EISSN 2149-4975
pdf
Examination of Anxiety And Depression in Patients with Pacemaker [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2014; 5(7): 22-31 | DOI: 10.5543/khd.2014.003

Examination of Anxiety And Depression in Patients with Pacemaker

Sıdıka Oğuz, Nazlı Kara, Vedat Araç, Ayşe Karataş
Marmara University Health Secience Faculty Nursing Department Internal Diseases Nursing

INTRODUCTION: This study was designed to determine the presence of anxiety and depression in patients with pacemaker.
METHODS: The study was carried out with 101 patients in arrhythmia intensive care unit of a cardiology clinic of a training hospital placed European Side of Istanbul between November 1st, 2012 and April 30th, 2013. The study included over 18 years of age, conscious, willing and who volunteered to participate in the study of patients were included. Data were collected by using Survey Form and Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) developed by Zigmond and Snaith. Student's t-test and one-way ANOVA tests were used in order to the evaluation of data.
RESULTS: The average of points of anxiety (HAD-A) and the average of points of depression (HAD-D) were found 6.35±4.78 and 6.05± 3.91. It was observed that anxiety levels were higher in women than men (p=.04). Poor economic status of patients with cardiac pacemakers found that high levels of anxiety (p=.03). Patients who received psychological support, anxiety (p=.0001) and depression (p=.01) levels were higher. Undergone surgery (p=.01) and patients with chronic disease (p=.04) depression levels were higher.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that the anxiety levels of the women were higher than men, non-working, have bad economic situation, depression and receive psychological support. The study showed that pacemaker patients who have chronic disease, receive psychological support and have undergone surgery have high level of depression.

Keywords: Anxiety, depression, pacemaker.

Pacemaker Takılmış Hastalarda Anksiyete ve Depresyonun İncelenmesi

Sıdıka Oğuz, Nazlı Kara, Vedat Araç, Ayşe Karataş
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma; pacemaker takılmış hastalarda anksiyete ve depresyon varlığını saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma İstanbul İli Avrupa yakasında bulunan bir üniversite hastanesinin Kardiyoloji polikliniğinde ve aritmi yoğun bakım ünitesinde 1 Kasım 2012 - 30 Nisan 2013 tarihleri arasında toplam 101 hasta ile gerçekleştirildi. Çalışmaya; 18 yaş üzerinde, bilinci açık, pacemaker takılmış hastalar arasından çalışmaya katılmaya istekli ve gönüllü olan hastalar alındı. Veriler, Anket Formu ve Zigmond ve Snaith tarafından geliştirilen Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplaması, Student t-testi ve one-way ANOVA testleri kullanıldı.
BULGULAR: Anksiyete (HAD-A) puan ortalaması 6.35±4.78, depresyon (HAD-D) puan ortalaması ise 6.05± 3.91 olarak bulundu. Kadınların anksiyete düzeyinin erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü (p=.04). Çalışmayan hastaların anksiyete düzeyinin yüksek olduğu belirlendi (p=.04). Ekonomik durumu kötü olan hastaların anksiyete düzeylerinin yüksek olduğu bulundu (p=.03). Psikolojik destek alan hastaların, anksiyete (p=.0001) ve depresyon (p=.01) düzeylerinin yüksek olduğu belirlendi. Ameliyat geçirmiş (p=.01) ve kronik hastalığı olan hastaların depresyon düzeyinin yüksek olduğu saptandı (p=.04).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cinsiyeti kadın, çalışmayan, ekonomik durum kötü, depresyonu olan ve psikolojik destek alan olguların anksiyete düzeylerinin yüksek olduğu, kronik hastalığı olan, daha önce ameliyat geçiren ve psikolojik destek alan olguların depresyon düzeylerinin yüksek olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon, pacemaker.

Sıdıka Oğuz, Nazlı Kara, Vedat Araç, Ayşe Karataş. Examination of Anxiety And Depression in Patients with Pacemaker. Turk J Card Nur. 2014; 5(7): 22-31

Corresponding Author: Sıdıka Oğuz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular Nursing