E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Bireylerin Kardiyovasküler Sağlık Durumlarının ve İyilik Hallerinin Belirlenmesi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2019; 10(22): 67-77 | DOI: 10.5543/khd.2019.37039  

Bireylerin Kardiyovasküler Sağlık Durumlarının ve İyilik Hallerinin Belirlenmesi

Hilal Uysal, Hanım Büşra Oruçoğlu
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çalışma, 20 yaş ve üzeri bireylerin kardiyovasküler sağlık durumlarının, iyilik hallerinin ve iyilik halinin kardiyovasküler sağlık durumuna etkisinin belirlenmesi amacıyla planlandı ve gerçekleştirildi.

Yöntemler: Araştırma, İstanbul'da bir üniversitede Nisan-Mayıs 2019 tarihleri arasında Marmara bölgesinde yaşayan, araştırmanın amacı ve araştırmadan beklentiler hakkında bilgilendirme yapılan ve araştırmaya katılmaya istekli olan 20 yaş ve üzeri 248 birey ile gerçekleştirildi. Çalışmada veri toplama araçları olarak, bireylerin sosyodemografik özelliklerini ölçmeye yönelik oluşturulmuş anket formu, Amerikan Kalp Birliği Life’s Simple 7 kardiyovasküler sağlık ölçüm anketi, Günlük Besin Tüketim Kayıt Formu ve İyilik Hali Ölçeği kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %80.2’si kadın, yaş ortalaması 20.935±1.845, çoğunluğunun normal beden kitle indeksine sahip olduğu tespit edildi. Çalışmaya katılan bireylerin kardiyovasküler sağlık durumlarının yüksek düzeyde (8.479±1.944) olduğu, kadınların erkeklerden daha yüksek ideal kardiyovasküler sağlık durumuna sahip olduğu bulundu. Çalışmada ideal kardiyovasküler sağlık durumuna göre kadınların kan basıncı (p=0.005), beden kitle indeksleri (p=0.046) ve sigara içme oranları (p=0.000) erkeklere göre daha düşük, dolayısı ile kardiyovasküler sağlık durumu puanlarının daha yüksek olduğu bulundu. Bireyleri iyilik hali durumlarının yüksek düzeyde olduğu (40.413±10.397), kadınların çoğunluğunun erkeklerden daha yüksek iyilik düzeyine sahip olduğu bulundu (p<0.05). Bireylerin iyilik halinin kardiyovasküler sağlık üzerine etkisini açıklamak için anlamlı düzeyde olmadığı bulundu.
Sonuç: Sonuç olarak, çalışmaya katılan bireylerin yarısının ideal kardiyovasküler sağlık düzeyine sahip olduğu, bireylerin kardiyovasküler sağlık durumu puan ortalamalarının yüksek düzeyde olduğu bulundu. Bireylerin iyilik halinin kardiyovasküler sağlık üzerine etkisinin olmadığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Besin, iyilik hali, kalp; kardiyovasküler hastalık; sağlık; sağlık davranışları.


Determination of Cardiovascular Health Status and Well-Being of Individuals

Hilal Uysal, Hanım Büşra Oruçoğlu
Istanbul University-Cerrahpasa Florence Nightingale Faculty of Nursing, Medical Nursing Department, Istanbul, Turkey

Objective: The study was planned and carried out to determine the effects of cardiovascular health status, well-being and well-being on cardiovascular health status of individuals aged 20 years and older.
Methods: The study was conducted with 248 individuals over 20 years of age who were living in the Marmara region between April-May 2019 at a university in Istanbul, who were informed about the purpose and expectations of the study and were willing to participate in the study. Data were collected by using a questionnaire for measuring the sociodemographic characteristics of individuals, American Heart Association Life’s Simple 7 cardiovascular health questionnaire, Daily Food Consumption Record Form and Goodness Scale.
Results: It was found that 80.2% of the participants were female, mean age was 20.935±1.845, and the majority had normal body mass index. The cardiovascular health status of the participants was found to be high (8.479±1.944) and females had higher ideal cardiovascular health status than men. In the study, blood pressure (p=0.005), body mass index (p=0.046) and smoking (p=0.000) were higher in women than men in terms of ideal cardiovascular health status. The well-being status of individuals was found to be high (40.413±10.397), and the majority of women had higher levels of well-being than men (p<0.05). It was found that the well-being of individuals was not significant to explain the effect of cardiovascular health.
Conclusion: As a result, it was found that half of the individuals participating in the study had an ideal cardiovascular health level and the mean scores of the cardiovascular health status of the individuals were high. It was found that the well-being of the individuals had no effect on cardiovascular health.

Keywords: Cardiovascular disease, food, heart; health behaviors; well-being.


Hilal Uysal, Hanım Büşra Oruçoğlu. Determination of Cardiovascular Health Status and Well-Being of Individuals. Turk J Card Nur. 2019; 10(22): 67-77

Sorumlu Yazar: Hilal Uysal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale