EISSN 2149-4975
pdf
Turkish Reliability and Validity Study of the Hypertension Self-Efficacy Scale [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2021; 12(29): 190-195 | DOI: 10.5543/khd.2021.21-13-19

Turkish Reliability and Validity Study of the Hypertension Self-Efficacy Scale

Nihan Türkoğlu, Dilek Kılıç
Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Objective: This study was conducted to adapt the Hypertension Self-Efficacy Scale to Turkish and to test the validity and reliability of the scale.
Methods: The population of this methodological study consisted of 302 people who applied to the determined family health center between October and December 2014 and were diagnosed with hypertension for at least 1 year and agreed to participate in the study. The data of the study were collected using the Turkish version of the Descriptive Feature Form and Hypertension Self-Efficacy Scale. Item total score correlation, Cronbach’s alpha, and factor analysis were used for the internal consistency structure of the Turkish form of the scale. The Hypertension Self-Efficacy Scale was administered to the patients using face-to-face interview technique.
Results: Factor analysis results determined that the scale had a single factor structure as in its original form. Cronbach’s alpha internal consistency coefficient of the Hypertension Self-Efficacy Scale was found to be 0.88 and the test-retest reliability coefficient was found to be 0.78. In addition, it was determined that the item-total correlation coefficients of the Turkish form of the scale were between 0.23 and 0.86. The explanatory factor analysis of the scale showed a single factor structure with factor loadings in an appropriate range (0.89–0.33).
Conclusion: The results showed that the Turkish version of the Hypertension Self-Efficacy Scale has sufficient validity and reliability values to determine the self-efficacy levels in patients with hypertension. The Turkish version of the Hypertension Self-Efficacy Scale was found to be a valid and reliable instrument in determining self-efficacy levels of these patients.

Keywords: Reliability, validity, hypertension, self-efficacy

Hipertansiyon Özetkililik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Nihan Türkoğlu, Dilek Kılıç
Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Bu çalışma Hipertansiyon Öz-etkililik Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak, ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntemler: Metodolojik türde yapılan araştırmanın evrenini Ekim-Aralık 2014 tarihleri arasında belirlenen aile sağlığı merkezine başvuran, en az bir yıldır hipertansiyon tanısı almış olan ve araştırmaya katılmada gönüllü olan 302 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Tanımlayıcı Özellik Formu” ve “Hipertansiyon Öz-etkililik Ölçeği’nin” Türkçe formu kullanılarak toplanmıştır. Ölçeğin Türkçe formunun iç tutarlılık yapısı için madde toplam puan korelasyonu, Cronbach alfa ve faktör analizi kullanılmıştır. Hipertansiyon Öz-etkililik Ölçeği hastalara yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır.
Bulgular: Faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğk orjinal formda olduğu gibi bir boyutlu bir yapıda olduğu belirlenmiştir. Hipertansiyon Öz-etkililik Ölçeği’nin Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı.88, “test-tekrar-test” güvenirlik katsayısı 0.78 olduğu saptanmıştır. Ayrıca ölçeğin madde-toplam puan korelasyon değerleri 0.23 ile 0.86 arasında değişmektedir.
Sonuç: Hipertansiyon Öz-etkililik Ölçeği Türkçe formunun hipertansiyon hastalarının öz-etkililik yeterlilik düzeylerini belirlemede yeterli düzeyde geçerlilik ve güvenilirlik göstergelerine sahip olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geçerlilik, güvenilirlik, hipertansiyon, öz-etkililik

Nihan Türkoğlu, Dilek Kılıç. Turkish Reliability and Validity Study of the Hypertension Self-Efficacy Scale. Turk J Card Nur. 2021; 12(29): 190-195

Corresponding Author: Nihan Türkoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular Nursing