EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Knowledge and Attitudes About Acute Coronary Syndrome Among Older Patients: A Cross-Sectional Study [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(34): 82-88 | DOI: 10.5543/khd.2023.03274

Knowledge and Attitudes About Acute Coronary Syndrome Among Older Patients: A Cross-Sectional Study

Arzu Akbaba1, Imatullah Akyar2
1Department of Internal Medicine Nursing, Dokuz Eylul University, Faculty of Nursing, Izmir, Türkiye
2Department of Internal Medicine Nursing, Hacettepe University, Faculty of Nursing, Ankara, Türkiye

Objective: Prehospital delay in seeking emergency care contributes to mortality associated with older patients with acute coronary syndrome. It is often linked with patients’ knowledge and awareness of acute coronary syndrome symptoms. The study aims to assess knowledge and attitude about acute coronary syndrome symptoms among older acute coronary syndrome survivors.

Methods: A descriptive, cross-sectional survey design was used. The study sample consisted of 117 older adults admitted to the cardiology inpatient and coronary intensive care unit for acute coronary syndrome. Data were collected with the Acute Coronary Syndrome Response Index. According to the Acute Coronary Syndrome Response Index subscales, the Mann– Whitney and Kruskal–Wallis tests were used to analyze the data.

Results: Participants’ knowledge score was 14.7 ± 2.10, and the attitude score was 12.0 ± 3.28. More than half of the participants (61%) were over 70% true of the cut-off for knowledge score. Most participants (>85%) recognized typical symptoms of acute myocardial infarction (nausea/vomiting and neck pain), and more than half (<65%) recognized atypical symptoms (heartburn and dizziness). Participants were not at all or a little sure about “recognition of the signs and symptoms of a heart attack in themselves (52.2%) & in others and distinguish them from other diseases (≥65%).”

Conclusion: Older patients presented moderate knowledge about symptoms, inadequate knowledge of atypical symptoms, and negative attitudes toward signs. Insufficient knowledge and negative attitudes toward acute coronary syndrome may cause prehospital delays for older patients. To minimize delays in seeking emergency treatment, education programs should target specific demographic groups in older populations with insufficient knowledge of acute coronary syndrome symptoms, which are more likely to experience atypical symptoms.

Keywords: Acute coronary syndrome, aged, attitude, knowledge, prehospital delay

Yaşlı Hastaların Akut Koroner Sendrom Semptomlarına İlişkin Bilgi ve Tutumları: Kesitsel Bir Araştırma

Arzu Akbaba1, Imatullah Akyar2
1İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye
2İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye

Amaç: Acil tedaviye ulaşma sırasındaki yaşanılan gecikmeler, akut koroner sendromlu yaşlı hastaların mortalite oranlarının artışına katkıda bulunabilir. Bu durum genellikle hastaların akut koroner sendrom semptomları hakkındaki bilgisi ve farkındalığı ile ilişkilidir. Bu çalışma akut koroner sendromlu yaşlı hastaların semptomları hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel bir tasarım kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, akut koroner sendrom nedeniyle kardiyoloji servis ve koroner yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan 117 yaşlı hasta oluşturmuştur. Veriler Akut Koroner Sendrom Yanıt İndeksi ile toplanmıştır. AKS-Yanıt İndeksi alt ölçeklerine göre gruplar arasındaki potansiyel farklılıkları değerlendirmek için Mann-Whitney ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların bilgi puanı 14,7 ± 2,10 ve tutum puanı 12,0 ± 3,28’dir. Katılımcıların yarısından fazlası (%61), bilgi için kesme puanının %70’inin üzerinde doğru yanıt vermiştir. Katılımcıların çoğu (>%85) akut miyokard enfarktüsünün tipik semptomlarını (bulantı/kusma, boyun ağrısı) ve yarısından fazlası (<%65) atipik semptomları (mide ekşimesi, baş dönmesi) tanımlamıştır. Katılımcılar “kendilerinde (%52,2) ve başkalarında kalp krizi belirti/bulgularını tanıma ve diğer hastalıklardan ayırt etme (%65)” konusunda hiç emin olmadıklarını ya da biraz emin olduklarını belirtmişlerdir.

Sonuç: Yaşlı hastaların semptomları hakkındaki genel bilgi puanı ortalamasının orta düzeyde olduğu ancak atipik semptomlar hakkında bilgilerinin yetersiz olduğu ve belirtilere karşı olumsuz tutum sergiledikleri belirlenmiştir. AKS’ye yönelik yetersiz bilgi ve olumsuz tutumlar, yaşlı hastalarda hastane öncesi gecikmelere neden olabilir. Acil tedaviye ulaşmadaki gecikmeleri en aza indirmek için, eğitim programları, atipik semptomlar yaşama olasılığı daha yüksek olan ve AKS semptomları hakkında yetersiz bilgiye sahip yaşlı hastalar gibi özel grupları hedeflemelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, bilgi, hastane öncesi gecikme, tutum, yaşlı

Arzu Akbaba, Imatullah Akyar. Knowledge and Attitudes About Acute Coronary Syndrome Among Older Patients: A Cross-Sectional Study. Turk J Card Nur. 2023; 14(34): 82-88

Corresponding Author: Arzu Akbaba
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.