EISSN 2149-4975
pdf
Investigation of the Effects of Self-Efficacy Levels on Recovery Status of Patients Who Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2024; 15(37): 65-72 | DOI: 10.5543/khd.2024.46338

Investigation of the Effects of Self-Efficacy Levels on Recovery Status of Patients Who Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery

Fatma Çakır, Kevser Karacabay, Selda Karaveli Çakır
Department of Nursing, Kütahya Health Sciences University Evliya Çelebi Training and Research Hospital, Kütahya, Türkiye

Objective: The aim of the study is to examine the effects of self-efficacy levels on recovery status of patients who underwent coronary artery bypass graft (CABG) surgery.

Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted with 150 patients between 01 December 2021 and 30 June 2022 in the cardiovascular surgery service of a training and research hospital in western Turkiye. The data of the study were collected using the Patient Information Form, the Barnason Effectiveness Expectation Scale (BEES), and the Postoperative Recovery Index (PORI).

Results: The mean age of the patients participating in the study was 62.01±9.16 years, and the length of hospital stay was 15.6±5.74 days. The mean Barnason Efficacy Expectation Scale total score of the patients was 42.09±6.18, and the mean Postoperative Recovery Index score was 68.00±10.46. It was determined that the patients’ self-efficacy levels were moderate, and there was a negative significant correlation between the Barnason efficacy expectation scale and the postoperative recovery index (r= -0.246; P=0.002).

Conclusion: As a result of this study, it was determined that patients with high self-efficacy levels had less difficulty in post-operative recovery. In this direction, it is recommended to evaluate the self-efficacy levels of patients in the preoperative period and to apply appropriate nursing interventions to increase their self-efficacy levels.

Keywords: Postoperative period, nursing, recovery, coronary artery bypass surgery, self-efficacy

Koroner Arter Baypas Greft Ameliyatı Geçiren Hastaların Öz Etkililik Düzeylerinin İyileşme Durumlarına Etkisinin İncelenmesi

Fatma Çakır, Kevser Karacabay, Selda Karaveli Çakır
Hemşirelik Bölümü, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya, Türkiye

Amaç: Araştırmanın amacı, koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi geçiren hastaların öz etkililik düzeylerinin iyileşme durumlarına etkisinin incelenmesidir.

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu araştırma, Türkiye’nin batısında yer alan bir eğitim ve araştırma hastanesinin kalp damar cerrahisi servisinde 01 Aralık 2021-30 Haziran 2022 tarihleri arasında 150 hasta ile gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri Hasta Bilgi Formu, Barnason Etkililik Beklenti Ölçeği (BEBÖ) ve Ameliyat Sonrası İyileşme İndeksi (ASİİ) kullanılarak toplandı.

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamasının 62,01 ± 9,16 yıl, hastanede yatış süresinin 15,6 ± 5,74 gün olduğu saptandı. Hastaların BEBÖ toplam puanı ortalaması 42,09 ± 6,18, ASİİ toplam puan ortalaması 68,00 ± 10,46 olarak tespit edildi. Hastaların öz etkililik düzeylerinin orta seviyede olduğu, BEBÖ ve ASİİ arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu saptandı (r = -0,246; P = 0,002).

Sonuç: Yapılan bu araştırmanın sonucunda öz etkililik düzeyi yüksek olan hastaların ameliyat sonrası iyileşmede daha az güçlük yaşadıkları saptandı. Bu doğrultuda ameliyat öncesi dönemde hastaların öz etkililik düzeylerinin değerlendirilmesi ve öz etkililik seviyelerini artırmak için uygun hemşirelik girişimlerinin uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası dönem, hemşirelik, iyileşme, koroner arter baypas cerrahisi, öz etkililik

Fatma Çakır, Kevser Karacabay, Selda Karaveli Çakır. Investigation of the Effects of Self-Efficacy Levels on Recovery Status of Patients Who Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Turk J Card Nur. 2024; 15(37): 65-72

Corresponding Author: Fatma Çakır
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.