EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
The effect of illness perceptions on medication adherence in patients undergoing percutaneous coronary intervention [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2019; 10(21): 8-16 | DOI: 10.5543/khd.2019.82905

The effect of illness perceptions on medication adherence in patients undergoing percutaneous coronary intervention

İlknur Karabulut1, Meral Gün2
1Marmara University Pendik Education And Research Hospital, Pendik, İstanbul, Turkey
2Department Of Faculty Nursing, Internal Medicine Nursing, Mersin, Turkey

Objective: The purpose of this descriptive study was to determine the effect of illness perceptions on medication adherence in patients undergoing percutaneous coronary intervention.
Methods: The study population consisted of 476 patients who were admitted to the cardiology department of a training and research hospital between July 1, 2017 and November 30, 2017. The study sample consisted of 192 patients who were selected using power analysis according to the research inclusion criteria. Data were collected using a Personal Information Form, the Illness Perception Scale Disease Perception Scale and the Morisky Medication Adherence Scale. Data were analyzed using descriptive statistics (i.e. mean, standard deviation, frequency and percentage distributions), Student's t test and Paired Samples t test were used in the evaluation of the data. A significance level of p <0.05 was used for the analyzes.
Results: Majority of the patients participating in the study were male, were overweight, were married, were literate/primary school graduates and the average age was 59,7±11,1. It was determined that the majority of the patients knew the names of the drugs they used, they had additional chronic diseases. Most of the patients indicated stress, genetic makeup or diet-eating habits as the causes of their disease. It was determined that the patients had a moderate level of medication adherence, their medication adherence increased as the frequency of their drug usage decreased and their illness perceptions affected their medication adherence (p<0.05). As the patients' level of understanding, controlling and managing the disease increased, the drug compliance increased (p=0,002; p=0,001).
Conclusion: It was determined that the drug compliance of the patients who underwent percutaneous coronary intervention was moderate and the disease perceptions affected the compliance of the drug.

Keywords: Percutaneous Coronary Intervention, Illness Perception, Medication Adherence

Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Hastalık Algısının İlaç Uyumuna Etkisi

İlknur Karabulut1, Meral Gün2
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pendik, İstanbul, Türkiye
2Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Amaç: Bu araştırma perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda hastalık algısının ilaç uyumuna etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.
Yöntemler: Araştırmanın evrenini bir eğitim ve araştırma hastanesi kardiyoloji polikliniklerine 1 Temmuz 2017-30 Kasım 2017 tarihleri arasında başvuran 476 hasta, örneklemini ise araştırma kriterlerini karşılayan ve yapılan güç analizi ile belirlenen 192 hasta oluşturdu. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu, Hastalık Algısı Ölçeği ve Morisky İlaç Tedavisine Uyum Ölçeği ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde dağılımları), Student’s t testi ve Paired Samples t testi kullanıldı. p<0,05 istatistik açıdan anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların çoğu; erkek, kilolu, evli, ilköğretim mezunu ve yaş ortalaması 59,7±11,1 idi. Hastaların çoğunun kullandığı ilacının adını bildiği, düzenli sağlık kontrollerine geldiği ve ilave kronik hastalığının olduğu belirlendi. Araştırmada hastalar çoğunlukla hastalık nedeni olarak stres, kalıtım ve diyet-yemek alışkanlıklarını belirtmiştir. Araştırmaya katılan hastaların ilaç tedavisine uyumlarının orta düzeyde olduğu, ilaç kullanım sıklığı azaldıkça ilaç uyumunun arttığı ve hastalık algısının ilaç tedavisine uyumlarını etkilediği belirlendi (p<0.05). Hastaların hastalığını anlama, kontrol etme ve yönetme düzeyleri artıkça ilaç uyumlarının da arttığı saptandı (p<0.5).
Sonuç: Perkütan koroner girişim uygulanan hastaların ilaç uyumlarının orta düzeyde olduğu, hastalık algılarının ilaç uyumlarını etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Perkütan Koroner Girişim, Hastalık Algısı, İlaç Uyumu

İlknur Karabulut, Meral Gün. The effect of illness perceptions on medication adherence in patients undergoing percutaneous coronary intervention. Turk J Card Nur. 2019; 10(21): 8-16

Corresponding Author: İlknur Karabulut, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular Nursing