E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 6 Sayı : 9 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 6 (9)
Cilt: 6  Sayı: 9 - Mayıs 2015
Özetleri Gizle | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Günümüzde Hemşire Liderliğinde Kardiyovasküler Hastalık Yönetim Programları
Cardiovascular Disease Management Programs in Nursing Leadership At The Present Time
Hilal Uysal
doi: 10.5543/khd.2015.001  Sayfalar 1 - 14
Sağlık bakımındaki yeni gelişmelerde kronik hastalık bakımının iyileştirilmesi öncelikli hedefler arasındadır. Kronik hastalık yönetiminde bütünleştirilmiş sağlık hizmetleri olmadan yüksek performanslı sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunulması mümkün değildir. Hastalık yönetim programlarının kardiyovasküler riskleri azaltmak için hasta bakımında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Hemşire liderliğindeki bakımın daha proaktif ve hedefe yönelik bir girişim olduğu ifade edilmektedir. Sonuçta, bütünleştirilmiş ve koordine bir bakım verilmesi sağlanarak, hastalık yönetim programlarının uygulanabilirliği ve bireylerin sağlığında aktif olarak sorumluluk alabilmesi mümkün olacaktır.
Improving chronic illness care in new developments in health care is among the
primary targets. Without integrated health care management of chronic diseases is not possible to present a high - performance sustainable health services. To reduce the risk of cardiovascular of the disease management program has proven to be effective in patient care. Nurse-led care is expressed more proactive and as an attempt to target. Ultimately, by ensuring integrated and coordinated care, will be able the applicability of the disease management programs and individuals to take responsibility as active in health.

3.
Kritik hastalarda kardiyovasküler değişiklikler ve hemşirelik girişimleri
Cardiovascular changes in critically ill patients and nursing interventions
Sevda Türen
doi: 10.5543/khd.2015.002  Sayfalar 15 - 26
Kritik hasta tanımı; genel olarak yaşamsal fonksiyonları stabil olmayan, destek tedavisi altında stabil tutulan veya genel durumunun kötüleşmesi muhtemel olan hastalar için kullanılmaktadır. Kritik bakım/yoğun bakım ise, bu hastalara teknolojik olanaklardan üst düzeyde yararlanılarak bakımın eksiksiz olarak verilmesini içerir. Kardiyovasküler değişiklikler kritik hastalarda oldukça sık görülmekte olup, morbidite ve mortalitede önemli rol oynamaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşireler karmaşık ve yaşamı tehdit edici sorunları olan hastaların tanılamasını yapmak, hastaları sürekli izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulamakla yükümlüdürler. Dolayısıyla; hemşireler kritik hastaların durumunda en ufak bir değişikliği anında anlayabilmeli, hastaya gereken müdahaleyi yapabilmeli ve rapor edebilmelidir. Bu derlemede, kritik bakım/yoğun bakım alan hastalarda görülebilecek kardiyovasküler değişiklikler ve bunlara yönelik hemşirelik girişimleri ele alınmıştır.
Definition of the critically ill patients is used for the patients whose vital functions are not stable, maintained under supportive treatments or in a situation where their general condition can possibly be deteriorated. The critical care/intensive care; involves utilizing a high level of technological facilities to provide a thorough care for these patients. Cardiovascular changes are seen very common in critically ill patients and play an important role in morbidity and mortality. Nurses working in intensive care units are obliged to make diagnosis of the patients with complicated and life-threatening problems, continuously monitor and implement quality and advanced intensive care and treatment interventions. Therefore, nurses should be able to recognize the slightest change in the condition of the critically ill patients immeaditely, be able to intervene and report them appropriately. In this review, we discuss the cardiovascular changes that can be seen in critical care/intensive care patients and targeted nursing interventions that can be implemented.

