EISSN 2149-4975
pdf
Cardiac Rehabilitation and Nursing Responsibilities [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2012; 3(3): 49-59 | DOI: 10.5543/khd.2012.006

Cardiac Rehabilitation and Nursing Responsibilities

Hilal Uysal
Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty

Cardiac rehabilitation is defined as to support those with known cardiovascular disease to achieve and maintain optimal health. Cardiac rehabilitation programs are effective for risk reduction. Lifestyle changes should be a whole with the medical and psychosocial treatments to reduce cardiovascular risk. Informed about the importance of preventive practices of individuals with a diagnosis of cardiovascular disease is provided. with support of nurses and other health team members (physician, dietician, physiotherapist, etc.), planning the degree of activity and disease at home after hospital discharge and compliance with disease and treatment.
Rehabilitation nurses provides coordination establishing good communication with other team members and despite with the individual's physical limitations, attempts to maximize function as independently as possible. Rehabilitation nurse gathers information from staff and other sources. Later, the patient's care plans, implements and evaluates rehabilitation provides integrity. In this article, the definition of cardiac rehabilitation, the importance of team work in the cardiac rehabilitation, roles of a nurse, cardiac rehabilitation phases, and patient / family education was informed about.

Keywords: Cardiac rehabilitation, rehabilitation nurse, cardiovascular diseases

Kardiyak Rehabilitasyon ve Hemşirenin Sorumlulukları

Hilal Uysal
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kardiyak rehabilitasyon, optimal sağlığı sağlamak ve sürdürmek için bilinen kardiyovasküler hastalığı olanlara destek olmak şeklinde tanımlanmaktadır. Kardiyak rehabilitasyon programları risk azaltılması için etkilidir. Kardiyovasküler risk azaltma, yaşam şekli değişiklikleri ile tıbbi ve psikososyal tedavilerin bütünlüğünü içermektedir. Kardiyovasküler hastalık tanısı olan bireylerin hastalık ve koruyucu uygulamaların önemi hakkında bilgilenmesi, taburcu olduktan sonra evdeki aktivitelerinin ve derecesinin planlanması, hastalığa ve tedaviye uyumu, hemşire ve diğer sağlık ekibi üyelerinin (hekim, diyetisyen, fizyoterapist vb.) desteği ile sağlanır. Rehabilitasyon hemşiresi, diğer ekip üyeleri ile iyi iletişim kurarak koordinasyonu sağlar ve birlikte bireyin fiziksel sınırlılıklarına rağmen mümkün olduğunca bağımsız fonksiyonlarını en üst düzeye çıkarmak için çalışır. Hemşire rehabilitasyon ekibinden ve diğer kaynaklardan bilgileri toplar. Daha sonra hasta için bakımı planlar, uygular ve değerlendirerek rehabilitasyonda bütünlük sağlar. Bu derlemede, kardiyak rehabilitasyonun tanımı, kardiyak rehabilitasyonda ekip çalışmasının önemi, hemşirenin rolleri, kardiyak rehabilitasyon fazları ve hasta/aile eğitimi hakkında bilgi verildi.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak rehabilitasyon, rehabilitasyon hemşiresi, kardiyovasküler hastalıklar

Hilal Uysal. Cardiac Rehabilitation and Nursing Responsibilities. Turk J Card Nur. 2012; 3(3): 49-59

Corresponding Author: Hilal Uysal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.