EISSN 2149-4975
pdf
Determining the Experiences of the Patients who were being Treated in Intensive Care Unit [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2018; 9(20): 113-119 | DOI: 10.5543/khd.2019.20982

Determining the Experiences of the Patients who were being Treated in Intensive Care Unit

Işılay Dinlegör Sekmen1, Serap Ünsar2
1Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Edirne
2Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne

Objective: The current study was planned to examine the factors affecting intensive care experience of patients who were being treated in intensive care unit.
Methods: The study was run with total 107 patients who was choosen in the way of random sampling and got inpatient treatment in the city of Edirne's university hospital Cardiology Intensive Care Unit. Data of the study were obtained by intensive care experience scale. On the analyses of data were used in the program SPSS 19.0, percentage, average, Mann Whitney U test, the technique of Kruskall-Wallis H test.
Results: It was found that the average age of the intensive care patients 62.07±11.4. It was determined that intensive care experience scale total point average of patients were 67.0±8.56 (min-max: 38.0-80.0). It was determined that intensive care experiences of male patients more positive to females, intensive care experiences of patients who 61 years and older more positive to 60 years and lower age, intensive care experiences of single patients more positive to married patients (p<0.05). It was found that intensive care experience scale point average of the patients who stayed in intensive care between 1–5 days were more positive to the ones who stayed 6 days and more. It was determined that patients in the diagnosis of interventional cardiology group intensive care experiences point averages more positive to another disease diagnosis group (p<0.05).
Conclusion: In the direction of this results negative experiences of during the admission to intensive care to decrease, considering the features which related to disease (diagnose, duration of stayed in intensivecareetc.) and personal (age, genderetc.), it was thought that planning and performing nursing care will contribute the level of recovery of intensive care patients.

Keywords: Acute coronary syndrome, intensive care unit; intensive care experience; intensive care experience scale; nursing.

Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Deneyimlerinin Belirlenmesi

Işılay Dinlegör Sekmen1, Serap Ünsar2
1Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Edirne
2Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne

Amaç: Çalışma yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların yoğun bakım deneyimlerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlandı.
Yöntemler: Araştırma Edirne ilindeki bir üniversite hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde yatarak tedavi gören ve rastlantısal örneklem yolu ile seçilen toplam 107 hasta ile yürütüldü. Çalışmanın verileri Yoğun Bakım Deneyim Ölçeği (YBDÖ) kullanılarak elde edildi. Verilerin analizinde SPSS 19.0 programında, yüzdelik, ortalama, Mann Whitney-U testi, Kruskal-Walis H testi tekniği kullanıldı.
Bulgular: Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması 62.07±11.4 idi. Hastaların yoğun bakım deneyim ölçeği genel toplam puan ortalamaları 67.0±8.56 (min-max: 38.0-80.0) idi. Erkek hastaların kadın hastalara oranla, genel olarak 61 yaş ve üstünde olan hastaların 60 yaş ve altında olan hastalara oranla ve bekar hastaların evli hastalara oranla, yoğun bakım deneyimlerinin daha pozitif olduğu belirlendi (p <0.05).Yoğun bakımda 1-5 gün arasında yatan ve girişimsel kardiyoloji işlemi için yatışı yapılmış yoğun bakım hastalarının yoğun bakım deneyimlerinin diğer gruplara göre daha pozitif olduğu belirlendi (p<0.05).
Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda hastaların yoğun bakıma yatış sırasındaki negatif deneyimlerinin azaltılmasına yönelik bireysel (yaş, cinsiyet vb.) ve hastalığa ilişkin (klinik tanı, yoğun bakımda kalma süresi) özellikler göz önünde bulundurularak hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanmasının yoğun bakım hastalarının iyileşme düzeylerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, hemşirelik; yoğun bakım ünitesi; yoğun bakım deneyimi; yoğun bakım deneyim ölçeği.

Işılay Dinlegör Sekmen, Serap Ünsar. Determining the Experiences of the Patients who were being Treated in Intensive Care Unit. Turk J Card Nur. 2018; 9(20): 113-119

Corresponding Author: Serap Ünsar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.