EISSN 2149-4975
pdf
Exploring Cardiovascular Surgery Intensive Care Nurses’ Perceptions and Experiences with ECMO Patients Care: A Qualitative Study [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(35): 124-133 | DOI: 10.5543/khd.2023.24865

Exploring Cardiovascular Surgery Intensive Care Nurses’ Perceptions and Experiences with ECMO Patients Care: A Qualitative Study

Hafize Savaş1, Sevil Güler2, Sinan Sabit Kocabeyoğlu3
1Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Lokman Hekim University, Ankara, Türkiye
2Department of Surgical Nursing, Faculty of Nursing, Gazi University, Ankara, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara, Türkiye

Objective: In this study, it was aimed to evaluate the perceptions and experiences of cardiovascular surgery intensive care nurses regarding the care of patients who underwent ECMO.

Methods: This study adopted the phenomenological method, which is a qualitative research design. The research was conducted in two intensive care units of a cardiovascular hospital in Türkiye between July and September 2022. Data were collected through semi-structured in-depth interviews. Content analysis was performed by translating the interview

Results: The sample consisted of a total of 16 nurses, 14 of whom were cardiovascular surgery and heart-lung transplant ICU nurses and two responsible nurses from this units. Most participants were women (75%). Participants had a mean age of 28 and 5.75 years of work experience in the units. They had been caring for ECMO patients for 4.5 years. Participants stated that their competence in patient care with ECMO was seven on average, but their current knowledge on ECMO education was insufficient. As a result of content analysis; five themes (ECMO as metaphor, ECMO perception, nursing in ECMO, Challenges, Requirements) and nine sub-themes were determined.

Conclusion: Our findings indicate that nurses working in cardiovascular surgery intensive care units are very experienced in caring for patients who have undergone ECMO, that patients with ECMO increase the workload of nurses and require multidisciplinary teamwork in care; demonstrated the need for a 1: 1 nurse-patient ratio and a programmed ECMO education.

Keywords: ECMO, Extracorporeal membrane oxygenation, nursing experience, qualitative research, intensive care

Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşirelerinin ECMO Uygulanan Hastaların Bakımı ile İlgili Algılarını ve Deneyimlerini Keşfetmek: Niteliksel Bir Çalışma

Hafize Savaş1, Sevil Güler2, Sinan Sabit Kocabeyoğlu3
1Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım hemşirelerinin ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) uygulanan hastaların bakımı ile ilgili algılarının ve deneyimlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Bu çalışmada, niteliksel araştırmalardan fenomenolojik yöntem kullanıldı. Çalışma, Temmuz-Eylül 2022 tarihlerinde Türkiye’de bir kalp damar hastanesinin iki cerrahi yoğun bakım ünitesinde gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış derinlemesine bireysel görüşme tekniği kullanıldı. Görüşmelerin dökümü yapılarak içerik analizi yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya kalp damar cerrahisi ve kalp akciğer transplantasyonu yoğun bakım ünitelerinden 14 hemşire ile iki sorumlu hemşire olmak üzere toplam 16 hemşire katıldı. Hemşirelerin %75’i kadın, %25’i erkekti ve yaş ortalamaları 28 yıldı. Yoğun bakımda çalışma süresi ortalama 5,75 yıl, ECMO deneyimleri ise 4,5 yıl olarak tespit edildi. Hemşirelerin, ECMO uygulanan hasta bakımı konusunda yeterliliklerinin ortalama yedi puan olduğu ancak ECMO eğitimi konusunda güncel bilgilerinin yetersiz olduğu belirlendi. İçerik analizi sonucunda; beş tema (metafor olarak ECMO, ECMO algısı, ECMO’da hemşirelik, zorluklar, gereksinimler) ve dokuz alt tema ortaya çıktı.

Sonuç: Bulgularımız, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin ECMO uygulanan hastaya bakım konusunda oldukça deneyimli olduğunu, ECMO’lu hastaların hemşirelerin iş yükünü artırdığını, bakımda multidisipliner ekip çalışması gerektirdiğini, hemşire-hasta oranının 1: 1 olmasını ve programlı bir ECMO eğitiminin gereksinimini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: ECMO, Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, hemşirelik deneyimi, nitel araştırma, yoğun bakım

Hafize Savaş, Sevil Güler, Sinan Sabit Kocabeyoğlu. Exploring Cardiovascular Surgery Intensive Care Nurses’ Perceptions and Experiences with ECMO Patients Care: A Qualitative Study. Turk J Card Nur. 2023; 14(35): 124-133

Corresponding Author: Hafize Savaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.