4.
Kalp Yetersizliğinde Evde Bakım
Home Care in Heart Failure
Havva Öz Alkan, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2015.003  Sayfalar 27 - 41
Sağlık bakımının sürekli olması tekrarlayan hastane yatışları olan kalp hastaları için özellikle önemlidir. Kalp yetersizliği 65 yaş ve üzeri bireylerde en sık karşılaşılan hastaneye yatış nedenidir ve kalp yetersizliği olan hastaların hastane maliyeti de diğer yaşlı bireylerin hastane maliyetlerinden daha fazladır. Kalp hastalıklarında evde bakım girişimleri ve evde bakım için taburculuk kriterleri semptomları tanılama ve takibi, ilaç yönetimi (özellikle antikuagülan ve diüretik tedavi yönetimi), aktivite devamlılığı, kardiyak rehabilitasyon, beslenme eğitimi, risk faktörlerinin kontrol altına alınması, kognitif değerlendirme ve mental sağlık ile ilgili eğitime odaklanmaktadır. Evde bakımın fiziksel sağlık, psikolojik durum, bağımsızlık düzeyi, sosyal katılım, kişilerarası ilişkiler, kendi potansiyelini gerçekleştirme ve entellektüel gelişim süreçleri üzerinde olumlu etkileri söz konusudur. Ayrıca aile bütünlüğünün korunmasına, stresin azaltılmasına, bireyin kendince alışık olduğu ortamda yaşamını sürdürebilmesine, kendini gerçekleştirebilmesine olanak sağlar. Sağladığı bu olumlu sonuçlar ile sağlık bakımının vazgeçilmez bir parçasıdır.
The continuity of health care is particularly important for heart patients with recurrent hospital admissions. Heart failure is the most common cause of admission to hospital in individuals aged 65 and over. Hospital costs of patients with heart failure is higher than hospital costs of the other elderly. Home care interventions in heart disease and discharge criteria for home care focuses to diagnostic and follow-up of symptoms, medication management (especially anticoagulant and diuretic treatment management), continuity of activity, cardiac rehabilitation, nutrition education, control of risk factors, cognitive evaluation and education about mental health. There are positive effects of home care on physical health, psychological state, level of independence, social participation, interpersonal relationships, realize their potential and intellectual development processes. In addition home care allows to the preservation of family unity, to reduce stress, to sustain life in an environment where individuals are accustomed to self, allows himself to be carried out. It is indispensable part of health care with this provides the positive results.

5.
Kalp Kapak Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
Heart Valve Diseases and Nursing Care
Cansu Polat, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2015.004  Sayfalar 42 - 57
Kalp kapak hastalıkları koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve kalp yetersizliğinden sonra en yaygın mortalite ve morbitide nedenlerindendir. Kalp kapak hastalıkları klinik olarak darlık (stenoz), yetersizlik (regürjitasyon) veya aynı kapakta darlık ve yetersizliğin birlikteliği sonucu ortaya çıkabilir. Kalp kapak hastalıklarında kalp yetersizliği, endokarditler veya disritmiler hastane yatışı gerektirebilir. Kapak hastalıklarının tedavisinde cerrahi ve tıbbi seçenekler bulunmakta olup bu süreçte hemşirelerin önemli rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. Kapak hastalıklarının tıbbi tedavisi;ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliklerini içermektedir. Kalp kapak hastalıklarının tedavi sürecinde hemşirelik bakımı; hastanın kardiyak fonksiyonlarının optimal düzeyde sürdürülmesi, kardiyak toleransın arttırılması, günlük yaşam aktivitelerinin planlanması, hasta/aile eğitimi ve ilaç tedavisine uyumunu kapsamaktadır. Bu derlemede kalp kapak hastalıklarının etiyolojisi, patofizyolojisi, klinik bulguları, tanı ve tedavi yöntemleri, hemşirelik tanı ve girişimleri ele alınmıştır.
Valvular heart diseases (VHD) are the most common causes of mortality and morbidity after coronary artery disease, hypertension, and heart failure. Valvular heart diseases may ocur the result of valve stenosis, valve regurjitation both valve stenosis and valve regurtitaion. Valvular heart disease may require hospitalization or outpatient care for management of heart failure, endocarditis, embolik disease or dysrhytmias. Heart valve disease are treated as medical and surgical treatment and there are important role and responsibilities of nurses this process. Nursing care during the treatment of valvular heart disease; maintaining an optimal level of the patient's cardiac function, increasing the cardiac tolerance, planning activities of daily living, patient / family education includes compliance with medication and therapy. In this article, valvular heart disease etiology, pathophysiology, clinical manifestations, diagnosis and treatment, nursing diagnosis and interventions are discussed.

6.
Kalp Yetersizliği Yönetiminde Telemonitörizasyon ve Hemşirelik
Telemonitoring for Heart Failure Management and Nursing
Meral Altıok
doi: 10.5543/khd.2015.005  Sayfalar 58 - 74
Kalp yetersizliği, mortalitesi ve hastaneye tekrar yatış sıklığı yüksek olan kronik ilerleyici bir klinik sendromdur. Kalp yetersizliği olan hastalar için birçok farklı hastalık yönetimi yaklaşımları geliştirilmiştir. Kanıt temelli hastalık yönetim programları kronik hastalığı olan bireylerin öz-bakım ve öz-yönetim becerilerini geliştirmelerine, klinisyenler için ise daha iyi klinik bilgi ve danışmanlık yapmalarına yardım etmek için tasarlanmıştır. Telemonitörizasyon yöntemi bu yaklaşımlardan biridir. Telemonitörizasyon kronik hastalığın yönetimini geliştirme, önlenenebilir tekrarlı yatışları ve maliyeti azaltma potansiyeline sahiptir. Bu derlemenin amacı kalp yetersizliği hastalık yönetimi programlarını (Planlanmış Telefon Desteği, Telemonitörizasyon), önemli bileşenlerini (hasta eğitimi, öz-bakim ve öz-yönetim), hemşirenin rolünü ve ülkemizdeki mevcut durumu tartışmaktır.
Heart failure is a progressive condition and is associated with high patient mortality rates and frequent hospitalizations. Several different disease management interventions for patients with heart failure have been developed. Evidence-based disease management programs are designed to help individuals with chronic diseases improve self care and self- management, also provide better clinical information for clinicians. Telemonitörizasyo method is one of those approaches. Telemonitoring has the potential to improve the management of chronic illness and decrease preventable rehospitalizations and associated costs. The objective of this review is to discuss for heart failure disease management programs (structured telephone support, Telemonitoring) and to define the components of an efficient (patient education, self-care and self-management), nursing role and the current situation in our country.

ARAŞTıRMA
7.
Acil ve Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelerin EKG Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of ECG Knowledge of the employees in the Emergency and Intensive Care Nurses
Yasemin Çelik, Canan Karadaş, Cansu Akdağ, Gülay Özkeçeci
doi: 10.5543/khd.2015.006  Sayfalar 75 - 85
GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, acil ve yoğun bakım servislerinde çalışan hemşirelerin, acil müdahale için gerekli hazırlıkları yapabilmesi için çok önemli bir veri olan EKG bulgularını tanıyabilme bilgi düzeyini belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızın evrenini 55 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmaya katılmaya gönüllü 48 hemşireye anket uygulandı. Ardından bir saatlik Temel EKG konulu eğitim verildi ve tekrar aynı anket soruları uygulanarak iki aşamalı olarak 19.07.2013 tarihinde çalışma tamamlandı. Anket formunda toplam 24 soru yer almaktadır.
BULGULAR: Çalışmamızda, Eğitim öncesi sorulara verilen doğru cevapların toplam puan ortalaması 8.625 iken, eğitim sonrası toplam puan ortalaması 10.212’ ye yükselmiş olması istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmuştur (P <= 0.05). Bu durum, verilen hizmet içi eğitimin istenilen seviyede olmasa da etkili olduğunu göstermektedir. Sorulardan alınabilecek toplam tam puan 16.0 olarak belirlendi. Yaş, eğitim düzeyi ve hemşire olarak meslekte çalışma süresi ile EKG bilgi düzeyi sorularına verilen cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşmuştur (P <= 0.05). Buna göre; Yaş olarak 23-27 yaş aralığındaki hemşireler, lisans mezunu hemşireler, 0-4 yıl aralığında çalışan hemşirelerin EKG bilgi düzeyi sorularına daha fazla doğru yanıt verdikleri görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil ve Yoğun bakım servislerinde çalışan hemşirelerin EKG çekimi ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerinin istenen düzeye gelmesi için hizmet içi eğitimlerin arttırılması gerektiği sonucuna varıldı.
INTRODUCTION: The study of nurses working in emergency and intensive care services, in order to make the necessary preparations for emergency response data is very important to recognize the ECG findings was performed to determine the level of knowledge.
METHODS: Our study population consists of 55 nurses. Volunteered to participate in the survey questionnaire was administered to 48 nurses. Then an hour of training on basic ECG and again applying the same survey questions the study was completed in two phases on 19/07/2013. There are 24 questions in the questionnaire.
RESULTS: In our study, pre-training total score of correct answers given to questions 8625, while the total score after training 10,212 rose to make a difference was not statistically significant (P <= 0.05). This situation is not at the desired level of in-service training shows that effective. Questions can be obtained from a total of 16.0 full points, respectively. Age, educational level and length of employment as a nurse with the answers given to the questions of the level of knowledge ECG statistically significant difference occurs (P <= 0.05). Accordingly; By the age of nurses in the age range 23-27, bachelor's degree nurses, nurses working in the range of 0-4 years, the level of knowledge of the ECG has been found that responding to the questions more accurately
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, Afyon Kocatepe University Research and Application Hospital Emergency and intensive care unit nurses working in the ECG recording and evaluation of information about the desired level to arrive in-service training should be increased where it was concluded.

OLGU SUNUMU
8.
Geçici Pacemaker Takılan Hastada Twitching ve Twiddler Sendromu
Twitching in Patient Temporary Pacemaker Implanted and Twiddler’s Syndrome
Fatma İltuş, Yasemin Tokem, Elif Ünsal Avdal, Berna Nilgün Özgürsoy Uran
doi: 10.5543/khd.2015.007  Sayfalar 86 - 90
Twiddler sendromu disritmi tedavisinde kullanılan cihazların çok rastlanmayan ama tehlikeli olası bir komplikasyonudur. Bu sendrom hastanın cihazı manipülasyonu ile çekilme ve yerinden çıkması sonucu gelişir. Cihaz çekilir ve yer değiştirirse ledler yolculuk sırasında diyafram, vagus siniri, frenik siniri, pektoralis kasını ve brakiyal pleksusu uyarabilir. Uyarım sonucu etkilenen alanda twitching olarak isimlendirilen çekilme hissi ve seyirmeler görülebillir.
Geçici pacemakerlar kalp hızındaki anormal varyasyonları normale döndürerek, bozulan hemodinaminin yeniden normale dönmesini sağlamaktadır. Akut nedenlerle geçici pacemaker takılan ve yoğun bakımda takip edilen hastaların oranı oldukça yüksektir. Bu yazıda Twiddler sendromu ve tam AV blok nedeniyle geçici pacemaker takılan olguda görülen twitching tartışıldı.
Twiddler syndrome is an infrequent but potentially dangerous complication of device therapy for dysrhythmias. This syndrome results from the manipulation of the implanted pulse generator by the patient, leading to traction and subsequent lead dislodgement. If it is pulled, the pacemaker tip, during leads Journey can stimulate the diaphragm, vagus nerve, phrenic nerve, pectoralis muscle and brachial plexus. Sense of contraction and pulsation due to stimulation on affected area called twitching may be occured.
Temporary pacemakers reverse from anormal variations of heart rate to normal and from unstable hemodynamics to stable. Ratio of patient implanted temporary pacemaker for emergency situations and then caring intensive care unit is very high. In this paper, it was discussed twitching in case who implanted temporary pacemaker for third degree atrioventricular block and Twiddler’s syndrome.

9.
Sağ ve Sol Ventrikül Destek Cihazı Takılan Hastanın Postoperatif Dönemdeki Hemşirelik Bakımı
Postoperative Nursing Care of The Patients With Right and Left Ventricular Assit Device
Sema Koçaşlı, İnci Mercan
doi: 10.5543/khd.2015.008  Sayfalar 91 - 98
Kalp yetersizliğinin tedavisinde son dönemlerde artan teknolojik ilerlemeler mekanik dolaşım desteklerinin hızla gelişmesine neden olmakta ve bu durum ventrikül destek cihazı (Ventricular Asist Device-VAD) implantasyonu kullanımının yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Ameliyattan sonra hastaların yaşam kalitesi ciddi düzeyde yükselmekle birlikte mortaliteyi arttıran komplikasyonlar (kanama, infeksiyon, tromboemboli ve strok, sağ veya sol ventrikül yetersizliği) gelişebilmektedir. Komplikasyonları önlemek ve yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlamak için hemşirelik bakımı büyük önem taşımaktadır. VAD takılan olgu hastasının yoğun bakım ünitesindeki hemşirelik bakımı, Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları-NANDA tarafından onaylanan “Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine” göre yapılmıştır.
Technological improvements of heart failure treatment cause rapid advance of mechanical circulatory support systems in recent years. These condition results increased application of Ventricular Assist Device (VAD). The life quality of these patients is increased. There are several complications like bleeding, infection, thromboembolism, stroke, right and left heart failure of VAD application. Nursing care of this patient group is important because of preventing complications and ensuring highest life quality. Nursing care of this case with VAD device was performed according to functional ‘health care patterns’ of NANDA. 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale