EISSN 2149-4975
pdf
Importance of Cardiac Biomarkers and Nursing Approaches in Non-ST-Segment Elevation Miyocardial Infarction Case: Case Report [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(34): 103-107 | DOI: 10.5543/khd.2023.52296

Importance of Cardiac Biomarkers and Nursing Approaches in Non-ST-Segment Elevation Miyocardial Infarction Case: Case Report

Öznur Kavaklı, Nimet Sena Kaya
Department of Nursing Fundamentals, University of Health Sciences, Gülhane Faculty of Nursing, Ankara, Türkiye

Cardiac enzymes are enzymes that are specific to the heart and indicate myocardial damage. Blood levels are important in the diagnosis and treatment process of coronary artery diseases. Cardiac biomarkers indicate the presence of myocardial damage in patients diagnosed with acute myocardial infarction. Compared to ST-segment elevation myocardial infarction, cardiac biomarkers are more important in non-ST-segment elevation myocardial infarction cases. Nurses working in emergency and coronary intensive care units should have knowledge about cardiac enzymes and be able to interpret cardiac enzymes. It is important in terms of giving an idea about the stage of myocardial infarction and giving holistic care. A 55-year-old female patient applied to the emergency department with chest pain and was admitted to the coronary intensive care unit with the diagnosis of non-segment elevation myocardial infarction. In the case, information was given about the follow-up of cardiac enzymes, patient follow-up, and nursing approaches.

Keywords: Cardiac biomarker, case report, coronary intensive care unit, NSTEMI, nursing approaches

ST Segment Yükselmesiz Miyokard İnfarktüsü Olgusunda Kardiyak Biyobelirteçlerin Önemi ve Hemşirelik Yaklaşımları: Olgu Sunumu

Öznur Kavaklı, Nimet Sena Kaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Hemşireliğin Temelleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Kardiyak enzimler, kalbe özgü olan ve miyokard hasarını gösteren enzimlerdir. Koroner arter hastalıklarının teşhis ve tedavi sürecinde kandaki seviyeleri önemlidir. Akut miyokard infarktüsü tanısı alan hastalarda kardiyak biyobelirteçler miyokardiyal hasarın varlığını ifade eder. ST segment yükselmeli miyokard infarktüsüne göre ST segment yükselmesiz miyokard infarktüsü olgularında kardiyak biyobelirteçler daha fazla önem taşır. Acil servis ve koroner yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin kardiyak enzimler hakkında bilgi sahibi olması ve kardiyak enzimleri yorumlayabilmesi; miyokard infarktüsünün evresi hakkında fikir yürütmesi ve bütüncül bakım verebilmesi açısından önemlidir. Elli beş yaşındaki kadın hasta, göğüs ağrısı şikayeti ile acil servise başvurmuş ve ST segment yükselmesiz miyokard infarktüsü tanısı ile koroner yoğun bakım ünitesine yatırılmıştır. Burada, kardiyak enzimlerin takibi, hasta izlemi ve hemşirelik yaklaşımları hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik yaklaşımları, kardiyak biyobelirteç, koroner yoğun bakım üni-tesi, ST segment yükselmesiz miyokard infarktüsü

Öznur Kavaklı, Nimet Sena Kaya. Importance of Cardiac Biomarkers and Nursing Approaches in Non-ST-Segment Elevation Miyocardial Infarction Case: Case Report. Turk J Card Nur. 2023; 14(34): 103-107

Corresponding Author: Öznur Kavaklı, Türkiye
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.