E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 7 Sayı : 12 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 7 (12)
Cilt: 7  Sayı: 12 - Nisan 2016
Özetleri Gizle | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Dünya'da ve Türkiye'de kardiyoloji hemşireliği
Cardiac nursing in Turkey and in the world
Simge Kalav, Zeynep Canlı Özer
doi: 10.5543/khd.2016.001  Sayfalar 2 - 14
Kardiyoloji hemşireliğinin gelişimi ile ilgili düzenlenen bu derlemede; kardiyoloji hemşireliğinin tanımı ve tarihçesi, dünyada kardiyoloji hemşireliğinin yapılandırılmasına ilişkin örnekler, yurt dışı kardiyoloji hemşireliği eğitimi ve kardiyoloji hemşireliği sertifikasyonu, ülkemizde kardiyoloji hemşireliğinin gelişimi ele alınmıştır. Kardiyoloji hemşireliği son 50 yıl içinde bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Kardiyoloji hemşireleri akut ya da kronik kalp rahatsızlığı olan bireylere kapsamlı bir kardiyovasküler bakım sağlamak üzere özelleşmiş hemşireler olarak tanımlanmaktadır. Kardiyoloji hemşireleri kalp hastalıklarını önleme ve yönetme stratejilerinin yanı sıra danışmanlık, tarama ve stres testlerini içeren uygulamalar yoluyla, kardiyovasküler sağlığın optimum düzeyde geliştirilmesi için çalışmaktadır. Avrupa ve Amerika’daki çeşitli dernekler, organizasyonlar, yasa ve yönetmeliklerin kardiyoloji hemşireliğinin gelişimine önemli katkı sağladığı söylenebilir. Ülkemizde bu alanda, Türk Kardiyoloji Derneği bünyesinde çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu kongre, eğitim programları ve kurslar düzenlemekte, bunun yanı sıra sertifika programı oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.
The assembly, held about the development of cardiac nursing includes the definition of cardiac nursing and history, examples of the configuration of cardiac nursing in the world, cardiac nursing education abroad and cardiac nursing certification, the development of cardiac nursing in our country. Cardiac nursing has become a specialized field in the last 50 years. Cardiac nurses are specialized to provide comprehensive cardiovascular care for patients with acute and chronic heart maladies. They work to promote optimal cardiovascular health by applications that involve health counseling, screening, and stress tests, as well as disease prevention and management strategies. It can be said that the various associations, organizations, laws and regulations in Europe and America have contributed significantly to the development of cardiac nursing. In our country, a work group has been formed in this field within the Turkish Society of Cardiology. This group organizes conferences, training programmes and courses. Also, it carries out studies intended for creating a certification programme.

3.
Koroner Arter Hastalığı ve İş Yaşamı
Coronary Artery Disease and Occupational Life
Sıdıka Oğuz, Gülşah Çamcı
doi: 10.5543/khd.2016.002  Sayfalar 15 - 23
Koroner arter hastalığı olan bireylerin iş tanımı, işyerinden aldığı destek, işyerindeki çalışma protokolleri, çalışma saatleri ve iş seyahatleri gibi nedenler hastalık yönetiminde güçlükler yaratabilir. Çalışmalarda, vardiyalı çalışmanın, iş stresinin, fazla veya az iş saatlerinin kardiyovasküler hastalık riskini artırdığı bulunmuştur. Bu nedenle her bireyin düşük sosyoekonomik düzey, sosyal destek eksikliği, iş stresi, aile yaşamında depresyon, anksiyete, düşmanlık ve D tipi kişilik gibi psikososyal faktörlerin içinde olduğu psikososyal strese karşı sağlıklı davranışlar edinmesi koroner arter hastalığı riskini azaltabilir. Hemşireler, koroner arter hastalığı olan bireylere geniş kapsamlı kardiyak rehabilitasyon eğitimi vererek, bireylerin iş stresiyle daha iyi baş etmesini ve iş yaşamına adaptasyonunu sağlayabilir. Ayrıca yönetici veya iş sahibinin çalışanını iş stresinin azaltılması, çalışma saatlerinin düzeltilmesi, olumlu sağlık davranışları ve sosyal destek yönünden desteklemesi önemlidir.
Individuals with coronary artery disease may be created difficulties in disease management for reasons such as job description, support from the workplace, study protocols in the workplace, working hours and business trips. In studies; shift work, occupational stres, much or little work hours has been found increasing the risk of cardiovascular disease. Therefore; every individual can reduce the risk of coronary artery disease after acquisition of healthy behaviors against the psychosocial stress as well as in psychosocial factors such as low socio-economic status, lack of social support, occupational stress, depression in family life, anxiety, hostility and D type personality. When nurses provide trainning for comprehensive cardiac rehabilitation to individuals with coronary artery disease, individuals can be coped with occupational stress better and lead to adaptation of work life. In addition, it is important that business owners or managers must support to employees in terms of the reduction of occupational stres, correction of working hours, positive health behaviors and social support.

4.
Miyokard İnfarktüsü Sonrası Roy Uyum Modeline Dayalı Hemşirelik Yaklaşımı
Nursing Approach Based on Roy Adaptation Model After Myocardial Infarction
Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer
doi: 10.5543/khd.2016.003  Sayfalar 24 - 39
Bu derleme yapılan literatür taraması sonucu, Miyokard infarktüsü sonrası bireylerde uyumun sağlanmasında sağlık profesyonellerine Miyokard infarktüsü-Roy Uyum Modeli ilişkisi ile ilgili önemli bilgiler sunması amacı ile hazırlanmıştır. Roy'un Uyum Modeli hemşirelikte araştırma, uygulama ve eğitim alanında en yaygın kullanılan, sürekli test edilen ve geliştirilen modellerden biridir. Roy'un Uyum Modeline göre hemşireliğin amacı bireyin çevresel uyaranlara karşı düzenleyici ve bilişsel-duyuşsal baş etme mekanizmalarını kullanarak fizyolojik, benlik, rol fonksiyon ve karşılıklı bağlılık alanlarında etkili uyum davranışlarını oluşturmak ve bireyi mükemmel uyum düzeyine ulaştırmaktır. Bu doğrultuda bu derlemede ana kavramı uyum olan Roy Uyum Modelinin miyokard infarktüsü geçiren hastalarda hemşirelik bakımını planlama ve uygulamada kullanımının, hastaların taburculuk sonrası komplikasyonlarını azaltma ve yaşam tarzı değişikliğine uyumu sağlamada etkili olabileceği düşünülmektedir.
In this review, a literature search results was prepared with the aim of presenting important information to the health professionals about relations with Myocardial infarction-Roy Adaptation Model for ensuring adaptation in individuals after myocardial infarction. Roy Adaptation Model is the most widely used for nursing research, practice and education field, which is one of the constantly tested and developed model. According to the Roy Adaptation Model purpose of nursing, to bring individuals an excellent level of adaptation and to create effective adaptation behavior for physiological, self-concept, role function and interdependence area using the regulatory and cognitive-emotional coping mechanisms by individuals against environmental stimuli. In this regard, in this review, Roy Adaptation Model which the main concept is adaptation, it is thought to be effective using nursing care planning and application of myocardial infarction in patients, reducing complications after discharge of patients and ensuring adaptation with lifestyle changes.

5.
Hipertansiyonu Olan Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı: Literatür Taraması
Use of Complementary and Alternative Medicine by Hypertensive Patients: A Literature Review
Duygu Kes, Feray Gökdoğan, Döndü Tuna
doi: 10.5543/khd.2016.004  Sayfalar 40 - 55
Bu literatür taramasında dünyada ve ülkemizde hipertansiyonu olan hastaların tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) kullanım sıklığı, türü, bilgi kaynağı, kullanma nedeni, algılanan yararı ve kullanan grubun özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi elektronik veri tabanları üzerinden Medline, Google Akademi Ebscohost, Pubmed taraması ile 2004-2014 yılları arasında yayınlanmış 10 uluslararası ve altı ulusal makaleye ulaşılmıştır. Literatür taramasında “complementary and alternative therapy (CAM); hypertension; herbals” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. İncelenen çalışmalardaki örneklem toplamını hipertansiyonu olan 62,326 hasta oluşturmuştur. TAT kullanım sıklığı %12,8 ile % 85,7 arasında dağılım göstermektedir. En sık kullanılan yöntemin bitki karışımları olduğu ve kullanılan bitkisel ürünler ülkelerin kültürlerine göre değişmektedir. TAT kullanımını; ilaçları satın alamama, yaş, cinsiyet, aile tipi, hipertansiyona ek kronik hastalığın olması, ikamet edilen yer, eğitim durumu, ailede hipertansiyon öyküsü olması, çalışma durumu, kullanılan TAT türü, kullanım süresi, bilgi kaynağı, hipertansiyonun önlenebilir bir hastalık olduğu algısı, hipertansiyonun doğaüstü güçler (büyü, sihir) nedeniyle oluştuğuna inanma gibi faktörlerin etkilediği belirtilmiştir. Kullanılan diğer yöntemler ise dua ve kupa terapisidir. Bilgi kaynağının sıklıkla arkadaş, akraba, internet, televizyon, diğer hastalar ve sağlık personelleri olduğu belirtilmiştir. TAT kullanma nedeni olarak hastalar sağlık sorunlarını tedavi etmek, hastalık semptomlarını hafifletmek, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, kan basıncını kontrol altına almak ve ilaçları satın alamama nedeniyle kullandıkları belirlenmiştir. Hastaların büyük çoğunluğunun doktor/hemşireye konu ile ilgili bilgi vermediği belirtilmiştir.
In this literature review, we aimed to determine the prevalence, frequency of useage and types of complementary and alternative medicine (CAM) practices and characteristics in hypertensive patients who were participated in research studies in the world and in Turkey.We have reached the 10 international articles and six national articles which were published from 2004-2014 on Gazi University library electronic data base. Total number of subjects was 62,326 hypertensive patients. Frequency of CAM use was between 12,8 %-85,7 %. Mostly used type of CAM was herbal preparations and factors affecting use of CAM was age,sex, family type,education level, type of CAM, duration of CAM,occupation,residing,belief that hypertention is preventable, family history of hypertension, belief in supernational causes of hypertention and medication affordability.The another methods are prayer for self and cupping.The main sources of information about CAM for patients were family members,friend,internet, televison programe, other patients in the clinic. In studies those indicatied the reasons for using CAM; medication unaffodability, curing disease,slown down progress of disease, relief of symptoms, reducing medication side effects.Patiens dont give an information about used of CAM to their nurses and doctors.

6.
Kardiyovasküler Hastalıklarda Önemli Bir Belirleyici: Ağız Sağlığı
Important Determinants in Cardiovascular Disease: Oral Health
Seçil Beyece İncazlı, Serap Özer
doi: 10.5543/khd.2016.005  Sayfalar 55 - 65
Son yıllarda yapılan çalışmalar; kardiyovasküler hastalıklarda ağız sağlığının önemli belirleyicilerden birisi olduğunu göstermektedir. Kötü ağız hijyenine sahip olma, kardiyovasküler hastalık riskini arttırmaktadır. Sağlıklı/hasta bireylerin ağız sağlığının korunması ve sürdürülmesi, alışkanlığı olmayanlara bu alışkanlığın kazandırılması, bireylere danışmanlık hizmeti ve eğitimin verilmesi sorumluluğu hemşirelere aittir. Hemşirelerin bu sorumluluklarını yerine getirebilmesi; bireylerin ağız sağlığını değerlendirme bilgi ve becerisine, uygun değerlendirme araçlarını kullanmasına ve ağız bakımı uygulamalarını gerçekleştirmesine bağlıdır.
Bu makalede; kardiyovasküler hastalıklarda ağız sağlığının önemi konusuna vurgu yapılmıştır. Öncelikle ağız sağlığının sistemik etkileri tartışılmış, daha sonra da ağız sağlığı ve kardiyovasküler hastalık ilişkisi konusuna ayrıntılı bir şekilde değinilerek temel bakım uygulamaları belirtilmiştir.
Studies in recent years show that oral health is an important determinant of cardiovascular diseases. Having poor oral hygiene, increase the risk of cardiovascular disease. Protecting and maintaining the oral health of patients, the achievement of the habit to non-habits, counseling and educating individuals are in the responsibility of nurses. Nurses to fulfill their responsibilities are dependent on knowledge and skills of oral health assessment, use of appropriate assessment tools and perform of oral care practices.
In this study, the importance of oral health in cardiovascular diseases was emphasized. First, the systemic effects of oral health was discussed, then the relation of oral health and cardiovascular disease was mentioned in detail and basic treatments were indicated. 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale