EISSN 2149-4975
pdf
Cyberchondria Levels and Affecting Factors in Heart Patients [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2021; 12(27): 36-46 | DOI: 10.5543/khd.2021.94940

Cyberchondria Levels and Affecting Factors in Heart Patients

Sinem Güzel1, Zülfünaz Özer2
1Istanbul Sabahattin Zaim University, Graduate Education Institute, Nursing Department, Istanbul, Turkey
2Istanbul Sabahattin Zaim University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Istanbul, Turkey

Objective: This study was performed to evaluate cyberchondria levels and affecting factors in heart patients.
Methods: This descriptive cross-sectional study included 345 patients admitted to a cardiology clinic for inpatient treatment. Data were collected via Patient Information Form and Cyberchondria Severity Scale (CSS).
Results: Mean age of the patients was 59.2±10.3 years; 65.5% were male, 81.4% were married, 36.2% had a bachelor’s degree, 28.1% were retired, and 62% had an intermediate monthly family income. Among the patients, 56.8% had a heart condition for 1-5 years, and 34.2% had surgery for their heart condition. Overall, 52.5% had seen a physician 3-5 times during the last year, 48.1% evaluated their own health condition as intermediary, 16.2% stated that they did an internet search on their complaints before seeing the physician, and 10.1% stated that they did an internet search before starting the therapy given by the physician. Mean total CSS score was found to be 75.47±30.83; among the subscales, compulsion score was 14.87±7.80; distress score was 17.17±7.52; excessiveness score was 19.47±8.55; reassurance score was 13.44± 6.30, and mistrust to physician score was 10.23± 4.81. CSS mean scores were found to be statistically higher in patients older than 30 years of age, full-time employees, patients having a heart condition for less than a year, patients who had seen a physician 3-5 times during last year, patients who did an internet search on their complaints before seeing a physician, and patients who did an internet search before starting their physician-given therapy regime (p<0.05).
Conclusion: Patients were determined to have intermediate level of cyberchondria. Gender, age, education status, and data on disease were found to affect cyberchondria levels of patients.

Keywords: Heart Diseases, Access to Information, Internet, Anxiety, Cyberchondria.

Kalp Hastalarında Siberkondria Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Sinem Güzel1, Zülfünaz Özer2
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, kalp hastalarında siberkondria düzeyleri ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma kardiyoloji kliniğinde yatarak tedavi gören 345 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, Hasta Bilgi Formu ve Siberkondria Ciddiyet Ölçeği (SCÖ) ile elde edilmiştir.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 59.2±10.3 olup %65.5’i erkek, %81.4’ü evli, %36.2’si üniversite mezunu, %28.1’i emekli ve %62’sinin aile gelir durumu orta düzeydedir. Hastaların %56.8’inde 1-5 yıldır kalp rahatsızlığı mevcut ve %34.2’si kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçirmiş, %52.5’i son bir yılda 3-5 kez herhangi bir hekime başvurmuş, %48.1’i kendi sağlık durumunu orta olarak değerlendirmiş, %16.2’si hekime başvuru öncesi internette şikayetle ilgili araştırma yapmış, %10.1’i hekimin verdiği tedaviye başlamadan önce internetten araştırma yapmıştır. Hastaların SCÖ toplam puan ortalaması 75.47±30.83; alt boyutlardan “zorlantı” puanı 14.87±7.80; “aşırı kaygı” puanı 17.17±7.52; “aşırılık” puanı 19.47±8.55; “içini rahatlatma” puanı 13.44±6.30 ve “doktora güvensizlik” puanı 10.23±4.81 olarak tespit edilmiştir. 30 yaş altı hastaların, lise mezunlarının, tam zamanlı çalışanların, bir yıldan az zamandır kalp rahatsızlığı olanların, son bir yılda 3-5 kez hekime başvuranların, hekime başvuru öncesi internette şikayetleriyle ilgili araştırma yapanların ve hekimin verdiği tedaviye başlamadan önce internetten araştırma yapanların SCÖ puan ortalamasının istatistiksel olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).
Sonuç: Hastalarda orta düzeyde siberkondria saptanmıştır. Cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve hastalıkla ilgili verilerin hastaların siberkondria düzeylerini etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kalp Hastalıkları, Bilgiye Erişim, İnternet, Anksiyete, Siberkondria.

Sinem Güzel, Zülfünaz Özer. Cyberchondria Levels and Affecting Factors in Heart Patients. Turk J Card Nur. 2021; 12(27): 36-46

Corresponding Author: Zülfünaz Özer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.