başına veya diğer müdahalelerle birlikte uygulanabilir. Bu yazıda, psikososyal risk faktörlerinin kalp hastalığının gelişimine etkisi, kardiyovasküler hastalıkların ruhsal duruma etkisi ve kalp hastalarında etkili, güncel psikososyal müdahaleler açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalıklar, psikokardiyoloji, psikososyal risk faktörleri, psikososyal müdahaleler


Nazmiye Kocaman Yıldırım, Sibel Öztürk. Current Psychosocial Approaches in Cardiovascular Diseases. Turk J Card Nur. 2016; 7(2): 60-68

Corresponding Author: Nazmiye Kocaman Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology