EISSN 2149-4975
pdf
Investigation Of The Effect Of Tele Monitoring On The Self Care Agency In Patients With Chronic Heart Failure [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2014; 5(8): 75-88 | DOI: 10.5543/khd.2014.009

Investigation Of The Effect Of Tele Monitoring On The Self Care Agency In Patients With Chronic Heart Failure

Berna Akay1, Asiye Durmaz Akyol2
1Bandırma School Of Health, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey
2Department Of Internal Medicine Nursing, Ege University Faculty Of Nursing, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The study aims to investigate the effects of using telemonitoring method on the self care agency of patients with chronic heart failure.
METHODS: The sample population was 40 patients (20 intervention, 20 control) who were hospitalized in the cardiology department and intensive care unit of an university hospital and who presented to the outpatient clinics with a complaint of heart failure and fulfilled the inclusion criteria.The Individual Identification Form, the Self-Care Agency Scale, the Structured Telephone Interview Form and algorithms related to the symptoms of heart failure were used as data collection instruments.
RESULTS: There was no significant difference between the self-care agency scale mean scores of the two groups at the baseline (t= 1.857 SD= 38 p= 0.071 p> 0.05). There was a significant difference between the self-care agency scale mean scores of the two groups at the 3rd month (t= 3.060 SD= 38 p= 0.004 p< 0.05). There was a significant difference between the self-care agency scale mean scores of the two groups at the 6th month (t= 3.100 SD= 38 p= 0.004 p< 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results indicate that telemonitoring method improved the self-care agency in patients with chronic heart failure.

Keywords: Telemonitoring, telenursing, heart failure, self-care agency.

Kronik Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Tele İzlem Yönteminin Özbakım Gücüne Olan Etkisinin İncelenmesi

Berna Akay1, Asiye Durmaz Akyol2
1Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik kalp yetersizliği olan hastalarda tele izlem yönteminin öz bakım gücü üzerine olan etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Deneysel ve zaman boyutuna göre prospektif olan bu araştırmada bir üniversite hastanesinin kardiyoloji kliniğinde ve yoğun bakımında yatan ve kalp yetersizliği polikliniğine kontrole gelen araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 40 hasta (20 girişim, 20 kontrol) çalışma kapsamına alındı. Veri toplama aracı olarak Bireysel Tanıtım Formu, öz bakım gücü ölçeği, yapılandırılmış telefon görüşmesi formu ve kalp yetersizliği semptomlarına ilişkin algoritmalar kullanıldı. Girişim grubu hastalarla altı aylık izlem süresinde telefon ve MicroSoft Network Messenger aracılığıyla görüşüldü. Kontrol grubu rutin kontrollerine devam etti. Üçüncü ay ve altıncı ayda her iki gruba da öz bakım gücü ölçeği uygulandı.
BULGULAR: İki grup arasında başlangıçtaki puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptandı ( t= 1.857 SS= 38 p= 0.071 p> 0.05). Hastaların üç ay sonra ölçülen Öz Bakım Gücü puan ortalamaları incelendiğinde; girişim grubundaki hastalarda 117.95±0.39, kontrol grubundaki hastalarda 99.85±24.32 olarak saptanmış olup, iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu ( t= 3.060 SS= 38 p= 0.004 p< 0.05). Hastaların altı ay sonra ölçülen Öz Bakım Gücü puan ortalamaları incelendiğinde; girişim grubundaki hastalarda 118.35±10.34, kontrol grubundaki hastalarda 100.45±23.66 olduğu saptandı. Altıncı aydaki puan ortalamaları açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu ( t= 3.100 SS= 38 p= 0.004 p< 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgular; tele izlem yönteminin, kronik kalp yetersizliği hastalarının öz bakım gücünü geliştirdiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tele izlem, tele hemşirelik, kalp yetersizliği, öz bakım gücü.

Berna Akay, Asiye Durmaz Akyol. Investigation Of The Effect Of Tele Monitoring On The Self Care Agency In Patients With Chronic Heart Failure. Turk J Card Nur. 2014; 5(8): 75-88

Corresponding Author: Berna Akay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular Nursing