E-ISSN 2149-4975 Home Page   |  Contact    |  TR
 
Volume : 6 Issue : 11 Year : 2021
Current Issue Ahead of Print Archive Most Accessed Articles Submit Article

   
Quick Search

 
Turk J Card Nur: 6 (11)
Volume: 6  Issue: 11 - December 2015
Hide Abstracts | << Back
EDITORIAL
1.Editorial

Page 1
Abstract | Full Text PDF

REVIEW
2.Congenital Heart Disease and Nursing Care in Adults
Cansu Polat, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2015.013  Pages 138 - 150
Konjenital kalp hastalıkları 1000 canlı doğumda 8 bebekte görülür. Günümüzde gelişen operasyon teknikleri, postoperatif bakım ve medikal tedaviler sayesinde konjenital kalp hastalıklı çocukların büyük bir bölümü erişkin döneme ulaşabilmektedir. Konjenital kalp hastalığı olan erişkinlerin bakımında hemşirelerin hastalığın altta yatan nedenlerini, klinik belirti ve bulgularını, mevcut defektin olası etkilerini ve hastanın yaşam şekli üzerindeki etkilerini bilmeleri hastaya verilecek olan bakımın planlanması ve değerlendirilmesinde önemlidir. Bu derlemede erişkinlerde konjenital kalp hastalıklarının patofizyolojisi, klinik bulguları, tanı/tedavi yöntemleri ve hemşirelik tanıları Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği-(North American Nursing Diagnosis Association-NANDA), Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (Nursing İntervention Classification-NIC),Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması (Nursing Outcomes Classification-NOC) taksonomik yapıları ile ele alındı.
Congenital heart disease occurs in 8 infants per 1000 live births. Nowadays a large portion of children with congenital heart disease can reach in adulthood due to developing operative techniques, postoperative care and medical treatment. In care of adults with congenital disease; the causes of disease, clinical symptos and signs, existing defect potential impacts and the impact of patient’s life style are known by nurses is important for planning and evaluating the care which is implemented to the patient. In this review, in adults pathophysiology of congenital heart disease, clinical manifestations, diagnosis / treatment and nursing diagnosis North American Nursing Diagnosis Association-(North American Nursing Diagnosis Association-NANDA), Nursing Interventions Classification (Nursing Intervention Classification NIC), Nursing Results Classification (Nursing Outcomes Classification-NOC) is dealt with taxonomic structures.

3.Medication Adherence and Self-care Management in Hypertension
Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
doi: 10.5543/khd.2015.014  Pages 151 - 159
Hipertansiyon dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olup, önlenebilir ve kontrol altına alınabilir olmasına rağmen görülme sıklığı yüksek ve kontrolü yetersiz, kontrol altına alınmadığında birçok hastalıklara ve ölümlere neden olan bir hastalıktır. Bu yazının amacı yüksek kan basıncını kontrol altına almada önemli bir zorunluluk olan tedaviye uyumun, öz bakım yönetiminin ve bu doğrultuda istendik sağlık davranışları kazandırmanın önemini vurgulamaktır.
Hypertension is an important public health problem worldwide. Despite being a preventable and controllable disease, with a high incidence and a low control rate, it may lead to many conditions or mortality if remains uncontrolled. This paper aims to emphasize the significance of medication adherence and self-care management, which are important requirements for controlling high blood pressure, and to offer intended health behaviors to this end.

4.Infective endocarditis: what to know in care management
Kadriye Sayın Kasar, Serap Özer, Fisun Şenuzun Aykar
doi: 10.5543/khd.2015.015  Pages 160 - 169
Enfektif endokardit, günümüzde gelişen medikal ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmesine karşın, yaşamı tehdit eden bir hastalık olmaya devam etmektedir. Medikal tedavi yöntemleri EE’de temel tedavi yöntemidir fakat kalp yetersizliği, kapak hasarı, apse, enfeksiyon, büyük vejetasyon ve sistemik emboli gibi durumlar ortaya çıktığında olguların yaklaşık yarısında cerrahi tedavi gerekebilmektedir. Hastalık yönetimi sürecinde tedavi yöntemlerinin etkili bir şekilde uygulanması kadar bakım sürecinin de etkin olması gerekmektedir. Bakım yönetimi sürecinde; hemşirelerin kardiyak fonksiyonların iyileştirilmesi, yorgunluk olmaksızın günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi ve komplikasyonların önlenmesi amacıyla gerekli girişimleri planlayarak uygulayabilmesi, birey ve ailesinin eğitimini sağlayabilmesi oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı; Enfektif endokarditli popülasyonun gereksinim duyduğu bakımı planlamak, uygulamak ve değerlendirmek için gerekli güncel bilgileri sunmaktır.
Despite infective endocarditis can be treated with developing medical and surgical strategies in today, continues to be a life-threatening illness. Medical treatment strategies is the main treatment method in IE, but surgery treatment may be required in about half of cases when was occured the conditions such as heart failure, valvular damage, abscess, infection, large vegetations and systemic embolism. The implementation of an effective treatment of the disease management process as the process of care must be effectived. In care management process; nurses must implement the necessary initiatives by planning and provide training of individuals and families for the purpose of to improve of cardiac functions, to perform of daily life activities without fatigue and to prevent of complications. The purpose of this article; necessitate updated informations is provide in order to plan, implement and evaluate of care needed of infective endocarditis population.

CASE REPORT
5.Nursing Care According To Functional Health Patterns in Infective Endocarditis: A Carse Report
Hilal Uysal, Sevilay Aydın
doi: 10.5543/khd.2015.016  Pages 170 - 182
İnfektif endokardit genellikle gram pozitif koklara bağlı gelişir,kan akımına doğrudan maruz kalan kalp içi yabancı cisimleri içeren kardiyovasküler yapıların endovasküler mikrobik infeksiyonudur. İnfektif endokarditte hemşirelik bakımı belirtilere, tedaviye, komplikasyonlara, hasta ve ailesinin hastalık hakkındaki eğitimine odaklıdır.
E.A, titreme, yüksek ateş, halsizlik kilo kaybı şikayetleriyle acile başvurmuştur. İnfektif endokardit ön tanısıyla kliniğe yatırılmıştır. E.A, 27 Kasım-11 Aralık 2014 arasında Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Hemşirelik Bakım Modeli doğrultusunda değerlendirilerek, “Etkisiz bireysel sağlık yönetimi, düşme risk, infeksiyon, dengesiz beslenme: beden gereksiniminden az beslenme, deri bütünlüğünde bozulma, kanama, elektrolit dengesinde bozulma, idrar boşaltımında bozulma, aktivite intoleransı gibi’’ hemşirelik tanıları belirlendi. E.A’ya tespit edilen sorunları iyileştirmek ve/veya ortadan kaldırmak için hemşirelik bakımı verildi ve sonuçlar değerlendirildi.
Infective endocarditis is usually due to gram positive develops from coke. Directly exposed to the blood flow, cardiovascular structures containing foreign bodies inside the heart develops as a result of endovascular microbial infection. The nursing care at Infective endocarditis is focused on education about the disease of the patient and family, symptoms, treatment, complications.
This case with chills, high fever, malaise and weight loss, was admitted to the emergency. Patient were hospitalized with the diagnosis of infective endocarditis. Patients were assessed by Nursing Care Model of Gordon's Functional Health Patterns, between November 27 and December11, 2014. Ineffective individual health maintenance, the risk of falling, infection, imbalanced nutrition: less than body requirements, impaired in the skin integrity, bleeding, electrolyte imbalance, impaired in the urinary excretion, activity intolerance etc.” nursing diagnosis were determined, to improve and/or to eliminate the detected problems was given nursing care to patient and the results were evaluated.

6.An Example Of Watson’s Theory Of Human Caring Model: Case Of Heart Failure
Berna Nilgün Özgürsoy Uran, Serap Özer, Yasemin Yıldırım
doi: 10.5543/khd.2015.017  Pages 183 - 198
Hemşirelik kuram ve modellerinin sistematik olarak kullanılması ile bakım uygulamalarında bir yapı ve disiplin oluşmaktadır. Ayrıca var olan karmaşıklık ortadan kalkmakta ve bakım uygulamaları kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmektedir. Watson’ın İnsan Bakım Modeli; zihnin, bedenin ve ruhun uyumunu, bireyin güçlü-zayıf yönlerini ve tepkilerini içeren davranışlarını bilmeyi gerektiren bir modeldir. Modelin temel aşamaları; iyileştirme süreçleri, kişilerarası bakım ilişkisi ve bakım durumudur.
Bu makalede; İnsan Bakım Modeli kullanılarak kalp yetersizliği olan 53 yaşındaki bir kadın hastada hemşirelik süreci oluşturulmuştur. Ayrıca hemşirelik mesleğinin özünü çok iyi yansıtması ve insan odaklı olması bakımından bu modelin bakım uygulamalarında kolaylıkla kullanılabileceği gösterilmiştir.
By using nursing theories and models systematically, it consists of a structure and discipline in care practices. It also eliminates the existing complexity, and care practices can be continued uninterruptedly. Watson’s Theory of Human Caring is a model that requires knowing the behavior including the mind, body and spirit's harmony, individual's strength and weakness and reactions. The main stages of the model are caritas processes, transpersonal caring and the caring moment.
In this article, the nursing process has been established at 53-year-old female patient with heart failure using Theory of Human Caring. Also this model has shown to be used easily in the care practices in terms of being very good reflecting of the essence of the nursing profession and being people-oriented. 
 
Copyright © 2016 Turkish Society of Cardiology