EISSN 2149-4975
pdf
Does Social Support Affect Self-Care Behavior in Patients with Heart Failure? A Descriptive Research [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2024; 15(37): 97-103 | DOI: 10.5543/khd.2024.72473

Does Social Support Affect Self-Care Behavior in Patients with Heart Failure? A Descriptive Research

Esra Nur Güzel, Ayşegül Koç
Department of Internal Medicine, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Institute of Health Sciences, Ankara, Türkiye

Objective: This study was conducted to examine the effect of perceived social support on self-care behavior of patients with heart failure.

Methods: This descriptive study; It was conducted with 200 patients with heart failure hospitalized in the cardiology service of a university hospital between March and October 2022.The data of the study were collected using the “Demographic Data Form”, The European Heart Failure Self-Care Behavior Scale (EHFScBs) and the “Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). SPSS (Statistical Package for Social Science for Windows) 22.0 package program was used to evaluate the data.

Results: The mean age of the patients with heart failure who participated in the study was 64.97±11.56 years. 54% of the patients were over 65 years old, 53.5% were male, 65.5% were married, and 63% were primary/secondary school graduates. It was determined that the income of 62.5% of the patients was equal to the expenditure, 92% of them were not working and 84.5% of them lived in the urban area. The mean score of the perceived social support scale was found to be 49.53±11.75. The mean score of self-care behaviors was found to be 30.32±5.67.

Conclusions: In our study, it was concluded that as the perceived social support of patients with HF increased, their self-care behaviors also increased.

Keywords: Nursing, heart failure, self-care, social support

Sosyal Destek Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Öz Bakım Davranışını Etkiler mi? Tanımlayıcı Bir Araştırma

Esra Nur Güzel, Ayşegül Koç
Dahiliye Anabilim Dalı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, kalp yetersizliği olan hastaların algıladıkları sosyal desteğin öz bakım davranışına etkisinin incelenmesi amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışma; Mart 2022-Ekim 2022 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin kardiyoloji servisinde yatan kalp yetersizliği olan 200 hasta ile yapıldı. Araştırmanın verileri Demografik Veri Formu, Avrupa Kalp Yetersizliği Öz Bakım Davranışı Ölçeği (AKYÖBÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS (Statistical Package for Social Science for Windows) 22.0 paket programı kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılan kalp yetersizliği olan hastaların yaş ortalaması 64,97 ± 11,56 yıldır. Hastaların %54’ü 65 yaş üstünde olup %53,5’i erkek, %65,5’i evli, %63’ü ilkokul/ortaokul mezunudur. Hastaların %62,5’inin gelirinin gidere eşit olduğu, %92’sinin çalışmadığı ve %84,5’inin kentsel bölgede yaşadığı belirlendi. Algılanan sosyal destek ölçeği toplam puan ortalaması 49,53 ± 11,75, öz bakım davranışları ortalama puanı 30,32 ± 5,67 olarak bulundu.

Sonuç: Çalışmada, kalp yetersizliği olan hastaların algıladıkları sosyal destek arttıkça öz bakım davranışlarının da arttığı sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, kalp yetersizliği, öz bakım, sosyal destek

Esra Nur Güzel, Ayşegül Koç. Does Social Support Affect Self-Care Behavior in Patients with Heart Failure? A Descriptive Research. Turk J Card Nur. 2024; 15(37): 97-103

Corresponding Author: Esra Nur Güzel
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.