EISSN 2149-4975
pdf
Comparison of Different Methods of Blood Pressure Measurements from the Arm and the Ankle in Young and Elderly People: A Cross-Sectional Study [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2021; 12(29): 145-154 | DOI: 10.5543/khd.2021.21-25-38

Comparison of Different Methods of Blood Pressure Measurements from the Arm and the Ankle in Young and Elderly People: A Cross-Sectional Study

Özlem Kaştan1, Şengül Akdeniz2, Selma Turan Kavradım3, Zeynep Özer3
1Department of Medical Services and Techniques, Akdeniz University, Vocational School of Health Services, Antalya, Turkey
2Department of Health Care Services Elderly Care, Akdeniz University, Vocational School of Health Services, Antalya, Turkey
3Department of Internal Medicine Nursing, Akdeniz University, Faculty of Nursing, Antalya, Turkey

Objective: In this study, we aimed to compare different methods of measuring blood pressure devices and to investigate the inter-arm and inter-leg difference (IAD and ILD), the ankle brachial index, and variables that affect them in young and elderly participants.
Methods: This study was conducted in Turkey with 150 students studying at a university and 150 individuals aged over 60, a total of 300 participants. Data regarding the measurements of arm and ankle blood pressures using an automated oscillometric device and an aneroid sphygmomanometer were collected between December 2019 and January 2020 by the researchers.
Results: There was a correlation between the right arm systolic blood pressure and the variable of bodyweight, and measurements made by automatic oscillometry were higher than those made using an aneroid manometer. A large IAD of ≥ 10 mmHg was found in 22.7% of the participants, and large ILD was found in 30%. Mean IAD was associated with bodyweight and body mass index. ILD was greater in men than in women and in older individuals compared with those in younger participants. In addition, low ankle brachial index values of ≤ 0.9 were found in 2.3% of the participants.
Conclusion: The present data show the results of a comparison of blood pressure measurements in young and old individuals made using different devices and parts of the body. We believe that the findings will create awareness in the researchers and health personnel regarding comparison of IAD and ILD and ankle brachial index in these individuals.

Keywords: Automatic oscillometry, aneroid manometer, arm blood pressure, ankle blood pressure, ankle brachial index, blood pressure measurement, inter-leg differences, inter-arm differences

Genç ve Yaşlı Bireylerde Kol ve Ayak Bileğinden Farklı Kan Basıncı Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Çalışma

Özlem Kaştan1, Şengül Akdeniz2, Selma Turan Kavradım3, Zeynep Özer3
1Department of Medical Services and Techniques, Akdeniz University, Vocational School of Health Services, Antalya, Turkey
2Department of Health Care Services Elderly Care, Akdeniz University, Vocational School of Health Services, Antalya, Turkey
3Department of Internal Medicine Nursing, Akdeniz University, Faculty of Nursing, Antalya, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı genç ve yaşlı bireylerde dijital ve aneroid kan basıncı ölçüm cihazları kullanılarak ölçülen kol ve ayak bileğinden kan basıncı ölçüm değerlerini karşılaştırmak ve ölçüm sonucunu etkileyen değişkenleri araştırmaktır.
Yöntemler: Bu çalışma Türkiye’de bir üniversitede Yaşlı Bakımı bölümünde eğitim-öğretim gören 18-30 yaş arası 150 öğrenci ve yaşlı evlerine kayıtlı 60 yaş üstü 150 birey olmak üzere toplam 300 katılımcı ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Aralık 2019- Ocak 2020 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından otomatik osilometrik cihaz ve aneroid tansiyon aleti kullanılarak kol ve ayak bileğinden tansiyon ölçümü yapılarak gerçekleştirildi.
Bulgular: Sağ kol sistolik kan basıncı ile vücut ağırlığı değişkeni arasında korelasyon bulundu ve otomatik osilometri ile yapılan ölçümlerin aneroid manometre kullanılarak yapılan ölçümlerden daha yüksek olduğu görüldü. Katılımcıların %22.7’sinde 10 mmHg’dan büyük kollar arası fark ve %30’unda bacaklar arası ölçümlerde farklılıklar bulundu. Kollar arası ortalama farklılıklar ile vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi arasında ilişki saptandı. Bacaklar arası ortalama farklılıklar erkeklerde kadınlardan ve yaşlılarda gençlerden daha fazlaydı. Ayrıca, katılımcıların %2.3’ünde brakiyal indeksi değerleri ≤0.9 altında bulundu.
Sonuç: Mevcut veriler, genç ve yaşlı bireylerde farklı cihazlar ve vücudun farklı bölümleri kullanılarak yapılan kan basıncı ölçümlerinin karşılaştırmalı sonuçlarını göstermektedir. Elde edilen bulguların, genç ve yaşlılarda kollar arası ve bacaklar arası ölçüm farklılıkları ile ayak bileği brakiyal indeksinin karşılaştırılması konusunda araştırmacılar ve sağlık personeline farkındalık sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Otomatik osilometri, aneroid manometre, kol kan basıncı, ayak bileği kan basıncı, ayak bileği kol indeksi, kan basıncı ölçümü, bacaklar arası farklar, kollar arası farklar

Özlem Kaştan, Şengül Akdeniz, Selma Turan Kavradım, Zeynep Özer. Comparison of Different Methods of Blood Pressure Measurements from the Arm and the Ankle in Young and Elderly People: A Cross-Sectional Study. Turk J Card Nur. 2021; 12(29): 145-154

Corresponding Author: Şengül Akdeniz, Türkiye
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular Nursing