E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 5 Issue : 7 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
Turk J Card Nur: 5 (7)
Volume: 5  Issue: 7 - May 2014
Hide Abstracts | << Back
EDITORIAL
1.Editorial

Page 1
Abstract | Full Text PDF

REVIEW
2.Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) and Nursing Care
Sevda Türen, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2014.001  Pages 1 - 11
Transkatater Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ), semptomatik ileri aort darlığı olan ve geleneksel aort kapak replasmanı cerrahisi için yüksek riskli ya da inoperable kabul edilen hastalarda alternatif bir tedavi stratejisidir. TAVİ yönteminin açık kalp ameliyatı olmadan yapılmasının yanı sıra; işlem süresinin azalması, yoğun bakım ve hastanede kalış süresinin kısalması ve hastaların konforunun artması nedeniyle her geçen gün uygulaması yaygınlaşmaktadır. Buna rağmen; kanama, miyokard infarktüsü, inme, ölüm vb. komplikasyonların görülebilme riskinin olması TAVİ uygulanan hastalarda ekip çalışmasının, buna bağlı olarak ekibin önemli bir üyesi olan hemşirelik ve hemşirelik bakımının ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu derlemede TAVİ uygulanacak hastalarda seçim kriterleri, işlemin uygulanması, komplikasyonları, TAVİ uygulanan hastalarda hemşirelik bakımı ve sonrasında verilecek taburculuk eğitimi anlatılmaktadır.
Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) is an alternative treatment strategy for patients with symptomatic severe aortic stenosis who deemed to be inoperable or have high risk for conventional aortic valve replacement surgery. TAVI procedure has increasingly been performed due to its safety, being performed off-pump and shorter duration of the procedure, intensive care unit and hospital stay and also increased patient comfort. Despite the advanced techique, risk of bleeding, myocardial infarction, stroke, death and other complications still remain significant. Therfore, nursing care of patients who underwent TAVI procedure which is very important part of team approach has become very crucial. In this review we present patient selection criteria, procedural details, complications and nursing care of TAVI and patient education before the discharge from hospital.

3.Nurse's Role and Importance of Clinical Trials
Sevda Efil, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2014.002  Pages 12 - 21
Dünyada ve ülkemizde değişmekte olan sosyoekonomik özellikler ve farklılaşan yaşam tarzları paralelinde kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, obezite, bazı kanserler gibi sağlık sorunlarının meydana getirdiği yük hızla artmaktadır. Kronik hastalıkların artması ile birlikte hastalıkların tedavisine ve hastaların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik klinik çalışmalara hız verilmiş, ulusal ve uluslar arası düzeyde klinik çalışmalarda dikkatlerden kaçmayan bir artış görülmüştür. Multidisipliner ekip yaklaşımı gerektiren bu çalışmalarda ekibin bir üyesi olarak hemşire eğitim düzeyi, bilgi, beceri, klinik deneyim gibi özelliklerine bakılarak; üstlendiği rol ve sorumluluklarla çalışmalarda yer almaktadır. Bu çalışmada; klinik araştırmalarda hemşirenin önemi ve rolü anlatılmaktadır.
The burden caused by the health problems such as cardovascular diseases, cancer, obesity and diabetes has been considerably increasing in paralel with the changing life styles and increasingly differentiating socioeconomic patterns in our country and around the world. With the rise in chronic diseases, the treatment of diseases and clinical studies with regard to increasing life quality of patients have gained momentum and a notable increase in national and international clinical studies hasn’t gone unnoticed. These studies which require an multidisciplinary team approach include the roles and responsibilities a nurse undertake as a member of the team in terms of her/his level of education, knowledge, skill and clinical experience. In this study the significance and role of the nurse in clinical trials are discussed.

RESEARCH ARTICLE
4.Examination of Anxiety And Depression in Patients with Pacemaker
Sıdıka Oğuz, Nazlı Kara, Vedat Araç, Ayşe Karataş
doi: 10.5543/khd.2014.003  Pages 22 - 31
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma; pacemaker takılmış hastalarda anksiyete ve depresyon varlığını saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma İstanbul İli Avrupa yakasında bulunan bir üniversite hastanesinin Kardiyoloji polikliniğinde ve aritmi yoğun bakım ünitesinde 1 Kasım 2012 - 30 Nisan 2013 tarihleri arasında toplam 101 hasta ile gerçekleştirildi. Çalışmaya; 18 yaş üzerinde, bilinci açık, pacemaker takılmış hastalar arasından çalışmaya katılmaya istekli ve gönüllü olan hastalar alındı. Veriler, Anket Formu ve Zigmond ve Snaith tarafından geliştirilen Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplaması, Student t-testi ve one-way ANOVA testleri kullanıldı.
BULGULAR: Anksiyete (HAD-A) puan ortalaması 6.35±4.78, depresyon (HAD-D) puan ortalaması ise 6.05± 3.91 olarak bulundu. Kadınların anksiyete düzeyinin erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü (p=.04). Çalışmayan hastaların anksiyete düzeyinin yüksek olduğu belirlendi (p=.04). Ekonomik durumu kötü olan hastaların anksiyete düzeylerinin yüksek olduğu bulundu (p=.03). Psikolojik destek alan hastaların, anksiyete (p=.0001) ve depresyon (p=.01) düzeylerinin yüksek olduğu belirlendi. Ameliyat geçirmiş (p=.01) ve kronik hastalığı olan hastaların depresyon düzeyinin yüksek olduğu saptandı (p=.04).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cinsiyeti kadın, çalışmayan, ekonomik durum kötü, depresyonu olan ve psikolojik destek alan olguların anksiyete düzeylerinin yüksek olduğu, kronik hastalığı olan, daha önce ameliyat geçiren ve psikolojik destek alan olguların depresyon düzeylerinin yüksek olduğu görüldü.
INTRODUCTION: This study was designed to determine the presence of anxiety and depression in patients with pacemaker.
METHODS: The study was carried out with 101 patients in arrhythmia intensive care unit of a cardiology clinic of a training hospital placed European Side of Istanbul between November 1st, 2012 and April 30th, 2013. The study included over 18 years of age, conscious, willing and who volunteered to participate in the study of patients were included. Data were collected by using Survey Form and Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) developed by Zigmond and Snaith. Student's t-test and one-way ANOVA tests were used in order to the evaluation of data.
RESULTS: The average of points of anxiety (HAD-A) and the average of points of depression (HAD-D) were found 6.35±4.78 and 6.05± 3.91. It was observed that anxiety levels were higher in women than men (p=.04). Poor economic status of patients with cardiac pacemakers found that high levels of anxiety (p=.03). Patients who received psychological support, anxiety (p=.0001) and depression (p=.01) levels were higher. Undergone surgery (p=.01) and patients with chronic disease (p=.04) depression levels were higher.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that the anxiety levels of the women were higher than men, non-working, have bad economic situation, depression and receive psychological support. The study showed that pacemaker patients who have chronic disease, receive psychological support and have undergone surgery have high level of depression.

CASE REPORT
5.Nursing Care in Heart Failure: A case report
Havva Öz Alkan
doi: 10.5543/khd.2014.004  Pages 32 - 40
Kalp yetersizliği kompleks bir klinik sendromdur. Koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve dilate kardiyomiyopati kalp yetersizliği nedenlerinin önemli bir bölümüdür. Dilate kardiyomiyopati ventriküllerin dilatasyonuna ve sistolik ve/veya diyastolik disfonksiyonuna ikincil gelişen konjestif kalp yetersizliği ile karakterizedir. Kalp yetersizliğinde hemşirelik bakımının amaçları; belirtileri azaltmak, egzersiz toleransını arttırmak, farmakolojik tedavinin etkilerini değerlendirmek, kronik kalp yetersizliği ile ilgili komplikasyonları önlemek ve hasta/aile eğitimidir. 43 yaşındaki kadın hasta nefes darlığı ve bacaklarda şişme şikayeti ile hastaneye başvurmuş. İdrar çıkışı olmayan hasta dekompanse kalp yetersizliği tanısı ile kabul edilmiştir. Olgu Marjory Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Hemşirelik Bakım Modeli ile değerlendirilerek, hemşirelik bakımı verilmiştir.
Heart failure is a complex clinical syndrome. Coronary heart disease, hypertension, cardiomyopathy are a significant part of causes heart failure. Dilated cardiomyopathy is characterized by congestive heart failure secondary to ventricular dilatation and systolic and / or diastolic dysfunction. The objectives of nursing care are reduce the symptoms, improve exercise tolerance, evaluating the effects of pharmacological treatment, prevent the complications associated with chronic heart failure and patient / family education in heart failure. A 43-year-old female patient was admitted to the hospital with complaints of shortness of breath and swelling in the legs. Patient who has no urinary output is accepted with a diagnosis of decompensated heart failure. Nursing care is provided to case by evaluated with Marjory Gordon's Functional Health Patterns Nursing Care Model.

6.The Complication of Pain due to Removal of Femoral Catheters Following Percutaneous Coronary Intervention: Vasovagal Reactions and Nursing Care
Gülsüm Nihal Güleser, Sevda Korkut, Abdurrahman Oğuzhan
doi: 10.5543/khd.2014.005  Pages 41 - 47
Koroner arter hastalığının tedavisinde revaskülarizasyon yöntemi olarak kullanılan perkütan koroner girişimlerde (PKG) uygulama kolaylığı ve işlem başarısının yüksek olması nedeniyle genellikle femoral yol tercih edilmektedir. PKG sonrası femoral arteriyel kateter çekimine bağlı gelişen ağrı veya arter üzerine yapılan basınç vagus siniri aracılığıyla yoğun bir parasempatik uyarılmaya neden olarak vazovagal reaksiyonu başlatır. Bu yazıda ağrıya bağlı vazovagal reaksiyon gelişen bir olgu ve hemşirelik girişimleri verilmiştir.
Percutaneous coronary interventions (PCI) which are used as a revascularization method in the treatment of coronary artery disease usually being preferred femoral route for ease of application and high success of the process. Pain due to removal of femoral arterial catheter after PCI or the pressure on the artery starts vasovagal reaction causing intense parasympathetic stimulation via the vagus nerve. In this paper, a case with vasovagal reaction due to pain and nursing interventions are provided. 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology