EISSN 2149-4975
pdf
Relationship Between Medication Adherence and E-Health Literacy Levels in Patients with Hypertension [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2024; 15(36): 1-7 | DOI: 10.5543/khd.2023.65002

Relationship Between Medication Adherence and E-Health Literacy Levels in Patients with Hypertension

Gülpınar Aslan1, Elif Kant2
1Department of Midwifery, Agri Ibrahim Cecen University School of Health, Ağrı, Türkiye
2Department of Aged Care, Ataturk University Health Services Vocational School, Erzurum, Türkiye

Objective: This study aims to assess the association between medication adherence and e-health literacy in patients with hypertension.

Methods: Employing a cross-sectional and descriptive design, the study included 304 hypertensive patients. Data were collected using the Descriptive Characteristics Form, the Morisky 8-item Medication Adherence Scale (MAS), and the E-Health Literacy Scale (E-HLS).

Results: Significant differences in MAS total mean scores were observed based on age, gender, current health status, the number of medications used daily, the use of non-prescription medicines, consistency in taking medications daily, engagement with health-related publications, and perceptions of the usefulness of health resources for decision-making. Similarly, E-HLS mean scores varied significantly according to factors like age, marital status, education, employment status, health insurance coverage, residence, smoking habits, the number of medications used, regular health check-ups, consistency in medication adherence, engagement with health-related publications, and perceptions of the usefulness of health resources in decision-making.

Conclusions: The study revealed that only 9.5% of patients demonstrated high medication adherence, with an overall moderate level of e-health literacy. Additionally, a significant positive correlation was found between the MAS and E-HLS scores.

Keywords: E-health literacy, hypertension, medication adherence

Hipertansiyonlu Hastaların İlaç Uyumu ile E-Sağlık Okur Yazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Gülpınar Aslan1, Elif Kant2
1Ebelik Bölümü, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ağrı, Türkiye
2Yaşlı Bakımı Bölümü, Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Erzurum, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hipertansiyonlu hastalarında ilaç uyumu düzeyi ile e-sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektedir.

Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı bir tasarımın kullanıldığı çalışmaya 304 hipertansiyon hastası dahil edilmiştir. Veriler, gelişigüzel örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri, Tanıtıcı Bilgi Formu, Morisky-8 Maddeli İlaca Uyum Anketi E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (E-SOÖ) kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Yaş, cinsiyet, mevcut sağlık durumu, bir günde kullanılan ilaç sayısı, reçete dışı ilaç kullanma, ilaçlarını her gün düzenli içmeye dikkat etme, sağlıkla ilgili yayınları takip etme, durumuna göre MİTUÖ puan ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Yaş, medeni durum, eğitim ve çalışma durumu, sağlık güvencesine sahip olma, yaşanılan yer, sigara içme, bir günde kullanılan ilaç sayısı, sağlık kontrollerine düzenli olarak gitme, ilaçlarını her gün düzenli içmeye dikkat etme, sağlıkla ilgili yayınları takip etme durumuna göre E-SOÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (P < 0,05).

Sonuç: Bu çalışmada hastaların sadece %9,5’lik kısmının ilaç tedavisine yüksek derecede uyum gösterdiği, e-okur yazarlık düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca MİTUÖ ile E-SOÖ arasında pozitif korelasyon bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: E-sağlık okuryazarlığı, hipertansiyon, ilaç uyumu

Gülpınar Aslan, Elif Kant. Relationship Between Medication Adherence and E-Health Literacy Levels in Patients with Hypertension. Turk J Card Nur. 2024; 15(36): 1-7

Corresponding Author: Gülpınar Aslan
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.