E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Sonrası Hastaların Başa Çıkmasında Öz Etkililik Algıları [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2019; 10(22): 41-49 | DOI: 10.5543/khd.2019.73644  

Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Sonrası Hastaların Başa Çıkmasında Öz Etkililik Algıları

Miray Eşlik1, Aynur Çetinkaya2
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Amaç: Bu araştırmada, bir devlet hastanesinde koroner arter bypass greft cerrahisi sonrası hastaların başaçıkma stratejilerinin dinamiklerini tanımlamak ve bu dinamiklerde öz etkililik düzeylerinin etkisini belirlemek amaçlandı.
Yöntemler: Analitik kesitsel tipte olan araştırma Türkiye’de Bursa’da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 15 Aralık 2015- 30 Ocak 2016 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmaya 18 yaş üzeri, koroner arter bypass greft cerrahisi geçirmiş post operatif en az 4. günde olan, bilinci açık, işitme ve konuşma fonksiyon kaybı olmayan ve çalışmaya katılmayı gönüllü olan 384 hasta dahil edildi. Araştırmada veri toplamada “Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Başaçıkma Stratejisi Ölçeği” ve “Barnason Etkililik Beklenti Ölçeği” kullanıldı. Veriler SPSS 21.0 (Statistical Package For Social Science) istatistik analiz programında, tek değişkenli ve çok değişkenli analizler ile değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 60.8±10.23 olup, %51.6’sı okuryazar veya ilkokul mezunu ve çoğunluğu (%82.0) evlidir. Özgeçmişinde önemli bir hastalık bildirenler %21.9’dur. Hastaların Başaçıkma Stratejisi Ölçeği puan ortalaması 70.69±8.32 olup, en yüksek Problem Çözme alt ölçeği, en düşük ise Kaçınma alt ölçeği idi. Barnason Etkililik Beklenti Ölçeği Kardiak Cerrahi Versiyonu toplam puan ortalaması ise 51.94±6.15 olup, Başaçıkma Stratejisi Ölçeği puanları ile pozitif yönde orta derecede ilişki gösterdiği saptandı (r=0.519, p<0.005). Yapılan çok değişkenli analizlerde, koroner arter bypass greft cerrahisi geçirmiş hastaların öz etkililik puanları arttıkça, yaşları küçüldükçe, daha önce hastalık geçirme durumları varsa başaçıkma puanlarının artış gösterdiği belirlendi (p<0.05, R²=0.299).
Sonuç: Sonuçta koroner arter bypass greft cerrahisi sonrası hastaların başaçıkma düzeylerinde; öz etkililik düzeyleri, yaşları ve hastalık öyküleri belirleyici bulundu.

Anahtar Kelimeler: Başaçıkma, kardiyovasküler, koroner arter bypass greft cerrahisi; öz etkililik.


Self-Efficacy Perceptions in Coping of the Patients’ Post-Coronary Artery Bypass Graft Surgery

Miray Eşlik1, Aynur Çetinkaya2
1Department of Cardiovascular Surgery, Bursa High Specialized Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Public Health Nursing, Manisa Celal Bayar University, Faculty of Health Sciences, Manisa, Turkey

Objective: In this study it was aimed to determine the dynamics of postoperative coronary artery bypass graft surgery patients’ coping strategies and detect the effects of self-efficacy levels in these dynamics.
Methods: This analytical cross-sectional study done between 01 October 2015-30 January 2016 in an Education and Research Hospital in Bursa, Turkey. 384 patients included to study and all of them were over 18 years old, had coronary artery bypass graft operation, at least on 4th day after surgery, conscious, no loss of hearing or visual function and volunteer for study. “Patient Information Form”, “The Coping Strategy Indicator” and “Barnason Efficacy Expectation Scale Cardiac Surgical Version” are used for data collection. SPSS 21.0 statically analyse programme was used for evaluation of data with one and multivariate analyses.
Results: Age means of patients was 60.8±10.23. 51.6% of patients were literate or primary school graduated and many of them (82%) were married. 21.9% patients had serious disease history. Score mean of patients' The Coping Strategy Indicator was 70.69±8.32. Problem Solving Subscale had the highest score and Avoidance Subscale had the lowest score. Barnason Efficacy Expectation Scale Cardiac Surgical Version total score mean was 51.94±6.15 and it was positively mild related to The Coping Strategy Indicator (r=.519, p<.005). Multivariate analyses showed that Coping score increases if after coronary artery bypass graft surgery performed patients self-efficacy score is high, had serious disease history before and decreased age (p<.05, R²=.299).
Conclusion: In conclusion, the study showed that coping levels of after coronary artery bypass graft surgery related to self-efficacy level, age and disease history of patients.

Keywords: Cardiovascular, coronary artery bypass graft surgery, coping; self-efficacy.


Miray Eşlik, Aynur Çetinkaya. Self-Efficacy Perceptions in Coping of the Patients’ Post-Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Turk J Card Nur. 2019; 10(22): 41-49

Sorumlu Yazar: Aynur Çetinkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale