E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 29 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Pedigri Analizi ile Risk Faktörleri Yaşam Kalitesi ve Hastalık İlişkisi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2018; 9(18): 13-19 | DOI: 10.5543/khd.2018.02418  

Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Pedigri Analizi ile Risk Faktörleri Yaşam Kalitesi ve Hastalık İlişkisi

Sibel Sevinç1, Haluk Akın2, Özge Uzun3
1Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Hatay
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir
3Emekli öğretim üyesi; Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Lefkoşa, KKTC

Amaç: Bu çalışmada, akut koroner sendrom (AKS) ‘lu hastalarda pedigri analizi ile risk faktörleri yaşam kalitesi ve hastalık ilişkisinin incelenmesi amaçlandı.
Yöntemler: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma 09 Aralık 2013-11 Ağustos 2014 tarihleri arasında bir Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde yürütüldü. Çalışmada örnekleme yöntemine gidilmemiş olup, belirtilen tarihler arasında belirtilen hastanenin Kardiyoloji servisinde tedavi gören, araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırma kriterlerine uygun olan AKS tanısı almış 65 hasta çalışma kapsamına alındı. Demografik veriler sayısal ve yüzdelik oranlarla ifade edildi. Karşılaştırmalı analizlerde ki-kare ve kruskal Wallis testleri kullanıldı. Sonuçlar p<0.05 düzeyinde, %95 güven aralığında değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmada Pedigri analiziyle risk faktörleri, hastalık şiddeti arasında fark saptanmadı, yaşam kalitesi alt boyutlarından sosyal fonksiyon alt boyutu ile pedigri analizi arasında fark saptandı, diğer boyutlar arasında fark saptanmadı. Hastaların pedigri analiziyle yaşam kalitesi arasındaki Kruskal Wallis testinde, genel sağlık (KW=3.057, p=0.383), emosyonel rol güçlüğü (KW=1.410, p=0.703), mental sağlık (KW=2.223, p=0.527), fiziksel fonksiyon (KW=1.092, p=0.779) fiziksel rol güçlüğü (KW=2.630, p=0.452), ağrı (KW=0.324, p=0.955), enerji (KW=1.501, p=0.682) alt boyutlarında anlamlı fark saptanmadı, sosyal fonksiyon (KW=8.682, p=0.034) alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı/önemli bir fark saptandı.
Sonuç: Bu çalışma ile pedigri analizinin klinikte kullanılabilirliği kanıtlandı, çalışmanın daha büyük örneklemlerle tekrarlı şekilde yapılması önerildi.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, pedigri analizi; risk faktörleri; yaşam kalitesi.


Relationship Among Pedigree Analysis Quality of Life Risk Factors and Disease in Patients with Acute Coronary Syndrome

Sibel Sevinç1, Haluk Akın2, Özge Uzun3
1Department of Nursing, Mustafa Kemal University Hatay School of Health, Hatay, Turkey
2Department of Genetic, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
3Retired; Near East University, Faculty of Nursing, Lefkoşa, KKTC

Objective: In this study, it was aimed to investigate the relationship among pedigree analysis, risk factors, quality of life and illness in patients with acute coronary syndrome (ACS).
Methods: This descriptive study was conducted in the Department of Cardiology of a Research and Practice Hospital between December 09, 2013 and August 11, 2014. Sampling method was not used in the study. The participant of the study consisted of 65 patients who were diagnosed with ACS who were treated at the cardiology department of the indicated hospital between the dates specified, who agreed with the research criteria and agreed to participate in the study. Demographic data were expressed in numerical and percentage ratios. In the comparative analyzes, chi-square and kruskal Wallis tests were used. The results were evaluated as p<0.05 significance in 95% confidence interval.
Results: In the study, there was no significant relationship between risk factors, severity of illness and pedigree analysis. There was a significant relationship between the social function subscale and pedigree analysis from the quality of life subscales and no significant relationship was found between the other dimensions.
Conclusion: In this study, the clinical usability of pedigree analysis has been demonstrated, it was suggested that the study be repeated with larger samples.

Keywords: Acute coronary syndrome, pedigree analysis; quality of life; risk factors.


Sibel Sevinç, Haluk Akın, Özge Uzun. Relationship Among Pedigree Analysis Quality of Life Risk Factors and Disease in Patients with Acute Coronary Syndrome. Turk J Card Nur. 2018; 9(18): 13-19

Sorumlu Yazar: Sibel Sevinç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale