EISSN 2149-4975
pdf
Comparison of Efficiency of Mobile Learning Method and Expository Teaching Method in Cardiopulmonary Resuscitation Training in Nursing Students [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2021; 12(27): 1-9 | DOI: 10.5543/khd.2021.82787

Comparison of Efficiency of Mobile Learning Method and Expository Teaching Method in Cardiopulmonary Resuscitation Training in Nursing Students

N. Hazal Erikli1, Asiye Durmaz Akyol2
1Department Of Emergency Medicine, Ege University Medical Faculty Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of İnternal Medicine Nursing, Ege University Faculty Of Nursing, İzmir, Turkey

Objective: This study was planned to evaluate the effect of mobile learning on the development of cardiopulmonary resuscitation knowledge in nursing students. The sub-objectives of the study are to assess whether there is a difference between mobile learning and narrative and learning groups and to ensure that the results obtained are a guide to the education curriculum.
Methods: The study included 60 people studying at the 3rd grade of Ege University Nursing Faculty. As data collection form; a data form questioned for sociodemographic information, and a form for determining the level of information for CPR, consisting of 40 questions, about general information about CPR, basic life support, and information about support for advanced cardiac life.
Results: The average age of participants in our study was 21.8 ± 0.9 (min: 20-max: 24) years. 85% of the students were female and 15% were male. When the expression method group is evaluated within itself; It was determined that the difference between the points taken by the students before the expression, the test performed immediately after the lecture, the last test after one week and the retesting stage after one month were statistically significant (p<0,001). When the mobile learning method group is evaluated within itself; The difference between the points taken by the students in the pre-test, post-test and retest stages was statistically significant (p<0,001). When the mean scores of the two groups were compared, it was determined that the difference between the groups was not statistically significant.
Conclusion: Nursing students must be teached more effective cardiopulmonary resuscitation with theoretical and practical training in the light of updated information, and as a result, more survival can be achieved with less neurological damage.

Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, nurse, student, mobile learning.

Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitiminde Anlatım Yöntemi ile Mobil Öğrenme Yöntemi Etkinliğinin Karşılaştırılması

N. Hazal Erikli1, Asiye Durmaz Akyol2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinde mobil öğrenmenin kardiyopulmoner resüsitasyon bilgi gelişimine etkisi değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Çalışmanın alt amaçları ise, mobil öğrenme ve anlatım yolu ile öğrenme grupları arasında fark olup olmadığını değerlendirmek ve elde edilen sonuçların eğitim müfredatına rehber olmasını sağlamaktır.
Yöntemler: Çalışmaya, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 3.sınıfta öğrenim gören 60 kişi dâhil edildi. Veri toplama formu olarak; sosyodemografik bilgilerin sorgulandığı veri formu ve 40 sorudan oluşan, kardiyopulmoner resüsitasyon ile ilgili genel bilgilerin, temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği ile ilgili bilgilerin sorgulandığı, kardiyopulmoner resüsitasyona yönelik bilgi düzeyini saptama formu kullanıldı.
Bulgular: Çalışmamızda katılımcıların yaş ortalaması 21.8±0.9 (min: 20-maks: 24) yıldır. Öğrencilerin %85’ini kadın, %15’ini erkekler oluşturmuştur. Anlatım yöntemi grubu kendi içinde değerlendirildiğinde; anlatımdan önce yapılan ön test, anlatımdan hemen sonra yapılan test, bir hafta sonra yapılan son test ve bir ay sonra yapılan tekrar test aşamalarında öğrencilerin almış oldukları puanlar arasındaki farkın istatiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.001). Mobil öğrenme yöntemi grubu kendi içinde değerlendirildiğinde; ön test, son test ve tekrar test aşamalarında öğrencilerin almış oldukları puanlar arasındaki farkın istatiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.001). İki grubun puan ortalamaları karşılaştırıldığında ise gruplar arasındaki farkın istatiksel açıdan anlamlı olmadığı belirlenmiştir.
Sonuç: Güncellenen bilgiler ışığında teorik ve pratik eğitimler yapılarak hemşirelik öğrencilerine daha etkili kardiyopulmoner resüsitasyon öğretilmesi ve bunun sonucu olarak da daha az nörolojik hasar ile birlikte daha fazla sağ kalım sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner resüsitasyon, hemşire, öğrenci, mobil öğrenme.

N. Hazal Erikli, Asiye Durmaz Akyol. Comparison of Efficiency of Mobile Learning Method and Expository Teaching Method in Cardiopulmonary Resuscitation Training in Nursing Students. Turk J Card Nur. 2021; 12(27): 1-9

Corresponding Author: N. Hazal Erikli, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.