EISSN 2149-4975
pdf
Information and Practices of Surgical Nurses Regarding Venous Thromboembolia [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 32-40 | DOI: 10.5543/khd.2023.08108

Information and Practices of Surgical Nurses Regarding Venous Thromboembolia

Nurdan Gezer, Rahşan Çam, Ezgi Arslan, Büşra Şahin
Adnan Menderes University Faculty of Nursing, Department of Surgical Nursing, Aydın, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this study is to examine the knowledge and practices of surgical nurses working in intensive care units and surgical services regarding venous thromboembolism.
METHODS: The research was a cross-sectional study conducted in a University hospital between June and September 2018, with 145 surgical nurses working in the surgical clinic and intensive care unit. The research data were collected with a 40-question questionnaire that inquired about nurses’ demographic characteristics (14 questions), nurses’ knowledge about venous thromboembolism (15 questions), and their application status about venous thromboembolism (11 questions). In the evaluation of the data, descriptive statistics and chi-square analyses were used.
RESULTS: Of the nurses, 73% received venous thromboembolism training, 48.3% received education from university courses, 58.3% of them were evaluated as good, and 55.2% of them used pharmacological and non-pharmacological methods for prophylaxis of venous thromboembolism in the clinic. It was found that the place where the nurses received training on venous thromboembolism and the average working time affected the level of knowledge given to the patient and/or his family about the subject.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was seen that the nurses who had previously received training on venous thromboembolism were more knowledgeable and their practices were correct. It can be said that nurses need a comprehensive planned training on venous thromboembolism.

Keywords: Venous thromboembolism, surgical nursing, nursing practices

Cerrahi Hemşirelerinin Venöz Tromboemboliye Yönelik Bilgi ve Uygulamaları

Nurdan Gezer, Rahşan Çam, Ezgi Arslan, Büşra Şahin
Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, yoğun bakım ünitelerinde ve cerrahi servislerde çalışmakta olan cerrahi hemşirelerinin venöz tromboembolizme (VTE) yönelik bilgi ve uygulamalarını incelemektir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, bir üniversite hastanesinde 2018 yılı haziran ile eylül ayları arasında kesitsel türde bir çalışma olup, cerrahi klinik ve yoğun bakımda görev yapan 145 cerrahi hemşiresi ile gerçekleştirildi. Araştırma verileri, hemşirelere ait demografik özellikler (14 soru), hemşirelerin VTE’ye yönelik bilgi (15 soru) ve uygulama (11 soru) durumlarını sorgulayan 40 soruluk bir anket formu ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare analizleri kullanıldı.
BULGULAR: Hemşirelerin %73’ünün VTE eğitimi aldığı, %48,3’ünün eğitimi üniversite derslerinden aldığı, %58,3’ünün aldığı eğitimi iyi olarak değerlendirdiği, %55,2’sinin klinikte VTE profilaksisi olarak farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemleri birlikte kullandığı görüldü. Hemşirelerin VTE ile ilgili eğitimi aldığı yer ve çalışma süresi ortalamalarının, hasta ve/veya ailesine konu ile ilgili verilen bilgi durumlarını etkilediği tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: VTE ile ilgili daha önce eğitim alan hemşirelerin daha bilgili ve uygulamalarının doğru olduğu görüldü. Hemşirelerin VTE konusunda kapsamlı, planlanmış bir eğitime ihtiyacı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hemşireliği, hemşirelik uygulamaları, venöz tromboemboli

Nurdan Gezer, Rahşan Çam, Ezgi Arslan, Büşra Şahin. Information and Practices of Surgical Nurses Regarding Venous Thromboembolia. Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 32-40

Corresponding Author: Büşra Şahin
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.