E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Hipertansiyon Hastalarının İlaç Tedavisine Uyum Düzeyleri [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(13): 105-113 | DOI: 10.5543/khd.2016.58077  

Hipertansiyon Hastalarının İlaç Tedavisine Uyum Düzeyleri

Adile Tümer1, Media Subaşı Baybuğa1, Feyza Dereli2, Derya Demir Uysal1
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Muğla
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu tanımlayıcı araştırma, hipertansiyon has-talarının ilaç tedavisine uyum düzeyleri ve uyumu etkileyebilecek bireysel faktörleri incelemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, 11 Temmuz-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında, Muğla Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde 287 hipertansif birey üzerinde gerçekleştirildi. Veriler, Sosyo-Demografik Soru Formu ve İlaç Tedavisine Bağlılık/Uyum Öz-Etkililik Ölçeği ile top-landı.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalamasının 59.45±11.50, % 54.4’ünün kadın, % 81.2’sinin evli, %54.7’sinin ilkokul mezunu ve %25.5’inin sigara içtiği belirlenmiştir. Hipertansiyon tedavisi görme süresi (yıl) ortalaması 8.49±6.12 olup, %48.1’inin hipertansiyon dışında kronik bir hastalığının olduğu saptanmıştır. İlaç Tedavisine Bağlılık/Uyum Öz-Etkililik Ölçeği Puan Ortalaması 64.67±9.59 olup, sigara içmeyen katılımcıların ölçek puan ortalaması sigara içenlere göre yüksek, fark ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucuna göre İlaç Tedavisine Bağlılık/Uyum Öz-Etkililik Ölçeği puan orta-lamasının yüksek olması, bireylerin hiper-tansiyon tedavisine uyumunun iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, İlaç tedavisi, Uyum, Hemşirelik


The Compliance Level of Treatment of Hypertensive Patients

Adile Tümer1, Media Subaşı Baybuğa1, Feyza Dereli2, Derya Demir Uysal1
1Mugla Sıtkı Kocman University, Faculty of Health Science, Department of Nursing, Mugla
2Izmir Katip Celebi University, Faculty of Health Science, Department of Nursing, Izmir

INTRODUCTION: This descriptive study was carried out determination of medication adherence self-efficacy scale (MASES) in hypertensive patients and to assess affecting factors to patients.
METHODS: This study was conducted with 287 hyper-tansive patients between from July 11 to August 17, 2012, at primary health center in Muğla. The data was collected using socio-demographic questions form and medication adherence self-efficacy scale (MASES) in hypertensive patients.
RESULTS: The mean age of participants was 59.45±11.50, 54.4% female, 81.2% married, 54.7 Primary school, 25.5% have used cigarette, and the mean of duration of treatment 8.49±6.12, In addition 48.1% of sam-ple have chronic diseases. The mean score of participants related to medication adherence self-efficacy scale (MASES) were 64.67± 9,59. It was found that difference statistically significant not using cigarette with the mean score of medication adherence self-efficacy scale (MASES) of participants (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the finding of the study mean score of medication adherence self-efficacy scale (MASES) of participants was high level.

Keywords: Hypertension, Drugs Treatment, Adherence, Nursing


Adile Tümer, Media Subaşı Baybuğa, Feyza Dereli, Derya Demir Uysal. The Compliance Level of Treatment of Hypertensive Patients. Turk J Card Nur. 2016; 7(13): 105-113

Sorumlu Yazar: Adile Tümer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale