E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kronik Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Öz Bakım Gücü ve Yorgunluk [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2018; 9(20): 105-112 | DOI: 10.5543/khd.2019.30164  

Kronik Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Öz Bakım Gücü ve Yorgunluk

Nuray Ermiş1, Kadriye Sayın Kasar2, Emine Karaman3, Yasemin Yildirim3
1İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aksaray
3Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Amaç: Kronik kalp yetersizliği olan bireylerde yorgunluğun öz bakım gücüne etkisini incelemektir.
Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini; Şubat-Haziran 2017 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin kardiyoloji polikliniğine başvuran ve klinikte yatan18 yaş ve üzeri, en az 6 ay önce kronik kalp yetersizliği tanısı almış, fiziksel ve bilişsel sağlık düzeyleri araştırmada uygulanacak formları cevaplamaya uygun ve araştırmaya katılmayı kabul eden 130 kalp yetersizliği olan hasta oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile “Birey Tanıtım Formu”, “Öz-bakım Gücü Ölçeği” ve “Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın yürütülebilmesi için etik kuruldan ve çalışmanın yapılacağı kurumdan yazılı izin, hastalardan ise sözel onam alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesi bilgisayar ortamında, frekans, yüzde, ortalama, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan 130 bireyin yaş ortalaması 58.74±17.46 olup, %60’ı erkek ve %89.2’i evlidir. Bireylerin yaklaşık yarısı (%47.7) hafif kısıtlı sınıfında (sınıf II) yer almakta olup %64.6’sı fazla kilolu ve obezdir. Kronik kalp yetersizliği olan bireylerin öz bakım gücü ölçeği toplam puan ortalaması 106.03±16.51 iken yorgunluk şiddeti ölçeği toplam puan ortalaması 5.6±1.38’dir. Bireylerin öz bakım gücü toplam puanı ile tedavi şekli, New York Kalp Cemiyeti konjestif kalp yetersizliği sınıflaması (NYHA), sol ve sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0.05). Ayrıca yorgunluk şiddeti ölçeği toplam puanı ile yaş, sol ve sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu değişkenleri arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Kronik kalp yetersizliği olan bireylerin öz bakım gücü toplam puanı ile yorgunluk şiddeti toplam puanı arasında ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).
Sonuç: Çalışma sonucunda, kronik kalp yetersizliği olan bireylerin yorgunluk şiddetinin öz bakım gücüne etkisinin olmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, kronik kalp yetersizliği; öz bakım gücü; yorgunluk.


Self Care Agency and Fatigue in Patients with Chronic Heart Failure

Nuray Ermiş1, Kadriye Sayın Kasar2, Emine Karaman3, Yasemin Yildirim3
1Istanbul Haydarpaşa Sample Training and Research Hospital, Istanbul Turkey
2Aksaray University, Faculty of Health Sciences Medical Nursing Department, Aksaray, Turkey
3Ege University Faculty of Nursing, Medical Nursing Department, Izmir, Turkey

Objective: To investigate the effect of fatigue on self-care agency in chronic heart failure patients.
Methods: The sample of this study, which is composed of descriptive type; between February and June 2017 this university hospital was admitted to cardiology and was hospitalized, 18 years and over, at least 6 months before she had been diagnosed with chronic heart failure, physical and cognitive health levels are appropriate for responding to the forms to be applied in the research and 130 patients with heart failure who agreed to participate in the study. The data of the study were collected by the researchers using face-to-face interview technique, "Individual Identification Form", "Self-care Agency Scale" and "Fatigue Severity Scale". In order for the work to be carried out, written consent was obtained from the ethics committee and the institution to which the work was made, and verbal consent was obtained from the patients. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests.
Results: The average age of the 130 individuals participating in the survey is 58.74 ± 17.46, 60% are male and 89.2% are married. Approximately half of the individuals (47.7%) are in the slightly limitation class of (classII) and 64.6% are overweight and obese. Individuals with chronic heart failure self-care agency of scale total scores averaged 106.03 ± 16.51 fatigue severity scale total score was 5.6 ± 1.38. Individuals' there is a significant difference between total score of self-care and treatment, NYHA classification, left and right ventricular ejection fraction (p<0.05). In addition, with the total score of fatigue severity scale age, left and right ventricular ejection fraction were statistically significant (p <0.05). There was no statistically significant relationship between total score of self-care agency and total fatigue severity score of individuals with chronic heart failure (p>0.05).
Conclusion: It is seen that the fatigue severity of individuals with chronic heart failure is not affected by self-care agency.

Keywords: Chronic heart failure, fatigue; nursing; self-care agency.


Nuray Ermiş, Kadriye Sayın Kasar, Emine Karaman, Yasemin Yildirim. Self Care Agency and Fatigue in Patients with Chronic Heart Failure. Turk J Card Nur. 2018; 9(20): 105-112

Sorumlu Yazar: Kadriye Sayın Kasar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale