E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 4 Sayı : 6 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 4 (6)
Cilt: 4  Sayı: 6 - Aralık 2013
Özetleri Gizle | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1
Makale Özeti

DERLEME
2.
Kalp Yetersizliği Tanısı Olan Bireylerde Semptom Yönetimi
Symptom Management in Patients with a Diagnosis of Heart Failure
Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer
doi: 10.5543/khd.2013.007  Sayfalar 1 - 14
Dünyada kalp yetersizliği prevelansı son 20- 30 yılda hızlı bir artış göstermekte ve önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde erişkin toplumun yaklaşık %1-2’sinde kalp yetersizliğine rastlanmakta, prevalansı 70 yaş ve üzerindeki bireylerde %10’a kadar yükselmektedir. Kalp yetersizliği tanısı alan bireylerin hastalık ve hastalığın neden olduğu semptomlar nedeniyle yaşam kalitelerinin azaldığı ve ortalama yaşam sürelerinin kısaldığı ayrıca, sosyal ve psikolojik sorunlar yaşadıkları, emosyonel, fiziksel işlevlerin önemli düzeyde olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Kalp yetersizliğinde hastalık belirti ve bulgularının azaltılması bakım ve tedavinin önemli hedeflerinden biridir. Semptomların iyi yönetilebilmesi, semptomların iyi değerlendirilmesiyle mümkündür. Kalp yetersizliği tanısı alan hastalarda multidisipliner bir yaklaşımla uygulanan başarılı bir tedavi ve semptom yönetimi ile tekrarlayan hastaneye yatışların azaldığı ve sağ kalımın arttığı bilinmektedir. Kalp yetersizliği semptomlarının patofizyolojisi, klinik görünümü ve semptom yönetiminin ele alındığı bu derlemenin hemşirelere kalp yetersizliği tanısı ile izlenen bireylerin sorunlarını, nedenlerini tanılama ve girişimlerini uygulama açısından yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
The prevalence of heart failure shows a rapid increase in the world the last 20-30 years and emerges as an important cause of morbidity and mortality. In developed countries, about 1 to 2% of the adult society seen heart failure, the prevalence increases to 10% in individuals over 70 years of age. Individuals with a diagnosis of heart failure, decreased quality of life and shortened the average life expectancy due to disease and symptoms of disease, also known they live social and psychological problems, emotional, physical functions affected significantly negative. Reducing disease signs and symptoms of heart failure is one of the important goals of care and treatment. For better management of symptoms, best possible evaluation of symptoms is necessary. It is known that an successful treatment and the symptom management with a multidisciplinary approach in patients with heart failure, decreased recurrent hospital admissions and increase survival. Heart failure symptoms’ pathophysiology, clinical manifestations, and symptom management discussed in this review is thought to be helpful to nurses problems of individuals diagnosed with heart failure, diagnose the causes of the disease and application attempts.

3.
Literatür İncelemeleri ve Klinik Araştırmalarda Önemi
Literature Reviews and Its Importance in Clinical Studies
Sevda Türen, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2013.008  Sayfalar 15 - 20
Sağlık alanında her gün binlerce çalışma yayınlanmakta ve çok hızlı bir bilgi birikimi ortaya çıkmaktadır. Araştırmacı ya da sağlık hizmeti sunucularının bu hıza ayak uydurabilmesi ve yenilikleri takip edebilmesi daha da zor hale gelmektedir. Bütün bu bilgilerin analiz ve senteziyle oluşturulan literatür incelemeleri (review), okuyucunun veya araştırmacının kısa zamanda ve donanımlı bilgi kaynağına ulaşmasını sağlar. Literatür incelemesi; ilgili literatürün gözden geçirilmesiyle her hangi bir çalışmanın parçası olabileceği gibi, başlı başına bir makale şeklinde de olabilir. Mevcut literatürün sistematik olarak incelenerek bağımsız çalışmalar halinde sunulması, geleneksel literatür incelemesi, meta-analiz ya da en iyi kanıt sentezi olmak üzere 3 farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Sistematik literatür incelemeleri; uygulanan katı, detaylı, tekrar edilebilir ve şeffaf metodolojileri sayesinde literatür seçiminde yanlılığı ortadan kaldırdığı veya en aza indirgediği için güvenilir bilgi kaynağı oluşturur. Bu çalışmada; literatür incelemelerinin temel özellikleri ve klinik araştırmalarda önemi vurgulanmaktadır.
Thousands of studies has been published in the field of medicine every day and knowledge accumulates very rapidly. It is getting more difficult for the researchers and health care providers to adapt with the ever changing knowledge and speed of the innoviations. Reviews generated by analysis and synthesis of all the information available in the literature provides easily accessible and qualitative source of information. Review of the relevant literature can be a part of any study or can be in the form of an article in itself. Systematic review of the literature can be presented in 3 different ways; traditional literature review, meta-analysis or the best evidence synthesis. Systematic literature reviews; by adopting strict, detailed, replicable and transparent methodologies eliminates or minimizes the bias due to the selection of literature and create a reliable source of information. Basic features of the review and its importance in the clinical studies are emphasized in this study.

ARAŞTıRMA
4.
TKD Kalp Yetersizliği, Akut Koroner Sendromlar, Hipertansiyon, Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzlarının Kullanımına Yönelik Değerlendirme
Assessment for the Use of Turkish Society of Cardiology Nursing Care Guidelines in Heart Failure, Acute Coronary Syndromes, Hypertension and Percutaneous Coronary and Valvular Interventions
Nuray Enç, Havva Öz Alkan
doi: 10.5543/khd.2013.009  Sayfalar 21 - 32
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada hemşirelik sürecini temel alarak hazırlanan TKD (Türk Kardiyoloji Derneği) Kalp Yetersizliği, Akut Koroner Sendromlar, Hipertansiyon, Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzları’nın kardiyoloji alanında çalışan hemşireler tarafından kullanım durumları ve etkinliği araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Türkiye’de bulunan 45 devlet ve üniversite hastanelerinde kardiyoloji kliniklerinde en az bir yıl çalışan, araştırmaya katılmaya gönüllü olan 705 hemşire ile yapıldı. Veriler genel bilgi formu ve kılavuzların kullanımına yönelik 23 soru içeren anket ile toplandı. Formlar hemşirelik hizmetleri müdürlüğü/başhemşireliğe posta ile gönderildi. Hemşireler tarafından doldurulan formlar hemşirelik hizmetleri müdürlüğü/başhemşireliklerden posta ile geri toplandı.
BULGULAR: 279 (%39,6) hemşirenin TKD Kalp Yetersizliği Hemşirelik Bakım Kılavuzu hakkında bilgisi var ve 220 (%31,2) hemşire kılavuzu kullanmaktadır. Kılavuzu kullanan hemşirelerin %59.1 ile %69.5’i hemşirelik sürecinin farklı aşamalarında kılavuzu çok - çok fazla yararlı bulmaktadır. TKD Akut Koroner Sendromlar Hemşirelik Bakım Kılavuzu hakkında 274 (%38,9) hemşirenin bilgisi vardır ve 219 (%31,1) hemşire bu kılavuzu kullanmaktadır, kullananların %57,1 ile %66,7’i hemşirelik sürecinin farklı aşamalarında kılavuzu çok-çok fazla yararlı bulmaktadır. TKD Hipertansiyon Hemşirelik Bakım Kılavuzu hakkında 271 (%38,4) hemşirenin bilgisi vardır ve 213 (%30,2) hemşire kullanmaktadır, kılavuzu kullanan hemşirelerin %61,5 ile %65,3’i hemşirelik sürecinin farklı aşamalarında kılavuzu çok - çok fazla yararlı bulmaktadır. TKD Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzu hakkında ise 216 (%306) hemşirenin bilgisi vardır ve 149 (%21,1) hemşire bu kılavuzu kullanmaktadır. Bu kılavuzu kullanan hemşirelerin %56 ile %61,9’u hemşirelik sürecinin farklı aşamalarında kılavuzu çok- çok fazla yararlı bulmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mevcut hemşirelik bakım kılavuzları hemşireler tarafından yeterince bilinmemektedir. Kılavuzlar hakkında bilgisi olanlar bu kılavuzları klinik uygulamalarında kullanmakta ve çok yarar görmektedir.
INTRODUCTION: In this study, effectiveness and use of Turkish Society of Cardiology Nursing Care Guidelines for Nursing Care Guidelines in Heart Failure, Acute Coronary Syndromes
Hypertension, Coronary and Valvular Interventions which prepared on the basis of
the nursing process by nurses working in the field of cardiology were investigated.
METHODS: Study was carried out by 705 nurses who volunteered to participate in the study, at least one year working in cardiology clinics in the 45 state and university hospitals
in Turkey. The data were collected with general information form and a questionnaire
containing 23 questions related to the use of the guidelines. Forms were sent to charge
nurses by postal service. Filled forms by the nurses were back collected with postal service.
RESULTS: 279 (39.6%) nurses have knowledge about the Heart Failure Nursing Care Guide, and 220 (31.2%) nurses uses guideline. 59.1- 69.5 % nurses who use the guideline find very
much useful in phases of the nursing process. 274 (38.9%) nurses have knowledge about the Acute Coronary Syndromes Nursing CareGuide and 219 (31.1%) nurses uses the
guideline. 57.1- 66.7 % nurses who using the guideline find very much useful in phases of
the nursing process. 271 (38.4%) nurses have knowledge about the Hypertension Nursing
Care Guide and 213 (30.2%) nurses uses guideline. 61.5-65.3% nurses who using the
guideline find very much useful in phases of the nursing process. 216 (30.6%) nurses have knowledge about the Percutaneous Coronary and Valvular Interventions Nursing Care Guide and 149 (21.1%) nurses uses guideline. 56-61.9 % nurses who using the guideline find very much useful in phases of the nursing process.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Available nursing care guidelines were not well known by nurses. Nurses who have information about guidelines use and significantly benefit from these guidelines in clinical practice. 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale