EISSN 2149-4975
pdf
Differences in Symptoms, Treatment, and Behavior Between Genders in Individuals with Acute Coronary Syndrome: A Cross-Sectional Study [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(35): 117-123 | DOI: 10.5543/khd.2023.85547

Differences in Symptoms, Treatment, and Behavior Between Genders in Individuals with Acute Coronary Syndrome: A Cross-Sectional Study

Özlem Ceyhan1, Songül Karadağ2, Pınar Tekinsoy Kartın1, Ali Doğan3, Züleyha Kılıç4
1Department of Internal Diseases Nursing, Erciyes University, Faculty of Health Sciences, Kayseri, Türkiye
2Department of Internal Medicine Nursing, Faculty of Health Sciences, Çukurova University, Adana, Türkiye
3Department of Cardiology, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Türkiye
4Department of Internal Diseases Nursing, Ömer Halis Demir University, Zübeyde Hanim Faculty of Health Sciences, Niğde, Türkiye

Objective: This study was conducted to determine gender differences in symptoms, treatment, and behaviors in individuals presenting with acute coronary syndrome (ACS).

Methods: The research was conducted as a comparative, cross-sectional study. The study was completed in 18 months with 366 conscious/orientated patients who were hospitalized in the cardiology intensive care unit of a university hospital, which is a regional hospital in a city, with the diagnosis of ACS and volunteered for the study. The data were collected with the questionnaire questions prepared when the condition of the patients was stable 24 hours after their admission to the intensive care unit. In the data analysis, the conformity of the data to the normal distribution was examined by applying the Shapiro–Wilk test, and number, percentage, chi-square, parametric and non-parametric tests was used.

Results: In the study, it was determined that women had more comorbidities, showed asymptomatic symptoms, and were admitted to the hospital with the diagnosis of non-segment elevation myocardial infarction, while percutaneous intervention and angiography were more common treatment methods in men. It was determined that the diagnosis and some symptoms of women at hospital admission were different from those of men, and this difference was statistically significant. In addition, it was found that vital signs showed similar changes in both genders, the duration of admission to the hospital (30 minutes), transportation with their own vehicles at admission, and they did not consult anyone for symptoms. Their behaviors were similar, and there was no statistical significance.

Conclusion: According to this study, it may be recommended that health professionals be sensitive to gender-specific differences in terms of ACS and provide an approach by considering these in treatment and care.

Keywords: Acute coronary syndrome, behavior, sex characteristics, signs and symptoms

Akut Koroner Sendromlu Bireylerde Cinsiyetler Arasında Semptom, Tedavi ve Davranış Farklılıkları: Kesitsel Bir Çalışma

Özlem Ceyhan1, Songül Karadağ2, Pınar Tekinsoy Kartın1, Ali Doğan3, Züleyha Kılıç4
1Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
4Ömer Halis Demir Üniversitesi, Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Niğde, Türkiye

Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar arasında akut koroner sendrom ölümlere neden olan hastalıkları kapsayan önemli bir sorundur. Bu çalışma akut koroner sendrom ile başvuran bireylerde cinsiyete yönelik semptom,tedavi ve davranış farklılıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma karşılaştırmalı, kesitsel bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırma bir şehirde bulunan bölge hastanesi niteliğinde olan bir üniversite hastanesinin kardiyoloji yoğun bakım ünitesine akut koroner sendrom tanısı ile yatırılmış, şuuru açık/ oryante olan ve çalışmaya gönüllü olan 366 hasta ile 18 ayda tamamlandı. Veriler hastaların yoğun bakıma yatışlarından 24 saat sonrasında durumları stabil olduğunda hazırlanan anket soruları ile toplandı. Veri analizinde verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi uygulanarak incelenmiş ve sayı, yüzde, ki kare ve parametrik olmayan testler kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada kadınların daha fazla komorbiditelerinin olduğu, asemptomatik belirti gösterdikleri ve Non STMI tanısı ile hastaneye kabul edildikleri, erkeklerde tedavi yöntemi olarak daha çok perkutan girişim ve anjio yapıldığı belirlenmiştir. Kadınların hastaneye geliş tanıları ve bazı semptomlarının erkeklerden farklı olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Ayrıca her iki cinsiyette de vital bulguların benzer değişiklik gösterdiği, hastaneye başvurma süresi (30 dak.), başvurmada kendi araçları ile ulaşım ve semptomlara yönelik kimseye danışmadıkları gibi davranışlarının benzer olduğu ve istatistiksel anlamlılık olmadığı saptanmıştır.

Sonuç: Bu araştırmaya göre sağlık profesyonellerinin akut koroner sendrom açısından cinsiyetlere özgü farklılıklara duyarlı olması, tedavi ve bakımda bunları göz önüne alarak yaklaşım sağlaması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, davranış, cinsiyet, semptom

Özlem Ceyhan, Songül Karadağ, Pınar Tekinsoy Kartın, Ali Doğan, Züleyha Kılıç. Differences in Symptoms, Treatment, and Behavior Between Genders in Individuals with Acute Coronary Syndrome: A Cross-Sectional Study. Turk J Card Nur. 2023; 14(35): 117-123

Corresponding Author: Özlem Ceyhan, Türkiye
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.