E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 6 Sayı : 10 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 6 (10)
Cilt: 6  Sayı: 10 - Ağustos 2015
Özetleri Gizle | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonrası Hasta Yönetimi
Patient Management After Cardiopulmonary Resuscitation
Yasemin Uslu, Fatma Demir Korkmaz
doi: 10.5543/khd.2015.009  Sayfalar 99 - 111
Kardiyak arrest önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kardiyak arrest en sık 45-75 yaş arasında oluşmakta ve kardiyovasküler hastalıklar ile orantılı olarak artmaktadır. Resusitasyonun yaygın eğitimi ve tekniklerindeki gelişmelere rağmen kardiyak arrestin prognozu iyi değildir. Erken resusitasyon sonrası yaşayan hastaların dörtte birinden fazlasında kalıcı beyin hasarı görülmektedir. Başarılı kardiyo pulmoner resüsitasyon uygulaması, kardiyak arrest geçiren hastaların normal hayatlarına dönebilmeleri için atılan ilk adımdır. Resusitasyon sonrası başarılı sağ kalımı arttırmak için çeşitli terapötik stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejiler arasında monitorizasyon, kontrollü oksijenizasyon, sedasyon, nöbetlerin engellenmesi, kan glikoz düzeyi kontrolü, terapötik hipotermi, hiperpireksinin tedavisi ve duygusal destek sayılabilir. Kalp ritmi geri döndüğü ve yeterli bir kardiyak debi oluştuğunda kişinin yaşamını etkileyenen önemli organ beyindir. Günümüzde artık hedef kardiyopulmoner arrest geçiren hastaların spontan dolaşımlarının dönmesini sağlamaktan öte hastaların arrest öncesi sağlık standartlarına dönmelerini sağlamaktır.
Cardiac arrest is an important public health concern. Cardiac arrest generally develops between the ages of 45-75, and increases proportionally to the cardiovascular diseases. Despite extensive education of resuscitation and developments in techniques, prognosis of cardiac arrest is not good. Permanent brain damage is seen in more than quarter of the patients who survived after early resuscitation. Successful cardio pulmonery resuscitation application is the first step for patients having cardiac arrest to continue to their normal life. Various therapeutic strategies are developed for increasing survival after resuscitation. These strategies are monitorization, controlled oxygenation, sedation, preventing seizures, controlling blood glucose, therapeutic hyperthermia, treatment of hyperpyrexia, and emotional support. When the cardiac rhythm returns to normal and sufficient cardiac output occurs, brain becomes the most important organ that affects patient’s life. Today, beyond ensuring patients having cardio pulmonary to return to spontaneous circulation, main aim is ensuring patients to turn back to their pre-arrest health conditions.

ARAŞTıRMA
3.
Acıbadem Sağlık Grubunda hemşirelere verilen temel elektrokardiyografi eğitimi sonuçlarının değerlendirilmesi: Ölümcül ritimleri tanıma
Evaluating the education results of the nurses who had basic electrocardiography education in Acıbadem Health Group: Recognizing deadly rythms
Aybüke Özoğul, Ayşe Yolaçan, Birsen Erkuş
doi: 10.5543/khd.2015.010  Sayfalar 112 - 120
GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma Acıbadem Sağlık Grubunda Temel Elektrokardiyografi (EKG) eğitimi alan hemşirelerin eğitim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, retrospektif ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini; Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde 2005 - 2012 yılları arasında verilen ‘Temel EKG’ eğitimine katılan 616 kişi oluşturmaktadır. Bu eğitime ve tüm sınavlarına katılan, demografik verilerine ulaşılabilen 307 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuş, diğerleri araştırma dışında bırakılmıştır. Çalışmanın yapılması için etik kurul (ATADEK) ve kurum izni alınmıştır. Katılımcıların ön test, 3 ara sınav, final sınav sonuçlarına ve demografik verilerin yüzdeliklerine bakılmıştır. Her sınav, öncesinde anlatılan konunun sorularını içermektedir ve sınavlar araştırmacı tarafından eğitim sonrasında uygulanmıştır. Final sınavını 80 puanın üzerinde bitiren ve öldürücü ritimleri tanıyabilen hemşirelere Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde geçerliliği olan ‘Temel EKG Eğitimi Katılım’ sertifikası verilmiştir.
BULGULAR: Hemşirelerin ön test sonuç ortalamaları 63,7, final ortalamaları 87,6’dır. Mesleki deneyimi 0-1 yıl arasında olan, yatan hasta katında çalışan hemşirelerin final sınavları daha yüksek iken, öldürücü ritimleri tanıma oranları düşüktür. 8 yıl ve üzeri deneyimli hemşirelerin ön test ve final sınavları daha düşük iken, tamamı öldürücü ritimleri tanıyabilmiştir. Sağlık meslek lisesi mezunu olan toplamda 22 kişi öldürücü ritimleri tanıyamamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ön test ve final ortalamaları incelendiğinde 23,9’luk puan artışı sağlanmıştır. Hemşirelerin %92,8’i öldürücü ritimleri bilirken, %7,2’sinin bu ritimleri tanıyamadığı saptanmıştır.
INTRODUCTION: This study was conducted to evaluate the education results of the nurses who had basic electrocardiography (ECG) education in Acıbadem Health Group.
METHODS: This is a retrospective and descriptive study. The study group consisted 616 nurses who had basic ECG training education between years of 2005 to 2012 in Acıbadem Health Group.Ethical board (ATADEK) and institutional approval were achieved before the study. Pre-test,1st,2nd,3. mid-exams and final exam results and demografical datas were analysed. Each exam includes questions about previous lessons and exams were carried out by the educator after the education.Participant nurses who achieved a score of 80 or higher and who could recognise deadly rhythms achieved “Basic ECG Education Attendance” Certificate which is valid for Acıbadem Health Group.
RESULTS: Average pre and final test results of the nurses are found to be 63.7 and 87.6, respectively. Although final test results of the nurses who had 0-1 year of professional experience and who worked in the hospitalised patient floor were higher than the others;the recognition of deadly rhythms were lower.Nurses who had 8 years of professional experience had lower pre and final exam results whereas all of them recognised the deadly rhythms. 22 of the Health Collage graduates couldn’t recognise deadly rhythms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the pretest and final exam scores were evaluated 23.9 points of increase were clearly found.As %92,8 percent of the nurses were familiar with the deadly rythms,it was determined that %7,2 percent couldn’t recognise them.

