Turkish Journal of
Cardiovascular Nursing
Original Article

Otomatik ve Manuel Kan Basıncı Ölçümü Araçlarının Güvenirliğinin İncelenmesi

1.

Department of Nursing, Istanbul Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Fundamentals of Nursing, Istanbul University-Cerrahpaşa Florence Nightingale Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2022; 13: 14-21
DOI: 10.5543/khd.2022.210304
Okunma: 776 İndirilme: 171 Online Yayın Tarihi: 25 Nisan 2022

Amaç: Bu araştırma; otomatik ve manuel kan basıncı ölçüm araçlarının güvenirliğini belirlemek amacıyla planlandı.

Yöntem: Tanımlayıcı ve metodolojik tasarım türünde olan araştırma, bir üniversitenin eğitim-araştırma hastanesinin koroner ara yoğun bakım ünitesinde yatan 110 hasta ile gerçekleştirildi. Hastaların kan basınçları, iki farklı otomatik ve manuel sfingomanometre ile ölçülerek, elde edilen değerler girişimsel ölçüm sonucu (arter monitorü) ile karşılaştırıldı. Veriler; tanımlayıcı analizler, Pearson Korelasyon Analizi, bağımsız gruplar t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi aracılığı ile analiz edildi.

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan hastaların yaş ortalamalarının 67.77 ± 11.66 yıl, BKI ortalamalarının 27.74 ± 4.45 kg/m2, kol çevresi ortalamalarının 27.51 ± 2.48 cm olduğu belirlendi. Hastaların tüm yatış pozisyonlarında sistolik kan basıncı için; arteriyal ölçüm ile diğer ölçümler arasındaki uyumun “mükemmel” düzeyde olduğu belirlendi. Diastolik kan basıncı için ise; arteriyal ölçüm ile manuel cihaz arasında “orta” düzeyde, otomatik cihazlarla “zayıf” düzeyde uyum olduğu saptandı. Hastaların tüm yatış pozisyonlarında arter monitörü ile diğer araçlarla yapılan ölçümler arasındaki kan basıncı değerleri arasındaki farklılığının anlamlı olduğu görüldü (P < ,05).

Sonuç: Farklı kan basıncı ölçüm araçları arasında sistolik kan basıncında uyum düzeyi yüksek iken; diastolik kan basıncında uyumun azaldığı görülmektedir.

Cite this article as: Özder F, Büyükyılmaz F. Otomatik ve manuel kan basinci Ölçümü araçlarinin Güvenirliğinin İncelenmesi. Turk J Cardiovasc Nurs 2022;13(30):14-21.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2149-4975