EISSN 2149-4975
pdf
Anxiety, Depression, Perceived Social Support, and Life Satisfaction in Mothers with Children in the Pediatric Cardiac Care Unit After Heart Surgery [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 1-7 | DOI: 10.5543/khd.2023.17136

Anxiety, Depression, Perceived Social Support, and Life Satisfaction in Mothers with Children in the Pediatric Cardiac Care Unit After Heart Surgery

Fatma Bozdağ, Öznur Başdaş
Department of Child Health and Diseases Nursing, Harran University, Health Sciences of Faculty, Şanlıurfa, Türkiye

INTRODUCTION: The purpose of this study is to determine the levels of anxiety, depression, perceived social support and life satisfaction in mothers with children in the Pediatric Cardiac Care Unit (PCCU).
METHODS: The study was conducted with 211 mothers who had children in the of PCCU a hospital. Ethics committee approval, institutional consent and individual consent were obtained for the study. Data were collected through the introductory characteristics form, hospital anxiety-depression scale, perceived social upport from family and friends scale and life satisfaction scale.
RESULTS: Of the mothers whose children were in PCCU after heart surgery; 29.9% were between 26-30 years old, 35.1% were primary school graduates, 85.3% were housewife and 83.4% had a nuclear family. Of mothers' children in the study; 35.6% were ≥13 months, 59.7% were male, 47.4% had acyanotic CHD which increases pulmonary blood flow and 30.8% had surgery history. It was determined that mothers who had children in PCCU experienced both anxiety and depression above the moderate level. As anxiety increased in mothers, the level of depression increased; life satisfaction increased as anxiety and depression decreased; similarly, as the perceived social support increased, the level of life satisfaction increased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Attention should be made to screening mothers of children in PCCU for depression and anxiety. It can be suggested that professional support should be provided in order to reduce the level of anxiety and depression experienced by mothers with children in PCCU and activities should be carried out in order to increase their life satisfaction.

Keywords: Anxiety, depression, pediatric cardiac surgery, social support, life satisfaction

Kalp Cerrahisi Sonrası Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Ünitesinde Çocuğu Olan Annelerde Anksiyete, Depresyon, Algılanan Sosyal Destek ve Yaşam Doyumu

Fatma Bozdağ, Öznur Başdaş
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Şanlıurfa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Çocuk Kalp Bakım Ünitesi'nde (PKYBÜ) çocuğu olan annelerin kaygı, depresyon, algılanan sosyal destek ve yaşam doyumu düzeylerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, PKYBܒsinde çocuğu olan 211 anne ile yapılmıştır. Çalışma için etik kurul onayı, kurum onayı ve bireysel onam alınmıştır. Veriler; tanıtıcı özellikler formu, hastane anksiyete-depresyon ölçeği, aile ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ölçeği ve yaşam doyumu ölçeği ile toplanmıştır.
BULGULAR: Çocuğu kalp cerrahisi sonrası PKYBÜ'sinde olan annelerin; %29.9'u 26-30 yaş arasında, %35.1'i ilkokul mezunu, %85.3'ü ev hanımı ve %83.4'ü çekirdek ailede yaşamaktadır. Araştırmaya katılan annelerin çocuklarının; %35.6'sının yaşının ≥13 ay, %59.7'sinin erkek, %47.4'ünün pulmoner kan akımını artıran asiyanotik konjenital kalp hastalığına sahip olduğu ve %30.8'inin ameliyat öyküsünün bulunduğu belirlenmiştir. PKYBÜ'sinde çocuğu olan annelerin hem anksiyete hem de depresyonu orta düzeyin üzerinde yaşadıkları bulunmuştur. Annelerde kaygı arttıkça depresyon düzeyinin arttığı; kaygı ve depresyon düzeyi azaldıkça yaşam doyumunun arttığı; benzer şekilde algılanan sosyal destek arttıkça yaşam doyumu düzeyinin de arttığı saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PKYBÜ'sinde çocuğu olan annelerin depresyon ve anksiyete açısından değerlendirilmesi önemlidir. PKYBÜ'sinde çocuğu olan annelerin yaşadıkları kaygı ve depresyon düzeylerini azaltmak için profesyonel destek verilmesi ve yaşam doyumlarını artıracak etkinlikler yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon, pediatrik kalp cerrahisi, sosyal destek, yaşam doyumu

Fatma Bozdağ, Öznur Başdaş. Anxiety, Depression, Perceived Social Support, and Life Satisfaction in Mothers with Children in the Pediatric Cardiac Care Unit After Heart Surgery. Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 1-7

Corresponding Author: Fatma Bozdağ
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular Nursing