E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 29 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kalp Yetersizliği Hastalarında Ölüm Kaygısının Belirlenmesi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2019; 10(23): 97-104 | DOI: 10.5543/khd.2019.09226  

Kalp Yetersizliği Hastalarında Ölüm Kaygısının Belirlenmesi

Betül Bayrak, Sıdıka Oğuz, Zozan Karabulut, Selman Çelik, Cemal Kodak
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışma, kalp yetersizliği (KY) hastalarında ölüm kaygısının belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Yöntemler: Araştırma, İstanbul’da bulunan iki eğitim ve araştırma hastanesinin kardiyoloji servislerinde Aralık 2018 - Mayıs 2019 tarihleri arasında yatan 150 KY hastası ile yapıldı. Araştırma verilerinin elde edilmesinde “Anket Formu” ve “Thorson – Powel Ölüm Kaygısı Ölçeği” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, independent sample t testi ve One-way ANOVA testi kullanıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 66.53±9.07 olup %55.3’ü erkektir. Hastaların %38’inde diyabet, %78.3’ünde hipertansiyon vardır. Hastaların %34’ü NYHA evre 2 KY hastasıdır. Çalışmaya katılan hastaların Thorson-Powel Ölüm Kaygısı Ölçeğinden aldığı puan ortalaması 56.80±16.55 olarak bulundu. 65 yaşın altındaki hastalarda, kadınlarda, lise mezunlarında, bekarlarda, geliri giderinden az olanlarda ölüm kaygısı yüksek ancak istatstiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). NYHA sınıflamasına göre evre 4’teki KY hastalarında, çalışmayan hastalarda ve ölümü endişe uyandıran bir kavram olarak gören hastalarda ölüm kaygısı daha yüksek olup istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).
Sonuç: Çalışmaya katılan hastalar ölüm kaygısını orta düzeyde yaşamaktadırlar. NYHA sınıflaması evre 4’ teki hastalarda, çalışmayanlarda, ölümü endişe uyandıran bir kavram olarak gören hastalarda ölüm kaygısı artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, kalp yetersizliği; ölüm kaygısı.


Determination of Death Anxiety in Heart Failure Patients

Betül Bayrak, Sıdıka Oğuz, Zozan Karabulut, Selman Çelik, Cemal Kodak
Department of Internal Diseases Nursing, Marmara University Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey

Objective: This descriptive and cross-sectional study was conducted to determine death anxiety in patients with heart failure (HF).
Methods: The study was conducted with 150 HF patients hospitalized in the cardiology departments of two training and research hospital in Istanbul between December 2018 and May 2019. Data were collected by using the Questionnaire and Thorson Powel Death Anxiety Scale. Descriptive statistics, independent sample t test and One-way ANOVA test were used to evaluate the data.
Results: The mean age of the patients was 66.53±9.07 and 55.3% were male. 38% of the patients had diabetes and 78.3% had hypertension. 34% of the participants were NYHA stage 2 HF patients. The mean score obtained from Thorson-Powel Death Anxiety Scale was 56.80±16.55. Death anxiety in patients under 65 years, women, high school graduates, singles and under-income was high but not statistically significant (p>0.05). Death anxiety scores was significantly higher in patients of NYHA stage 4 HF, patients who did not work and patients who considered death as a worrying concept (p>0.05).
Conclusion: The patients who participated in the study experienced moderate death anxiety. Death anxiety increases in patients of NYHA classification stage 4, patients who did not work and patients who saw death as a worrying concept.

Keywords: Death anxiety, heart failure; nursing.


Betül Bayrak, Sıdıka Oğuz, Zozan Karabulut, Selman Çelik, Cemal Kodak. Determination of Death Anxiety in Heart Failure Patients. Turk J Card Nur. 2019; 10(23): 97-104

Sorumlu Yazar: Betül Bayrak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale