EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
The Effect of Cardiac Rehabilitation Program on Quality of Life, Biophysiological Parameters, and Psychological Features in Patients with Cardiovascular Disease [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2024; 15(36): 25-32 | DOI: 10.5543/khd.2024.18480

The Effect of Cardiac Rehabilitation Program on Quality of Life, Biophysiological Parameters, and Psychological Features in Patients with Cardiovascular Disease

Sevda Türen1, Filiz Çetinkaya Işık2, Selahattin Türen2
1Department of Nursing, Istanbul Arel University, Faculty of Health Sciences, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiology, Health Sciences University Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objective: Secondary prevention is crucial in cardiovascular disease to halt disease progression and prevent complications. Comprehensive cardiac rehabilitation (CR) programs, encompassing exercise training, cardiovascular risk factor modification, and psychological intervention components, are conducted by a multidisciplinary team created for this purpose. This study aims to investigate the effects of the comprehensive CR program on quality of life, biophysiological parameters, and psychological features.

Methods: Data were collected in phase I (before discharge) and at the follow-up appointment in the early (30th day) phase III period of CR. The “SF-36 Quality of Life Scale”, “Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21)”, and biophysiological parameters were compared before and after the CR program.

Results: The mean age was 61.56 ± 8.22 years, and 27 (51.9%) of the patients were male. All SF-36 sub-dimensions after CR demonstrated a significant increase. The SF-36’s main components, the “physical component summary” and the “mental component summary” (30.36±8.38 and 28.53±12.59 vs. 77.27±13.66 and 64.48±6.48; P < 0.001), both showed a significant increase. Depression, anxiety, and stress scores significantly decreased after CR across all variables. A statistically significant decrease in systolic blood pressure, diastolic blood pressure, low-density lipoprotein, and triglyceride levels, as well as an increase in hemoglobin value, were found in the biophysiological parameters.

Conclusion: This study demonstrates that implementing all components of the CR program significantly improves patients’ quality of life, biophysiological parameters, and psychological features.

Keywords: Anxiety, biophysiological parameters, cardiac rehabilitation, depression, quality of life, stress

Kardiyovasküler Hastalarda Kardiyak Rehabilitasyon Programının Yaşam Kalitesi, Biyofizyolojik Parametreler ve Psikolojik Özelliklere Etkisi

Sevda Türen1, Filiz Çetinkaya Işık2, Selahattin Türen2
1Hemşirelik Bölümü, İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Sekonder koruma, kardiyovasküler hastalıklarda hastalığın ilerlemesini durdurmak ve komplikasyonları önlemek açısından çok önemlidir. Egzersiz eğitimi, kardiyovasküler risk faktörü modifikasyonu ve psikolojik müdahale bileşenlerini içeren kapsamlı kardiyak rehabilitasyon (KR) programları, bu amaçla oluşturulan multidisipliner bir ekip tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmada kapsamlı KR programının yaşam kalitesi, biyofizyolojik parametreler ve psikolojik özellikler üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Veriler faz I’de (taburcu olmadan önce) ve KR’nin erken (30. gün) faz III dönemi takibinde elde edildi. KR programı öncesinde ve sonrasında “SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği”, “Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASS-21)” ve biyofizyolojik parametreler karşılaştırıldı.

Bulgular: Yaş ortalaması 61,56±8,22 yıl olup, hastaların 27’si (%51,9) erkekti. KR sonrası tüm SF-36 alt boyutları anlamlı bir artış gösterdi. SF-36’nın ana bileşenleri olan “fiziksel bileşen özeti” ve “zihinsel bileşen özeti” (30,36±8,38 ve 28,53±12,59 karşı 77,27±13,66 ve 64,48±6,48; P < 0,001) anlamlı bir artış gösterdi. Depresyon, anksiyete ve stres puanları KR sonrası tüm değişkenlerde anlamlı düzeyde azaldı. Biyofizyolojik parametreler incelendiğinde sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, düşük yoğunluklu lipoprotein ve trigliserit düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş ve hemoglobin değerinde ise artış tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışma, KR programının tüm bileşenlerinin uygulanmasının hastaların yaşam kalitesini, biyofizyolojik parametrelerini ve psikolojik özelliklerini önemli ölçüde iyileştirdiğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, biyofizyolojik parametreler, kardiyak rehabilitasyon, depresyon, yaşam kalitesi, stres

Sevda Türen, Filiz Çetinkaya Işık, Selahattin Türen. The Effect of Cardiac Rehabilitation Program on Quality of Life, Biophysiological Parameters, and Psychological Features in Patients with Cardiovascular Disease. Turk J Card Nur. 2024; 15(36): 25-32

Corresponding Author: Sevda Türen, Türkiye
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.