EISSN 2149-4975
pdf
Nursing Care of A Patient with Vasovagal Syncope According to Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory: Case Report [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(14): 182-186 | DOI: 10.5543/khd.2016.38358

Nursing Care of A Patient with Vasovagal Syncope According to Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory: Case Report

Ayşegül Çelik1, Yasemin Yıldırım2
1Dr. Behçet Uz Children Disease and Surgery Training and Research Hospital, Department of Hematology and Oncology, İzmir
2Ege University Faculty Of Nursing, Internal Medicine Nursing Department, İzmir

The usage of the nursing theory and models in nursing care process offers a conceptual framework to this area forming a basis and guiding. The theory and the models contribute to the development and professionalisation of the profession of nursing. Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory is one of the most frequently used theory in the practice of nursing. According to Orem, nurses should reduce one’s needs to a degree that one can fulfil in the case of self care deficit, increase one’s self care skills or undertake care needs him/herself if she/he can’t remove self care deficit. The patients with a vasovagal syncope diagnosis are in need of supportive and educational nursing approaches and guidance according to Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory. In this review, the nursing care of a patient with vasovagal syncope is studied according to Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory.

Keywords: Nursing, Self care, Self-Care Deficit Nursing Theory, Nursing process, Vasovagal syncope

Orem Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı'na Göre Vazovagal Senkop’u Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Ayşegül Çelik1, Yasemin Yıldırım2
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji ve Onkoloji Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir

Hemşirelik kuram ve modellerinin hemşireliğin eğitim, yönetim, uygulama ve araştırma alanlarında kullanılması, bu alanlara kavramsal bir çerçeve sunarak temel oluşturmakta ve rehberlik etmektedir. Kuram ve modeller, hemşirelik mesleğinin gelişim ve profesyonelleşmesine katkıda bulunur. Orem’in Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı hemşirelik uygulamalarında en sık kullanılan kuramlardan biridir. Orem’e göre hemşireler, öz bakım eksikliği durumunda bireyin gereksinimlerini karşılayabileceği düzeye indirmeli, bireyin öz bakım yeteneklerini artırmalı ya da öz bakım yetersizliğini gideremediği durumlarda da bakım gereksinimlerini kendisi üstlenmelidir. Vazovagal senkop tanısı bulunan hastalar Orem’in Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı’na göre destekleyici ve eğitsel hemşirelik yaklaşımlarına ve rehberliğe gereksinim duymaktadırlar. Bu derlemede vazovagal senkop tanısı olan bir hastanın “Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı”na göre hemşirelik bakımı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Öz bakım, Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı, Hemşirelik süreci, Vazovagal senkop

Ayşegül Çelik, Yasemin Yıldırım. Nursing Care of A Patient with Vasovagal Syncope According to Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory: Case Report. Turk J Card Nur. 2016; 7(14): 182-186

Corresponding Author: Ayşegül Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.