OLGU SUNUMU
4.
Koroner Anjiyografi Sonrası Gelişen Bir Komplikasyon: Kontrast Madde Nefropatisi ve Hemşirelik Yaklaşımları
The Complication of Following Coronary Angiography: Contrast-Induced Nephropathy and Nursing Care
Gülsüm Nihal Çürük, Hatice Yüceler Kaçmaz, Mehmet Güngör Kaya
doi: 10.5543/khd.2015.011  Sayfalar 121 - 128
Koroner arter hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan girişimler esnasında sık görülen bir komplikasyon olan kontrast madde nefropatisi (KMN) hastanın mortalite ve morbiditesini, hastanede kalış süresini ve maliyetini arttırır. Kontrast madde nefropatisini önlemede yüksek riskli hastaların belirlenmesi, kontrast madde kullanımından 24 saat önce nefrotoksik ajanların kesilmesi, yeterli hidrasyonun sağlanması, yüksek riskli hastalarda kontrast madde miktarının azaltılması ve izoozmolar kontrast madde kullanımı, farmakolojik stratejiler ve çok yüksek riskli hastalarda hemodiyaliz ve hemofiltrasyon önerilmektedir. Bu yazıda koroner anjiyografi (KAG) sonrası KMN gelişen bir olgu ve hemşirelik yaklaşımlarına yer verilmiştir.
Contrast-induced nephropathy is a frequent complication of coronary diagnostic and interventional procedures, and is associated with significantly unfavorable outcomes, including major cardiovascular events, prolonged hospitalization, high costs and early death. For prevention of contrast-induced nephropathy, identifying high risk patients, withdrawal of potentially nephrotoxic drugs 24 hours before contrast administration, adequate intravenous hydration, reduction of contrast amount used and administration of the low-osmolality media in high risk patients, pharmacologic strategies and haemodialysis and haemofiltration in very high risk patients are recommended. In this paper, a case with contrast-induced nephropathy due to coronary angiography and nursing interventions are provided.

5.
Miyo-Perikarditte Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care in Myo-Pericarditis: A case report
Cansu Polat, Zehra Kırkaya, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2015.012  Sayfalar 129 - 137
Miyoperikardit perikardit ve miyokarditin birlikte bulunma durumudur. Miyokardit tablosuna anatomik komşuluk yoluyla ve ortak etiyolojik ajanlara bağlı olarak sıklıkla akut perikardit de eşlik eder. Hastaların büyük bir bölümünde hastalığa özgü semptom ve bulgular belirsizdir. Elektrokardiyografi (EKG)’ de ST segment elevasyonu olması ve kardiyak enzimlerin yüksek olması nedeniyle akut koroner sendroma benzerlik göstermesi tanısını zorlaştırmaktadır. Miyoperikarditte hemşirelik bakımının amacı kalbin iş yükünü azaltacak önlemler almak, hastanın ağrı ve anksiyetesinin giderilmesi, farmakolojik tedavinin etkilerini değerlendirilmesi ve hasta/aile eğitimidir. 20 yaşındaki erkek hasta göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş. ST segment elevasyonu, kardiyak enzim yükselmesi ve göğüs ağrısı olan hasta miyoperikardit tanısı konmuştur. Olgu Marjory Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Hemşirelik Bakım Modeline uygun olarak değerlendirilerek, hemşirelik bakımı verilmiştir.
Myopericarditis is coexistence of both pericarditis and myocarditis. Through the anatomical neighborhood and depending on the common etiologic agents of myocarditis often accompanied by acute pericarditis. Symptoms and signs of disease in the majory of patients are uncertain. It is difficult to diagnose myopericarditis, because some patients may present with ST segment elevation on the resting ECG and elevated cardiac enzymes show similarties with acute transmural myocardial infarction. The primary objectives of nursing care for the myopericarditis patients are to take measures to reduce the heart's workload, removal of the patient's pain and anxiety, evaluating the effects of pharmacological treatment, prevent the complications associated with chronic heart failure and patient / family education. A 20 -year-old male patient was admitted to the hospital with complaints of chest pain. Patient who has ST-segment elevation, increase in cardiac enzymes and chest pain is accepted with a diagnosis of myopericarditis. Patient was evaluated with Marjory Gordon's Functional Health Patterns Nursing Care Model and than nursing care is given. 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale