EISSN 2149-4975
pdf
Awareness Levels of Cardiovascular Diseases Risk of Menopausal Women [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(35): 109-116 | DOI: 10.5543/khd.2023.24085

Awareness Levels of Cardiovascular Diseases Risk of Menopausal Women

Elif Keten Edis1, Sümeyye Bal2
1Department of Nursing Faculty of Health Sciences, Amasya University, Amasya, Türkiye
2Department of Midwifery Faculty of Health Sciences, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Türkiye

Objective: This study was conducted to determine the level of awareness of cardiovascular disease (CVD) risk in menopausal women.
Methods: The research is descriptive. The study included 253 menopausal women. Data were collected using the descriptive information form and Cardiovascular Disease Risk Awareness Assessment Questionnaire. Data were analyzed in SPSS.
Results: The mean age of the women was 55.79 ± 7.84. Of them, 50.2% were primary school graduates, 87% were married. Of women, 75.9% were unemployed, 54.5% their income was equal to expenses. Of the participants, 51% had a family history of CVD, 15.8% were smokers, 65.2% didn’t exercise regularly, 54.5% didn’t have regular health check-ups. Of women, 59.7% had a chronic disease, 54.9% were using regular medication. Women's mean Body Mass Index (BMI) was 29.84 ± 5.06 (21-46) kg/m2, 41.1% had BMI between 25-29.9 kg/m2. Women's perceived risk of heart attack/stroke mean score was 17.86 ± 3.39, healthy eating intention was 12.87 ± 2.67, and perceived benefits and intentions to change was 5.56 ± 1.52. It was found that the risk awareness of CVD differed according to BMI, education, employment status, income level, marital status, regular exercise, regular health check-ups, getting information about CVD prevention, and having lipid level measured in the last year (P < 0.05).
Conclusion: It was determined that the awareness of CVD risk in women was moderate. Programs to increase CVD awareness in menopausal women should be planned. In addition, factors that contribute to CVD risk, such as diabetes, smoking, and obesity should be screened.

Keywords: Gender, awareness, cardiovascular diseases, women’s health, cardiovascular risk factors, menopause

Menopozdaki Kadınların Kardiyovasküler Hastalık Riskine Yönelik Farkındalık Düzeyleri

Elif Keten Edis1, Sümeyye Bal2
1Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Amasya, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Samsun, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, menopoz dönemindeki kadınların kardiyovasküler hastalık (KVH) riskine yönelik farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla yürütüldü.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Çalışmaya menopoz dönemindeki 253 kadın katıldı. Araştırma verileri tanımlayıcı bilgi formu ve Kardiyovasküler Hastalık Risk Farkındalığı Değerlendirme Ölçeği kullanılarak toplandı. Veriler SPSS programında analiz edildi.
Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 55,79 ± 7,84 yıl idi. Katılımcıların %50,2’si ilkokul mezunuydu ve %87’si evliydi. Kadınların %75,9’u çalışmıyordu ve %54,5’inin geliri giderine eşitti. Katılımcıların %51’inin aile öyküsünde KVH vardı, %15,8’i sigara kullanıyordu, %65,2’si düzenli egzersiz yapmıyordu ve %54,5’i düzenli sağlık kontrolü yaptırmıyordu. Kadınların %59,7’sinin kronik bir hastalığı vardı ve %54,9’u düzenli ilaç kullanıyordu. Kadınların beden kitle indeksi (BKİ) ortalaması 29,84 ± 5,06 (21-46) kg/m2 olup %41,1’inin BKİ değeri 25-29,9 kg/m2 arasındaydı. Kadınların algılanan kalp krizi riski/inme riski puan ortalaması 17,86 ± 3,39, sağlıklı beslenme niyetleri puan ortalaması 12,87 ± 2,67, algılanan faydalar ve değişime yönelik niyetler puan ortalaması 5,56 ± 1,52 olarak bulundu. KVH risk farkındalığının BKİ, eğitim, çalışma durumu, gelir düzeyi, medeni durum, düzenli egzersiz yapma, düzenli sağlık kontrolü yaptırma, KVH’den korunmaya yönelik bilgi alma ve son bir yıl içinde lipit düzeyini ölçtürme durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edildi (P < 0,05).
Sonuç: Kadınlarda KVH risk farkındalığının orta düzeyde olduğu belirlendi. Menopoz dönemindeki kadınların KVH risk farkındalıklarını artırmaya yönelik programlar planlanmalıdır. Ayrıca kadınlarda diyabet, sigara kullanımı ve obezite gibi KVH riskine katkıda bulunan faktörler taranmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, farkındalık, kalp damar hastalıkları, kadın sağlığı, kardiyovasküler risk faktörleri, menopoz

Elif Keten Edis, Sümeyye Bal. Awareness Levels of Cardiovascular Diseases Risk of Menopausal Women. Turk J Card Nur. 2023; 14(35): 109-116

Corresponding Author: Elif Keten Edis
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.