E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kahve Tüketiminin Kalp Sağlığı Üzerine Etkisi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(14): 136-139 | DOI: 10.5543/khd.2016.29290  

Kahve Tüketiminin Kalp Sağlığı Üzerine Etkisi

Sıdıka Oğuz, Zeynep Erdoğan
Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

Kafein, sinir sisteminde adenozin reseptörlerinin potansiyel bir antagonisti olarak etki gösterir. Kafein ile ilgili fizyolojik etkiler; merkezi sinir sistemi stimülasyonu, metabolizma hızında artma, diürez ve kan basıncında akut yükselmedir. Son 30 yıldır yapılan epidemiyolojik çalışmalarda kahvenin kalp hastalıkları üzerine etkisi araştırılmış ve konu hala tartışmalıdır. Vaka kontrol çalışmaları kahvenin kardiyovasküler riski artırma potansiyeli olduğunu göstermesine rağmen, kohort çalışmalarında, yüksek oranda kahve tüketen bireylerde kahve alımı ve kardiyovasküler riskler arasındaki ilişki olmadığı bildirilmiştir.
Başka bir çalışmada ise 52 normotansif sağlıklı erişkinde kan basıncı (KB), CRP, kalp hızı, kolesterol ve fibrinojen değerlendirilmiş, kafein alan kadın ve erkeklerde strese yanıt olarak sistolik kan basıncı ve kortizol değerlerinde artış görülmüştür. Noordzijin ve ark.nın, uzun süreli kahve tüketiminin KB’na etkisini değerlendirdiği randomize kontrollü çalışmaların oluşturduğu meta analizinde; sistolik kan basıncını 2.04 mmHg, diyastolik kan basıncını 0.73 mmHg artırdığı bildirilmiştir.
Greenberg ve ark.nın çalışmasında yaşlı bireylerde kafeinli içeceklerin kardiyovasküler hastalık (KVH) mortalite riskini azalttığı, kalp hastalıklarına karşı koruyucu olduğu bulunmuştur. Higdon’un sistematik reviewinde; kahve tüketimi ve koroner arter hastalığı riski arasında ilişkinin değerlendirildiği kohort çalışmalarda, kahve tüketiminin KVH riskini artırdığı bulunmamış ancak kan basıncı ve plazma homosistein gibi bazı risk faktörlerinde artışa neden olduğu bildirilmiştir.
Yaygın olarak tüketilen bir içecek olan kahvenin, kalp sağlığı üzerine olan etkisiyle ilgili çalışmalar tartışmalıdır. Bu nedenle randomize kontrollü, prospektif ve kanıt düzeyi yüksek olan çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kahve, Kalp Sağlığı, KVH


Effect of Coffee Consumption on Heart Healt

Sıdıka Oğuz, Zeynep Erdoğan
Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

Caffeine shows its effects as a potential of adenosine receptor antagonist in nervous system. Physiological effects associated with caffeine are central nervous system stimulation, the increase in the metabolic rate, diuresis and acute rise in blood pressure (BP). The impacts of coffee on heart health have been researched in Epidemiological studies conducted in the past 30 years and this topic is still debatable. Although case-control studies reveal that coffee is the potential to increase the risk of cardiovascular, it is stated that there isn’t correlation between the coffee intake in individuals who consume a high proportion of coffee and cardiovascular risks in cohort studies. BP, CRP, heart rate, cholesterol and fibrinogen have been evaluated in 52 normotensive healthy adults, and it has been observed an increase in men and women who consume caffeine systolic BP, cortisol levels as a response to stress. In the meta-analysis consisting of randomized controlled studies, which Noordzijin and his colleague evaluated the long-term effects of coffee consumption on BP; it is stated that Systolic BP increased 2.04 mmHg, and diastolic BP also increased 0.73 mmHg. According to the Greenberg et al. it has been found out that beverages including caffeine reduced the risk of cardiovascular disease mortality in elderly, and these caffeinated beverages are protective against heart diseases. In the systematic review of Higdon, in cohort studies evaluating the relationship between coffee consumption and risk of coronary artery disease, it isn’t revealed that coffee consumption increases the risk of cardiovascular disease, yet it is reported that it causes an increase some risk factors such as BP and plasma homocysteine. The coffee is a beverage widely consumed we have seen, are controversial studies on the effects on heart health. Thus randomized, prospective studies are needed with a high level of evidence.

Keywords: Coffee, Heart health, KVD


Sıdıka Oğuz, Zeynep Erdoğan. Effect of Coffee Consumption on Heart Healt. Turk J Card Nur. 2016; 7(14): 136-139

Sorumlu Yazar: Sıdıka Oğuz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale