EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
The Relationship Between Sleep Quality, Coronavirus Anxiety, and Stress in Individuals with Heart Failure [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(34): 89-94 | DOI: 10.5543/khd.2023.00377

The Relationship Between Sleep Quality, Coronavirus Anxiety, and Stress in Individuals with Heart Failure

Emine İlaslan1, Zeynep Özer2
1Akdeniz University, Faculty of Health Sciences, Antalya, Türkiye
2Akdeniz University, Faculty of Nursing, Antalya, Türkiye

Objective: Sleep quality and stress are among the factors affecting daily life in patients with heart failure. This research was carried out to determine the relationship between sleep quality, stress, and coronovirus anxiety in patients with heart failure.

Methods: This study was carried out with 272 patients who were treated with the diagnosis of heart failure and participated in the study voluntarily in the Cardiology Clinic of a university hospital. Data were collected with an evaluation form consisting of “Patient Descriptive Information Form,” “Pittsburgh Sleep Quality Index,” and “Coronavirus Anxiety Scale Short Form.”

Results: According to the results of the analysis of the participants, Pittsburgh Sleep Quality Index total score average was 7.38 ± 3.22, Perceived Stress Scale total score average was 9.48 ± 3.20, and Coronavirus Anxiety Scale total score average was 2.38 ± 3.02. It was determined that there was no relationship between the mean score of the Coronavirus Anxiety Scale and the mean score of the Perceived Stress Scale total and sub-dimensions (P >.05). No significant correlation was found between the Pittsburgh Sleep Quality Index mean scores of the patients and the Coronavirus Anxiety Scale mean scores (P >.05). A moderately positive correlation was determined between the Pittsburgh Sleep Quality Index mean score and the Perceived Stress Scale mean score (P <.001).

Conclusion: In our study, in which we examined the relationship between sleep quality, coronovirus anxiety, and stress in individuals with HF, it was concluded that there was no relationship between coronovirus anxiety and sleep quality, and daily perceived stress negatively affected sleep quality.

Keywords: Chronic, coronovirus, heart failure, heart failure, sleep apnea, stress

Kalp Yetersizliği Olan Bireylerde Uyku Kalitesi, Koronavirüs Anksiyetesi ve Stres Arasındaki İlişki

Emine İlaslan1, Zeynep Özer2
1Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya, Türkiye

Amaç: Kalp yetersizliği olan hastalarda uyku kalitesi ve stres günlük yaşamı etkileyen faktörler arasındadır. Bu araştırma, kalp yetersizliği olan hastalarda uyku kalitesi, stres ve koronavirüs anksiyetesi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Bu araştırma, bir üniversite hastanesinin kardiyoloji kliniğinde, kalp yetersizliği tanısı ile tedavi gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 272 hastayla yürütüldü. Veriler Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ve Koronavirüs Anksiyete Ölçeği Kısa Formundan oluşan bir değerlendirme formu ile toplandı. Veriler “Statiscal Package of Social Science (SPSS)” 23 programı kullanılarak %95 güven aralığında, anlamlılık P < 0,05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmadaki hastaların yaş ortalaması 67,58 ± 12,44 olup %50,4’ü kadındır. Yapılan analiz sonuçlarına göre katılımcıların; Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi toplam puan ortalaması 7,38 ± 3,22, Algılanan Stres Ölçeği toplam puan ortalaması 9,48 ± 3,20 ve Koronavirüs Anksiyete Ölçeği toplam puan ortalaması 2,38 ± 3,02 olarak bulundu. Koronavirüs Anksiyete Ölçeği puan ortalamaları ile Algılanan Stres Ölçeği toplam ve alt boyutları puan ortalamaları arasında ilişki
olmadığı belirlendi (P > 0,05). Hastaların Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi puan ortalamaları ile Koronavirüs Anksiyete Ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi (P > 0,05). Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi puan ortalaması ile Algılanan Stres Ölçeği puan ortalamaları arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlendi (P < 0,001).

Sonuç: Kalp yetersizliği olan bireylerde uyku kalitesi, koronavirüs anksiyetesi ve stres arasın-aki ilişkiyi incelediğimiz araştırmamızda koronavirüs anksiyetesiyle uyku kalitesi arasında bir ilişki olmadığı ve günlük algılanan stresin uyku kalitesini olumsuz etkilediği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, koronavirüs anksiyetesi, stres, uyku kalitesi

Emine İlaslan, Zeynep Özer. The Relationship Between Sleep Quality, Coronavirus Anxiety, and Stress in Individuals with Heart Failure. Turk J Card Nur. 2023; 14(34): 89-94

Corresponding Author: Emine İlaslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.