E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 29 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kardiyovasküler Hastalıklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumu [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2021; 12(29): 155-162 | DOI: 10.5543/khd.2021.21-20-29  

Kardiyovasküler Hastalıklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumu

Ayşe Uçar1, Özlem Canbolat2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Kardiyovasküler hastalık tanısı alan hastaların tamamlayıcı alternatif tedavi kullanım durumunun belirlenmesidir.
Yöntemler: Bu araştırma, 01 Ağustos 2019-31 Ocak 2020 tarihleri arasında bir üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Polikliniklerine başvuran, kardiyovasküler hastalık tanısı olan 288 hastayı içeren tanımlayıcı bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak “Tanıtıcı Bilgiler Formu” ve “TAT Hatırlatıcı Şablon”u kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmadaki hastaların yaş ortalaması 59.32±13.89 olup %54.2’si erkektir. Hastaların %61.5’i ilköğretim mezunu, %82.3’ü evlidir. Hastaların %41’i dört ile altı arası ilaç kullanmaktadır ve en fazla koroner arter hastalığı tanısı ile başvurmuşlardır (%36.8). Hastalık süreleri ortalama 8.77±7.69 yıldır. Hastalarımızın %63.5’i en az bir TAT yöntemi kullanmakta olup TAT kullanım amaçları en fazla (%35) şifa bulmak- iyileşmektir. TAT kullananların %57.9’u fayda gördüğünü bildirirken, %1.6’sı zarar gördüğünü ifade etmiştir. En sık kullanılan TAT yöntemi %68.3 ile dua ve %18 ile fitoterapidir. TAT kullananların çoğunluğu (%79.8) bu uygulamayı günlük olarak yapmaktadır. Hastaların TAT kullanım kararı çoğunlukla (%69.9) kendilerine ait olup, uygulayıcı da yine çoğunlukla (%96.2) kendileridir. Hastaların %85.2’si TAT uyguladıklarını sağlık profesyonellerine bildirmediğini belirtmiştir. Kadınlar erkeklere göre daha fazla TAT kullanmaktadır (p=0.025).
Sonuç: Çalışmaya alınan hastalar TAT yöntemlerinden sıklıkla dua ve fitoterapi yöntemini tercih etmiş olup, zarar görme oranı oldukça düşüktür. Fakat hastalar kullanılan yöntemlerin sağlık profesyoneline bildirilmesi konusunda çekimser kalmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak, kardiyovasküler hastalık, kronik hastalık, tamamlayıcı alternatif tedavi, hemşirelik.


Use of Complementary and Alternative Medicine in Cardiovascular Diseases

Ayşe Uçar1, Özlem Canbolat2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Objective: To determine the use of complementary alternative medicine in patients diagnosed with cardiovascular disease.
Methods: This was a descriptive study that included 288 patients, with a diagnosis of cardiovascular disease, who applied to the cardiology outpatient clinics of a university medical faculty hospital between August 01, 2019, and January 31, 2020. The Descriptive Information Form and Complementary Alternative Medicine (CAM) Reminder Template were used as data collection tools.
Results: The mean age of the patients in the study was 59.32±13.89 years, and 54.2% of them were men. Of the patients, 61.5% were primary school graduates, and 82.3% were married; 41% of the patients were using between 4 and 6 drugs and presented mostly with a diagnosis of coronary artery disease (36.8%). The mean duration of the disease was 8.77±7.69 years; and 63.5% of the patients used at least one CAM method, and the goal of using CAM was to find healing and recovery in most (35%). Although 57.9% of CAM users reported that they benefited, 1.6% stated that they were harmed. The most commonly used CAM method was prayer with 68.3% and phytotherapy with 18%. The majority (79.8%) of CAM users did it on a daily basis. The patients’ decision to use CAM was mostly (69.9%) their own, and the practitioner was mostly (96.2%) themselves. Of the patients, 85.2% stated that they did not inform the health professionals they were using CAM. Women used CAM more than men (p=0.025).
Conclusion: The patients included in the study frequently preferred prayer and phytotherapy methods from the CAM methods, and the rate of harm was very low. However, the patients were reluctant to report the methods used to the healthcare professional.

Keywords: Cardiac, cardiovascular disease, chronic diseases, complementary alternative medicine, nursing


Ayşe Uçar, Özlem Canbolat. Use of Complementary and Alternative Medicine in Cardiovascular Diseases. Turk J Card Nur. 2021; 12(29): 155-162

Sorumlu Yazar: Ayşe Uçar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale