EISSN 2149-4975
pdf
The Evaluation of Self-Care After Discharge Following Varicose Vein Surgery [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 8-16 | DOI: 10.5543/khd.2022.63634

The Evaluation of Self-Care After Discharge Following Varicose Vein Surgery

Burcu Şahbaz1, Sema Koçaşlı2, Atike Tekeli Kunt3
1Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Diseases Nursing, Ankara City Hospital/Oncology Operating Room, Ankara, Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Diseases Nursing, Ankara, Türkiye
3Kırıkkale University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Kırıkkale, Türkiye

INTRODUCTION: In this study, it was aim ed to evaluate the self-care of patients who had varicose vein surgery after discharge.
METHODS: The study was completed with 101 patients who applied to the Cardiovascular Surgery Clinic of a hospital between February and May 2019 for varicose vein surgery. Data were collected from patients preoperatively, on the 0th postoperative day, and 1 month after discharge, using the data collection form, Self-Care Agency Scale, and Visual Analog Scale.
RESULTS: The mean age of the patients was 48.9 ± 12.6, 71.3% of the patients were female. It was determined that the patients' preoperative Self-Care Agency Scale scores were higher than the postoperative scores. It was determined that 73.3% of the patients spent their day time activities standing up, 56.4% had a varicose problem before. Our results revealed that 24.8% of the patients did not wear the compression stockings continuously, 63.4% of patients did not elevate their extremities and were wearing the compression stockings wrong, 24.8% of the patients did not perform their exercises, and 80.2% stated that they had pain.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We conclude that self-care of the varicose vein patients following surgery after discharge is insufficient. For this reason, it can be suggested that nurses should focus on information that increases the self-care of patients in post-discharge training.

Keywords: Chronic venous insufficiency, discharge training, nursing care, self-care, varicose veins

Varis Ameliyatı Olan Hastaların Taburculuk Sonrası Öz Bakımlarının Değerlendirilmesi

Burcu Şahbaz1, Sema Koçaşlı2, Atike Tekeli Kunt3
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Ankara Şehir Hastanesi/Onkoloji Ameliyathane, Ankara, Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, venöz yetmezlik nedeniyle varis gelişen hastaların taburculuk sonrası öz bakımlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, bir hastanenin kalp ve damar cerrahisi kliniğine Şubat 2019-Mayıs 2019 tarihleri arasında venöz yetmezlik nedeniyle başvuran ve ameliyat kararı verilen, çalışmaya katılmayı kabul eden 101 hasta ile tamamlandı. Veriler hastalara ameliyat öncesi, ameliyat sonrası sıfırıncı gün ve taburculuktan bir ay sonra veri toplama formu, Öz Bakım Gücü Ölçeği ve Görsel Analog Skala kullanılarak toplandı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 48,9 ± 12,6 yıl ve %71,3’ü kadındı. Ameliyat öncesi Öz Bakım Gücü Ölçeği puanlarının (98,7 ± 21,1) taburculuk sonrası puanlarından (91,8 ± 25,3) daha yüksek olduğu tespit edildi (p = 0,045). Hastaların %73,3’ünün gün içindeki aktivitelerini ayakta çalışarak geçirdikleri, %56,4’ünün daha önce varislere bağlı semptom yaşadığı saptandı. Hastaların taburculuk sonrası %24,8’i düzenli olarak varis çorabı giymediğini, %63,4’ü bacak elevasyonu yapmadığını ve varis çorabını yanlış giydiğini, %24,8’i uygun aktivi-teleri yapmadığını, %80,2’si ağrısının olduğunu ifade etti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen veriler sonucunda venöz yetmezlik nedeniyle ameliyat olan hastaların taburculuk sonrası öz bakımlarının yetersiz olduğu tespit edildi. Bu nedenle hemşirelerin taburculuk sonrası eğitimlerde hastaların öz bakımlarını artırıcı bilgilere ağırlık vermesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, kronik venöz yetmezlik, öz bakım, taburculuk eğitimi, varis

Burcu Şahbaz, Sema Koçaşlı, Atike Tekeli Kunt. The Evaluation of Self-Care After Discharge Following Varicose Vein Surgery. Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 8-16

Corresponding Author: Burcu Şahbaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.