Turkish Journal of
Cardiovascular Nursing
Original Article

Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Bireylerin Kardiyovasküler Hastalıklara Yönelik Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyleri: Kesitsel Bir Çalışma

1.

Department of Nursing, Kilis 7 Aralık University, Faculty of Health Sciences, Kilis, Turkey

2.

Department of Nursing, Sanko University, Faculty of Health Sciences, Gaziantep, Turkey

3.

Department of Nursing, Gaziantep University, Faculty of Health Sciences, Gaziantep, Turkey

4.

Department of Tuberculosis War Dispensary,Gaziantep Public Health Institution,Gaziantep, Turkey

5.

Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey

Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2022; 13: 22-27
DOI: 10.5543/khd.2022.210611
Anahtar Kelimeler : tutum, kardiyovasküler hastalıklar, bilgi
Okunma: 797 İndirilme: 190 Online Yayın Tarihi: 25 Nisan 2022

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kardiyoloji polikliniğine başvuran bireylerin kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörleri ve etkileyen faktörler hakkında bilgi düzeylerini belirlemektir.

Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma Temmuz-Ağustos 2017 tarihleri arasında bir devlet hastanesinde yapıldı. Katılımcılara (n = 304) “Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi” (KARRF-BD) ölçeği uygulandı. Veriler, SPSS 23 programı kullanılarak ortalama, standart sapma, frekans ve t-testi ile analiz edildi.

Bulgular: Kardiyovasküler hastalık tanısı alan hastalar ile kardiyovasküler hastalık tanısı almayan hastalar arasında KARRF-BD ölçeği puanları açısından anlamlı fark bulunmadı (P > ,05). Lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip, kardiyovasküler sistem hastalıkları konusunda eğitim almış, düzenli egzersiz yapan, hipertansiyonu olan ve vücut kitle indeksi 25-29,9 kg/m2 olan hastaların puan ortalaması en yüksek olarak bulundu (P < ,05). Katılımcıların KVH ile ilgili bilgi düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olduğu belirlendi.

Sonuç: Bireylerin birincil ve ikincil korunma önlemleri konusunda farkındalık düzeylerini artırmak için programlı eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir. Farkındalığı artan bireylerin sağlıklı yaşam davranışlarını uygulama olasılıkları daha yüksektir.

Cite this article as: Doğan U, Ovayolu N, Ovayolu Ö, Aytaç S, Gülpak M. Knowledge level of individuals applying cardiology outpatient clinic about risk factors for cardiovascular diseases: A cross-sectional study. Turk J Cardiovasc Nurs 2022;13(30):22-27.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2149-4975